Marcin Staniszewski
|
2 maja 2023
Spis treści

Zgłoszenie (informacja, deklaracja) INTRASTAT jest standardowym dokumentem, który powinien być znany każdemu, kto dokonuje obrotu towarowego z innymi krajami UE: tj. dokonuje ich wywozu lub wwozu. Jest to część europejskiego systemu gromadzenia danych stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wywozów i przywozów towarów w ramach Unii Europejskiej, niebędących przedmiotem zgłoszenia celnego.

Kto jest zobowiązany do przekazywania informacji INTRASTAT?

Zgodnie z prawem celnym, osobą zobowiązanądo przekazywania informacji INTRASTAT jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest podatnikiem VAT i realizuje wymianę towarową z krajami UE. Nie ma zatem znaczenia forma prawna działalności: należy jednak pamiętać, że zgłoszenie obejmuje jedynie podatników VAT.

By jednak stać się podmiotem zobowiązanym do złożenia deklaracji INTRASTAT, niezbędne jest spełnienie dodatkowego warunku, jakim jest, przekroczenie limitu wartości przywozu lub wywozu. Limity te, co roku ustalane są przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W 2023 roku limity te wynoszą:

 • próg podstawowy w przywozie: 5 000 000 zł,

 • próg podstawowy w wywozie: 2 700 000 zł,

 • próg szczegółowy w przywozie: 80 000 000 zł,

 • próg szczegółowy w wywozie: 128 000 000 zł.

Od kiedy jesteśmy zobowiązani do przekazywania informacji INTRASTAT (kiedy należy złożyć zgłoszenie INTRASTAT)?

To, od kiedy jesteśmy zobowiązani do przekazania informacji zależy od tego, kiedy wartość naszych przywozów lub wwozów przekroczy próg podstawowy.

Po pierwsze, będziemy zobowiązani do zadeklarowania wartości dokonanych przywozów lub wywozów towarów, jeżeliw roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczymy wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy progu podstawowegow przywozie lub w wywozie. W takim przypadku zgłoszeń dokonuje się poczynając od zgłoszenia za pierwszy miesiąc roku sprawozdawczego aż do zgłoszenia za ostatni miesiąc roku sprawozdawczego.

Innymi słowy: jeżeli w 2022 r. przekroczyliśmy próg podstawowy za rok 2023, będziemy zobowiązani do składania zgłoszeń INTRASTAT od stycznia 2023 r.

Ponadto, zobowiązani jesteśmy do rozpoczęcia składania informacji, jeżeli wartość dokonanych przez nas przywozów lub wywozów towarówprzekroczyła w danym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok sprawozdawczy progu podstawowegow przywozie lub w wywozie.

W takim wypadku zobowiązany powinien dokonać pierwszego zgłoszenia INTASTAT począwszy od okresu sprawozdawczego, w którym wartość dokonanych przywozów albo wywozów towarów przekroczyła wartość określoną dla odpowiedniego statystycznego progu podstawowego.

Co to oznacza? Jeżeli w czerwcu 2023 r. przekroczymy wartość progu podstawowego na ten rok, to za miesiąc ten jesteśmy zobowiązani do złożenia naszej pierwszej informacji.

Próg podstawowy a próg szczegółowy

Wspomniany został próg podstawowy oraz próg szczegółowy. Wyjaśnienia wymaga, czym progi te się różnią. Jeżeli wartość towarów przywożonych lub wywożonych przekroczy próg podstawowy, lecz nie przekroczy progu szczegółowego, informacja INTRASTAT wypełniana jest w formie uproszczonej, tj. nie ma obowiązku wypełniania niektórych pól na zgłoszeniu. Są to przede wszystkim pola:

 • 7 – Łączna wartość statystyczna w polskich złotych;

 • 12 – Kod warunków dostawy

 • 15 – Kod rodzaju transportu

 • 20 – Wartość statystyczna w polskich złotych.

Pola te powinny pozostać puste i nie należy ich wypełniać żadnymi znakami (np. 0). Dopiero po przekroczeniu progu szczegółowego, pola te również należy uzupełniać.

Do kiedy należy złożyć deklarację?

Co do zasady, okresem sprawozdawczym dla deklaracji INTRASTAT jest miesiąc kalendarzowy. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego zgłoszeni dotyczy (tj. np. za luty – do 10 marca).

Oprócz tego możliwe jest dokonanie tzw. zgłoszenia częściowego, obejmującego okres krótszy od miesiąca. W takim wypadku jednak, częściowe informacje muszą łącznie obejmować cały miesiąc. Również w tym przypadku, ostatnie zgłoszenie częściowe za dany okres sprawozdawczy musi być dokonanie nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy zgłoszenie INTRASTAT.

Gdzie i w jakiej formie wypełnić zgłoszenie INTRASTAT?

