Prawo pracy 2020 – zmiany w kodeksie

W II połowie 2019 r. i na początku 2020 r. weszło w życie kilka zmian przepisów dot. prawa pracy, które mogą znacząco oddziaływać na pracodawców. Na 2020 r. planowane są kolejne zmiany w prawie pracy – biorąc pod uwagę środowisko polityczne najpewniej ich konkretny kształt zostanie ujawniony po wyborach. Poniżej podsumowanie zmian, które już obowiązują oraz planów ustawodawcy na niedaleką przyszłość.

PODWYŻSZENIE MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA pracowników

Z 01.01.2020 r. została znacznie podwyższona tzw. płaca minimalna z 2.250 zł do 2.600 zł brutto, a w przypadku umów zlecenia stawka godzinowa określona została z 14,70 zł na 17 zł. Są to kwoty brutto.

Zapowiedziano także, iż płaca minimalna w 2021 r. ma wzrosnąć do 3.000 zł brutto, a w 2022 r. aż do 4.000 zł brutto.

Wymusza to na pracodawcach dostosowanie obowiązujących umów do minimalnych kwot, ale i przynosi niektórym obawę o wysokie koszty pracy. Doniesienia rynkowe – jak wskazuje mecenas Kamila Wasilewska – mówią o tym, że część pracodawców skraca czas pracy pracownikom, aby pozostać przy dotychczasowym minimalnym wynagrodzeniu.

DODATEK STAŻOWY DLA PRACOWNIKÓW

Od 01.01.2020 r. do wyliczania kwoty płacy minimalnej nie wlicza się dodatku stażowego (obowiązkowy np. w administracji publicznej). W konsekwencji skoro do wyliczenia płacy minimalnej pracownika będzie brało się pod uwagę podstawowe składniki wynagrodzenia, to płaca minimalna dla osób uzyskujących dodatki stażowe wzrośnie jeszcze bardziej.

Jest to reakcja ustawodawcy na sytuację, w które osoby uzyskujące dodatek za staż nie miały podwyższanego wynagrodzenia z uwagi na wzrost płacy minimalnej, a de facto pracownicy z krótszym stażem w podstawie wynagrodzenia zarabiali więcej. Postulowało się, że przez takie wyliczanie płacy minimalnej, dodatek stażowy nie spełnia swojej funkcji.

PPK REALIZOWANE U MNIEJSZYCH PRACODAWCÓW

Realizacja pracowniczych planów kapitałowych (PPK) u pracodawców jest uzależniona co do terminów od wielkości pracodawcy. I tak od 01.01.2020 r. PPK zaczęły obowiązywać u pracodawców zatrudniających  50 do 249 pracowników. W tym przypadku pierwsza wpłata na PPK powinna się odbyć w terminie czerwiec-lipiec 2020 r., a w marcu mija termin na wybranie instytucji finansowej obsługującej PPK pracodawcy tzw. średniego.

Kancelaria Staniszewski i Wspólnicy zajmująca się wdrażaniem pracodawców do PPK zauważa, że bardzo istotne jest stosunkowo wczesne rozpoczęcie przygotowań.

LIKIWDACJA OFE

W związku z likwidującą otwartych funduszy emerytalnych (OFE), pracownicy jako uczestnicy OFE w terminie od 01.06.2020 r. do 01.08.2020 r. powinni zdecydować środki zgromadzone w OFE  przekazać do ZUS i wtenczas należy złożyć taką deklarację. W razie niezłożenia deklaracji w terminie środki z OFE automatycznie trafią do indywidualnych kont emerytalnych (IKE) – przy czym przy potrąceniu 15% netto tych środków.

WYDANIE ŚWIADECTWA PRACY

Już od września 2019 r. obowiązuje zmiana przy terminie wydania świadectwa pracy pracownikowi.  Pracodawca bowiem powinien wydać świadectwo w dniu ustania stosunku pracy, chyba, że umowa z pracownikiem jest kontynuowana. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie jest to możliwe, pracodawca ma 7 dni na przesłanie pracownikowi świadectwa pracy.

Dotychczas termin ten był określany jako „niezwłocznie”, co było nieprecyzyjne.

Za niewydanie świadectwa pracy w odpowiednim terminie pracodawca może zostać ukarany grzywną w wysokości 1-30.000 zł.

Poza tym wydłużono termin do wystąpienia przez pracownika z żądaniem sprostowania świadectwa pracy z 7 dni do 14 dni.

