Kamila Wasilewska
|
1 grudnia 2021
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest popularną formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Rozpoczęcie prowadzenia działalności wymaga od potencjalnego przedsiębiorcy zorganizowania kilku ważnych aspektów, m.in. ustalenie biznesplanu, wybranie przedmiotu działalności, ewentualne zdobycie koncesji czy finansowania. Przy wyborze formy działalności warto znać także koszty powołania spółki z o.o., a ponadto przybliżony czas trwania procedury i jej dostępne tryby, aby świadomie podjąć decyzję o rozpoczęciu działalności. Ile kosztuje założenie spółki? Jakiej wysokości kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością potrzeba? Czy wymaga się projektu umowy spółki? Na wszystkie te pytania odpowiemy poniżej.

  Czym jest spółka z o.o. ?

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to spółka kapitałowa prawa handlowego. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną, zatem może być podmiotem praw i obowiązków, a ponadto może pozywać i być pozywana. Spółka z o.o. składa się z udziałów, których suma musi wynosić min. 5000 zł (minimalny kapitał zakładowy). Udział w spółce z o.o. nie może być mniejszy niż 50 zł.

  Spółka z o.o. działa przez swoje organy. Należą do nich przede wszystkim Zarząd i Zgromadzenie Wspólników, a w niektórych sytuacjach może być także powołana do życia Rada Nadzorcza.

  Główną korzyścią spółki z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność osób decyzyjnych za zobowiązania. Wspólnicy spółki z o.o. co do zasady nie ponoszą odpowiedzialności za długi spółki (jest jednak od tej zasady kilka wyjątków). Zarząd spółki ponosi odpowiedzialność subsydiarną za zobowiązania spółki, ale od tej odpowiedzialności może się uwolnić na zasadach przewidzianych w art. 299. Szerzej o odpowiedzialności w spółce z o.o. przeczytają Państwo w tym artykule.

  Jak założyć spółkę z o.o.?

  Spółka z o.o. jest osobą prawną, zatem w celu jej założenia konieczne jest podjęcie kilku czynności prawnych. Należy do nich:

  1) zawarcie umowy spółki (lub sporządzenie aktu założycielskiego)

  2) wniesienie wkładu na kapitał zakładowy

  3) powołanie zarządu

  4) zgłoszenie do właściwego KRS

  5) Dopełnienie pozostałych formalności po rejestracji, w tym zgłoszenie do US i CRBR

  Warto nadmienić, że w momencie zawarcia umowy spółki, powstaje spółka z o.o. w organizacji. Wspólnicy mogą prowadzić działalność, ale inne są zasady odpowiedzialności za zobowiązania. Spółka z o.o. w organizacji z chwilą wpisu do KRS staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Od 1 stycznia 2012 roku możliwe jest założenie spółki z o.o. na dwa sposoby – w trybie “tradycyjnym” lub przez Internet, poprzez system KRS S24. Nadmienić należy, że każdy ze sposobów inkorporacji spółki ma swoje wady i zalety, opisane poniżej:

  Założenie spółki przez Internet – koszty

  W ustawie o KRS przewidziano “uproszczony”, internetowy tryb założenia spółki z o.o. według wzorca umowy.

  W tym trybie wspólnicy zawierają umowę spółki online, co ma pewne zalety, do których przede wszystkim należą:

  • możliwość załatwienia wszystkich formalności bez wychodzenia z domu • uniknięcie konieczności ponoszenia opłat za sporządzenie aktu notarialnego, w tym taksy notarialnej • niższe opłaty sądowe (350 zł zamiast 600 zł);

  • brak konieczności sporządzania większości dokumentów – w systemie S24 umieszczone są wzory;

  • Zgłoszenie spółki założonej w S24 do KRS następuje również przez S24, brak konieczności zgłaszania przez PRS (tzw. elektroniczny KRS).

  Założenie spółki w ten sposób ma jednak pewne wady. Należą do nich:

  • Mniejsze możliwości personalizacji umowy spółki;

  • Brak możliwości modyfikacji roku obrotowego (zawsze będzie to rok kalendarzowy);

  • Kapitał może być pokryty wyłącznie wkładami pieniężnymi. Największą wadą spółki z o.o. założonej przez Internet jest brak możliwości dostosowania umowy spółki do potrzeb wspólników.

  Do najczęściej modyfikowanych w tradycyjnej umowie spółki aspektów należą:

  • możliwość wniesienia aportu w formie niepieniężnej • szczególna reprezentacja zarządu

  • uprzywilejowanie udziałów

  • przymusowe umorzenie udziału

  • kwestia rozporządzania udziałami

  • zmiana większości (siły głosu) na Zgromadzeniu Wspólników itd.

  Tych materii, które mogą być modyfikowane w umowie spółki w formie aktu notarialnego, nie można określić inaczej niż we wzorcu umowy spółki umieszczonym w systemie S24. Za założenie spółki z o.o. trzeba zapłacić 250 zł tytułem opłaty sądowej oraz 100 zł tytułem opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

  Założenie spółki “tradycyjnie”- koszty

  Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w tym trybie wymaga co do zasady podjęcia tych samych czynności co założenie spółki za pomocą S24. Spółka musi być powołana do życia umową. Niemniej jednak, w tym trybie konieczne jest udanie się do notariusza, gdyż umowa wymaga formy aktu notarialnego. Co ważne, podczas zakładania spółki z o.o. w “tradycyjnej” formie, nie ma tutaj ograniczeń technicznych co do treści umowy spółki. Oczywistym jednak jest, że umowa spółki z o.o. zawarta u notariusza nie może zawierać postanowień niedozwolonych przez KSH (np. gdy umowa ma na celu obejście prawa bądź jest sprzeczna z prawem na zasadzie art. 58 kc).

