Kamila Wasilewska
|
13 czerwca 2022
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Każdego roku polski rynek pracy jest zasilany przez imigrantów poszukujących zatrudnienia w naszym kraju. Aktualnie, z powodu trwającego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, będzie ich zdecydowanie więcej niż dotychczas. Jeśli przedsiębiorca jest zainteresowany zatrudnieniem imigranta z Europy Wschodniej i ogólnie powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, w tym jeśli chodzi o obywatela Ukrainy, może zrobić na postawie procedury uproszczonej. Taka opcja wiąże się z mniejszą liczbą formalności i przyspieszeniem całego procesu. Na czym polega taka procedura i jak z niej skorzystać?

  Uproszczenie procedury dla pracodawców: jak to działa?

  Procedura ta pozwala na zatrudnienie cudzoziemca w oparciu o oświadczenie pracodawcy. Dotyczy wyłącznie obywateli pochodzących z Ukrainy (tutaj dochodzi jeszcze legislacja odnośnie do pomocy obywatelom Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), Mołdawii, Armenii, Gruzji, Białorusi i Rosji. W każdym z tych przypadków zakład pracy może zrezygnować z pozyskiwania pozwolenia na pracę oraz tak zwanych testów pracy. Takie działania są wdrażane przez urząd pracy właściwy dla siedziby pracodawcy. Ich celem jest ustalenie, czy przedsiębiorca może znaleźć właściwych pracowników na lokalnym rynku pracy, czyli wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych.

  Kiedy można złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy?

  Jeżeli pracodawca chce skorzystać z procedury uproszczonej, musi spełnić wszystkie następujące przesłanki:

  • pracownik pochodzi z jednego spośród wymienionych krajów Europy Wschodniej,

  • pracownik jest zatrudniany na czas nieprzekraczający 24 miesiące,

  • rozpoczęcie pracy następuje w terminie do 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia,

  • wynagrodzenie pracownika będzie porównywalne z tym, jakie otrzymywałby pracownik z polskim obywatelstwem za wykonywanie takiej samej pracy.

  Oprócz tego procedura oświadczeniowa nie może dotyczyć zatrudnienia w pracach sezonowych, np. w gospodarstwie rolnym. Za to sześciomiesięczny termin nie może zostać wydłużony o czas potrzebny na dopełnienie formalności. Z tego względu dokumenty powinny być przez pracodawcę złożone z odpowiednim wyprzedzeniem.

  Okres zatrudnienia obcokrajowca liczy się łącznie dla wszystkich zatrudniających daną osobę firm. Z tego powodu, przed złożeniem oświadczenia należy ustalić, czy i przez jak długi czas pracownik był zatrudniony u innego pracodawcy.

  Samo oświadczenie powinno być złożone w powiatowym urzędzie pracy, właściwym siedzibie pracodawcy. Do tego konieczne jest dołączenie kompletu załączników:

  • dokumentów potwierdzających tożsamość pracodawcy (z CEIDG, KRS lub KRUS),

  • wypełnionych dokumentów podróży cudzoziemca (w tym zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Polski, jeśli jest, czy też zezwolenia na pracę),

  • oświadczenia o niekaralności pracodawcy,

  • dowodu wniesienia opłaty w wysokości 30 zł za złożenie oświadczenia,

  • pełnomocnictwa, gdy pracodawca działa przez pełnomocnika.

  Działania urzędu pracy po dostarczeniu dokumentacji

  Po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku i załączników dokumenty zostają poddane weryfikacji. Urząd pracy może wszcząć postępowanie wyjaśniające, aby ustalić sporne okoliczności, które powinno zakończyć się w terminie 30 dni. Gdy nie wystąpi taka potrzeba, w terminie 7 dni oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy obcokrajowcowi jest wpisywane do ewidencji oświadczeń (pod warunkiem spełnienia formalności). Jeżeli jednak pracodawca nie spełnia warunków, wówczas starostwa odmawia wpisania oświadczenia do ewidencji na mocy decyzji. Należy tu jednak wskazać, że powierzenie wykonywania pracy obywatelowi ukrainy, odbywa się na nieco innych warunkach.

  W jakich sytuacjach starosta może odmówić wpisania oświadczenia? Wtedy, gdy:

  • pracodawca był karany za nielegalne praktyki w związku z zatrudnianiem cudzoziemców,

  • osiągnięto limit oświadczeń w danym roku kalendarzowym, o ile został on wyznaczony,

  • oświadczenie zostało złożone dla pozoru,

  • oświadczenie zostanie wykorzystane przez cudzoziemca w innym celu niż świadczenie pracy dla pracodawcy,

  • pracodawca nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub powierzeniem pracy innym osobom (np. nie opłaca składek ZUS, zalega z płatnością zobowiązań publiczno-prawnych lub prowadzi działalność, która nie uzasadnia zatrudnienia cudzoziemców lub by zatrudnić obywatela ukrainy).

  Obowiązki pracodawcy, który zatrudnia imigranta

  Kiedy pracodawca dopełni procedurę administracyjną, musi:

  • skopiować dokument tożsamości pracownika;

  • przedstawić osobie zatrudnionej umowę przetłumaczoną na zrozumiały dla niej język;

  • przekazać pracownikowi oświadczenie zarejestrowane przez urząd pracy;

  • zgłosić pracownika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych;

  • poinformować właściwy urząd pracy o podjęciu pracy przez obcokrajowca.

  Czy w każdym przypadku wystarczy jedno oświadczenie?

  Oświadczenie o powierzeniu pracy wydaje się dla konkretnego stanowiska, miejsca pracy i zawodu. W rezultacie pracodawca musi złożyć nowe oświadczenie, gdy dochodzi do zmiany warunków zatrudnienia, stanowiska, miejsca pracy, czy do wszelkich innych zmian związanych z firmą lub pracownikiem.

  Jednocześnie nie trzeba składać kolejnego oświadczenia, jeśli zawarto umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej (gdyż jest to forma bardziej sformalizowania), oraz kiedy zmianie uległa siedziba, nazwa bądź forma prawna firmy lub zakład pracy został przejęty przez innego pracodawcę (także w wyniku procedur M&A).

  Nowe oświadczenie nie musi być składane również przez agencje pracy tymczasowej, gdy pracownik jest kierowany do pracy w innym miejscu (pod warunkiem, że nie doszło do zmiany warunków zatrudnienia).

  Z kolei pracodawca chcący dalej zatrudniać obcokrajowca po wygaśnięciu terminu oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy, musi uzyskać pozwolenie na pracę. Pozwolenie jest wydawane po przeprowadzeniu:

  • procedury zwykłej – wymaga przedłożenia do starosty informacji o rynku pracy,

  • procedury uproszczonej – można ją zastosować pod warunkiem, że przez ostatnie 3 miesiące pracownik pracował na podstawie umowy o pracę i jego stanowisko nie uległo zmianie.

  W razie jakichkolwiek wątpliwości w kwestii zatrudniania imigrantów z Ukrainy warto skorzystać z usług kancelarii prawnej. Specjaliści od prawa pracy służą pomocą w znalezieniu rozwiązania dostosowanego do sytuacji konkretnego przedsiębiorcy.

  Poza tym w Sejmie trwają obecnie prace nad nowymi przepisami, które ułatwią podjęcie pracy przez obywateli Ukrainy. Istnieje możliwość, że preferencyjne regulacje wejdą w życie jeszcze w marcu 2022 roku.


  Zaufali nam:


  Oceń