MOBBING

Także we wrześniu 2019 r. wprowadzono nowelizację do kodeksu pracy mówiącą, że z roszczeniami za mobbing pracownik może zwrócić się już w tracie trwania stosunku pracy. Dotychczas, aby starać się o odszkodowanie za działania mobbingowe pracownik powinien był zakończyć umowę z pracodawcą z przyczyn dot. tego mobbingu.

MACIERZYŃSKI DLA INNYCH OPIEKUNÓW NIŻ MATKA I OJCIEC

Nowelizacja kodeksu pracy z 2019 r. przyznaje uprawnienia jak dotychczas dla matki i ojca, innych członków najbliższej rodziny, którzy będą korzystać z urlopu macierzyńskiego (np. w miejsce matki babcia).

Prawa takich osób są zrównane z prawami pracownika (rodzica), w zakresie m.in. ochrony przed rozwiązaniem umowy czy uprawnienia co do skorzystania z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Wprowadzono także okresy wyczekiwania na wypłatę zasiłku za urlop macierzyński lub opiekuńczy – dla pracowników po 90 dniach pracy i 180 dni dla prowadzących działalność gospodarczą.

PLANY ZMIAN PRAWA PRACY W  2020 R.

Kancelaria Staniszewski i Wspólnicy przedstawia projekty przyszłych zmian, z którymi w 2020 r. należy się liczyć – w takim lub zbliżonym kształcie.

Informowanie o proponowanym wynagrodzeniu w ofertach pracy

Projekt zmian, który miałby wejść w życie 30.07.2020 r. zakłada obowiązek informowania o kwocie brutto wynagrodzenia w ofertach pracy. Wynagrodzenie może być podane jako widełki kwot. Za uchybienia przewidywane są grzywny.

Urlop na żądanie ze sprzeciwem

4 dni urlopu tzw. na żądanie jest nadinterpretowane przez pracowników. Planowane jest więc wprowadzenie dla pracodawcy prawo sprzeciwu jeżeli pracodawca miałby uzasadnione podstawy np. organizacyjne.

Długość urlopu

Proponowane jest zrównanie urlopu wszystkich pracowników do 26 dni. Aktualnie pracownik, który nie posiada 10 lat stażu (do stażu wliczany jest okres nauki) ma 20 dni urlopu.

ZUS przy tzw. umowach śmieciowych

Proponuje się objęcie wszystkich umów, w tym umów o dzieło obowiązkowym oskładkowaniem.

Przerwa palaczy

Planowane jest zobowiązanie osób, które spędzają czas pracy na paleniu, do odrabiania tego czasu.

Urlop do wykorzystania w jednym roku

Aby zmotywować pracowników i pracodawców do wykorzystywania urlopu, ustawodawca chce wprowadzić nakaz wykorzystywania urlopu wypoczynkowego w danym roku, pod rygorem jego przepadku.

Wynagrodzenie za nadgodziny

Jednym z bardziej kontrowersyjnych pomysłów jest to, aby wynagrodzenie za nadgodziny było wypłacane dopiero przy zakończeniu współpracy stron, a do tego czasu gromadzone na dedykowanym pracownikowi koncie

Praca w niedziele

Klub parlamentarny PO wyszedł z inicjatywą uchylenia ustawy o ograniczeniu pracy w niedziele i święta, a w zamian proponuje, aby obowiązkowo wolne dla pracowników były 2 niedziele w miesiącu.

Specustawa dot. koronawirusa

W związku z pandemią koronawirusa wprowadzono zmiany do prawa pracy zakładające:

– możliwość zlecenia pracownikowi pracy zdalnej,

– obowiązek dostosowania się pracodawców do poleceń służb sanitarnych,

– osoby, które opiekują się dziećmi do lat 8 i nie mogą posłać ich do placówki wychowawczej (szkoła, przedszkole) otrzymają zasiłek opiekuńczy za ten czas.

Zmiany te zbiegają się tez z planowanymi dotyczącymi rozszerzenia możliwości pracy rodziców dzieci do lat 3 w ramach telepracy.

Pracownicy 50+

Planuje się zniesienie ochrony na 4 lata przed wiekiem emerytalnym, a w zamian można by było:

– dorabiać bez ograniczeń kwotowych do wcześniejszej emerytury

 – zawierać elastyczne umowy polegające na tym, że pracownik 50+ deklaruje kiedy jest dostępny dla pracodawcy i razem planują jego udział w firmie,

– dodatkowo postuluje się obniżenie składek ZUS dla pracowników 50+.

Pozostałe artykuły

Zostaw komentarz

Translate »