Informacja INTRASTAT składana jest elektronicznie. W celu jej wypełnienia należy dokonać rejestracji na platformie PUESC. Na platformie tej znajdziemy formularz do wypełnienia. Ponadto, możliwe jest zgłoszenie deklaracji za pomocą dostępnej do ściągnięcia na PUESC aplikacji Ist@t.

Co zawiera deklaracja INTRASTAT?

Niezależnie od tego, czy wypełniamy informację uproszczoną czy też przekroczyliśmy próg szczegółowy, deklaracja INTRASTAT musi zawierać:

 • Pole 1 – Okres sprawozdawczy;

 • Pole 2 – Rodzaj deklaracji (czy to zgłoszenie czy korekta);

 • Pole 3 – Kod organu, do którego składamy zgłoszenie;

 • Pole 4 – Odbiorca (w przypadku zgłoszenia w przywozie) albo Nadawca (w przypadku zgłoszenia w wywozie);

 • Pole 5 – Przedstawiciel – w przypadku dokonywania zgłoszenia przez przedstawiciela;

 • Pole 6 – Łączna wartość fakturowa w polskich złotych;

 • Pole 8 – Łączna liczba pozycji;

 • Pole 9 – Numer pozycji;

 • Pole 10 – Opis towaru według kodu Nomenklatury Scalonej;

 • Pole 11 – Kod kraju wysyłki (w przypadku zgłoszenia w przywozie) albo Kod kraju przeznaczenia (w przypadku zgłoszenia w wywozie);

 • Pole 13 – Kod rodzaju transakcji;

 • Pole 14 – Kod towaru zgodnie z Nomenklaturą Scaloną;

 • Pole 16 – Kod kraju pochodzenia – w przypadku zgłoszenia w przywozie;

 • Pole 17 – Masa netto (w kg);

 • Pole 18 – Ilość w uzupełniającej jednostce miary;

 • Pole 19 – Wartość fakturowa w polskich złotych;

 • Pole 21 – Wypełniający;

 • Pole 22 – Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta (jedynie w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie).

Jeżeli w zgłoszeniu znajduje się pozycja, której przedmiotem jest towar przywożony lub wywożony w celu uszlachetniania lub po uszlachetnianiu, należy dodatkowo podać dla tej pozycji towarowej następujące dane: Pole 7 – Łączna wartość statystyczna w polskich złotych; Pole 20 – Wartość statystyczna w polskich złotych;

Organem właściwym do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Jeżeli w danym miesiącu osoba zobowiązana do złożenia zgłoszenia nie zrealizowała żadnych przywozów lub wywozów towarów, wówczas zobowiązana jest za ten miesiąc dokonać zgłoszenia zerowego.

Jakie towary podlegają zgłoszeniu?

Należy pamiętać, że w zgłoszeniu wskazuje się co do zasady informacje na temat przywozu lub wwozu tzw. towarów unijnych. Są to:

 • towary uzyskane w całości na obszarze celnym UE, bez udziału towarów z krajów trzecich lub terytoriów zewnętrznych, które nie wchodzą w skład obszaru celnego UE;

 • towary z krajów trzecich lub terytoriów zewnętrznych niewchodzących w skład obszaru celnego UE, które zostały dopuszczone do swobodnego obrotu w państwie członkowskim,

 • towary uzyskane na obszarze celnym UE albo z towarów, o których mowa w powyższych punktach.

Ponadto, w zgłoszeniu należy ująć:

 • towary objęte w państwie wysyłki procedurą celną uszlachetniania czynnego;

 • towary uprzednio umieszczone w danym państwie członkowskim wysyłki, zgodnie z procedurą celną uszlachetniania czynnego, które zostały otrzymane zgodnie z procedurą celną uszlachetniania czynnego lub dopuszczone do swobodnego obrotu w państwie członkowskim przywozu.

Kary

Polskie przepisy przewidują sankcje za niezłożenie zgłoszenia INTRASTAT. Jednak zanim nastąpi jej nałożenie, konieczne jest dokonanie trzykrotnego upomnienia przez organ celny. W każdym z tych upomnień, organ wzywa zobowiązanego do złożenia deklaracji w terminie 7 dni od dnia otrzymania upomnienia. Dopiero po trzecim upomnieniu, organ może wydać decyzję o wymierzeniu kary: wynosi ona maksymalnie do 3000 zł.

Podsumowanie

Jeżeli dokonujemy licznych transakcji krajowych z państwami UE, musimy być świadomi obowiązku dokonania zgłoszeń INTRASTAT. Warto zatem pamiętać o tym, jakie progi obowiązują w tym roku, monitorować wartość wywożonych albo przywożonych przez nas towarów a w razie potrzeby – przygotować nasze systemy i wewnętrzne procedury do przygotowania informacji niezbędnych do przygotowania zgłoszeń.  Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 1)