Doradztwo nieruchomości

Kancelaria oferuje specjalistyczną pomoc prawną w zakresie prawa nieruchomości

W ramach usług kancelarii obejmujących szeroko rozumiane prawo nieruchomości usługi świadczą specjaliści – prawnicy (radcowie prawni) posiadający wieloletnie doświadczenie w sprawach pomocy prawnej na rzecz organów administracji samorządowej oraz osób fizycznych. Wiedza i specjalistyczne doświadczenie naszych współpracowników pozwolą doradzić również przy niestandardowych problemach związanych z nieruchomościami.

Dokonujemy analiz i weryfikacji faktyczno-prawnych dotyczących nieruchomości oraz regulujemy ich stan prawny.

Kancelaria współpracuje z notariuszami, doradcami podatkowymi, geodetami i licencjonowanymi pośrednikami i zarządcami nieruchomości.

Usługi Kancelarii, w zakresie pomocy prawnej obejmującej zagadnienia prawa nieruchomości, dotyczą w szczególności:

 1. analizy stanu prawnego nieruchomości
 2. inicjowania i udział w postępowaniach wieczystoksięgowych (wpisy/wykreślenia z ksiąg wieczystych),
 3. doradztwa w procesie bezpiecznego zbywania/nabywania nieruchomości,
 4. pomocy prawnej w sprawach dotyczących stosunków pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości, w tym sprawy dotyczące zniesienia istniejących współwłasności,
 5. doradztwa i reprezentacji w sprawach stosunków zobowiązaniowych wynikających z umów najmu, dzierżawy, użyczenia,
 6. reprezentacji w sprawach o zasiedzenie nieruchomości lub zasiedzenie służebności,
 7. pomocy prawnej w ustanawianiu służebności gruntowych i udział w sprawach związanych ze służebnościami przesyłu,
 8. doradztwa i reprezentacji w sprawach dotyczących prawa użytkowania wieczystego (nabycie/zbycie, przekształcenie, aktualizacja opłaty rocznej),
 9. udziału w postępowaniach administracyjnych dotyczących wywłaszczenia nieruchomości oraz odszkodowań z tego tytułu jak również w postępowaniach związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości lub stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych dotyczących takich nieruchomości,
 10. udziału w postępowaniach dotyczących podziałów geodezyjnych nieruchomości, w tym również przejmowaniem części nieruchomości pod drogi publiczne oraz opłat adiacenckich,
 11. reprezentacji w sprawach dotyczących odszkodowań związanych z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub też sprawach dotyczących opłat planistycznych,
 12. pomocy prawnej w sprawach odszkodowań od gminy z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego

Kancelaria reprezentuje Klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami cywilnymi i sądami administracyjnymi wszystkich instancji w sprawach dotyczących nieruchomości.