  Minusami założenia spółki z o.o. w ten sposób są wyższe opłaty, Za założenie spółki z o.o. tradycyjnie zapłacimy nie tylko 500 zł opłaty sądowej i 100 zł opłaty za ogłoszenie w MSIG, ale także taksę notarialną, która będzie nie mniejsza niż 195 zł (przy kapitale zakładowym 5000 zł) oraz opłatę za wypisy aktów notarialnych, którą policzy notariusz. Oznacza to, że koszty założenia spółki z o.o. tradycyjnie wynoszą nie mniej niż 850 zł.

  Założenie spółki z o.o. w formie tradycyjnej będzie również dłużej trwało. Wynika to m.in. z konieczności umówieniu czynności notarialnej, przygotowania umowy spółki (często z prawnikiem, przy udziale wspólników). Po powołaniu spółki, należy zgłosić ją do właściwego KRS. Od 1 lipca 2021 r. należy spółkę z o.o. założoną tradycyjnie zgłaszać także przez Internet, ale nie przez s24, a przez Portal Rejestrów Sądowych.

  Spółka założona przez S24 a zmiany w umowie spółki u notariusza

  Założenie spółki przez system s24 ma dwie główne korzyści:

  1. spółka jest wpisana do KRS zazwyczaj znacznie szybciej niż spółka założona tradycyjnie
  2. podstawowe zmiany umowy spółki mogą być wykonywane internetowo na wzorcu umowy, bez wychodzenia z domu, a każdy ze wspólników może podpisać zmiany przez swój EPUAP

  Nie zapominajmy jednak, że indywidualizacja umowy spółki na potrzeby konkretnej działalności jest ograniczona przez wzorzec (o czym była mowa powyżej) Co jednak stanie się, jeżeli w spółce zarejestrowanej przez s24 dokonana zostanie zmiana notarialnie?

  Spółka wtedy “traci” status spółki zarejestrowanej internetowo. Zmiana w umowie spółki dokonana u notariusza sprawia, że odtąd w tej spółce nie ma możliwości dokonania zmian za pośrednictwem wzorca umowy i należy zachować “tradycyjny” tryb zmian w umowie spółki. Co istotne, za zmiany w umowie spółki wspólnicy zostaną obciążeni opłatą od zmian umowy spółki (250 zł), a także taksą notarialną za sporządzenie aktu notarialnego.

  Niemniej jednak, jeżeli spółka ma być zarejestrowana możliwie szybko, to bardzo dobrym pomysłem jest jej założenie za pomocą wzorca przez system S24, aby następnie dokonać niezbędnych zmian wykraczających poza zakres postanowień umownych udostępnionych we wzorcu w systemie. W takiej sytuacji spółka z o.o. szybko nabywa osobowość prawną, a jej dostosowanie do potrzeb wspólników może nastąpić równolegle z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Założenie spółki przez PRS

  Od 1 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, na mocy której utworzony został nowy system informatyczny przeznaczony do obsługi postępowań z zakresu KRS. W praktyce oznacza to, że od 1 lipca 2021 roku nie jest możliwe składanie papierowych dokumentów do KRS, a całość korespondencji z Sądem odbywa się za pomocą Portalu Rejestrów Sądowych.

  Portal Rejestrów Sądowych nie jest jednak systemem informatycznym przeznaczonym do zakładania spółki z o.o. i w tym zakresie różni się znacząco od systemu S24. Za pomocą PRS należy tylko zgłosić do KRS spółkę powołaną w trybie “tradycyjnym”, w tym przesłać dokumenty niezbędne do rejestracji spółki.

  Oznacza to, że zgłoszenie do sądu spółki następuje za pośrednictwem systemu PRS, natomiast jej powołanie poprzez zawarcie umowy spółki, musi nastąpić przed notariuszem, zgodnie z wymogiem formy aktu notarialnego umowy spółki z o.o. Co istotne, zgłoszenie przez PRS może także odbyć się za pomocą pełnomocnika (radcy prawnego czy adwokata), który powołując się na udzielone pełnomocnictwo może zgłosić spółkę do KRS tak samo, jak mógł to uczynić w formie papierowej przed 1 lipca 2021 roku. Tak samo spółka w S24 może być także założona z pomocą profesjonalnego pełnomocnika.

  Założenie spółki z o.o. – co jest korzystniejsze?

  Założenie spółki z o.o. tradycyjne a przez Internet co prawda nie ma bardzo licznych różnić (na samym końcu procedury te podmiotu funkcjonują dokładnie tak samo, mają te same prawa i obowiązki i osobowość prawną), ale różnice są na tyle znaczne, że warto rozważyć, który sposób powołania spółki będzie korzystniejszy.

  Powołanie spółki z o.o. przez Internet z pewnością jest szybsze i tańsze, ale uniemożliwia wspólnikom pełną personalizację umowy spółki, co może powodować problemy na dalszych etapach prowadzenia działalności (np. w sytuacji konieczności dokonania umorzenia przymusowego w spółce z o.o. założonej przez S24 takiej możliwości w ogóle nie będzie, gdyż wzorzec umowy nie przewiduje takiej opcji).

  Utworzenie spółki z o.o. w sposób tradycyjny jest droższe i trwa co do zasady dłużej, aczkolwiek wspólnicy mogą dostosować umowę spółki do jej specyfiki. Z pewnością w niektórych sytuacjach korzystniejsze może być poświęcenie większej ilości czasu oraz środków na założenie spółki z o.o. tradycyjnie, ponieważ może oszczędzić wspólnikom wiele problemów na dalszych etapach działalności.

  Ostateczna ocena powinna przede wszystkim uwzględniać zapatrywania wszystkich wspólników oraz ich oczekiwania w stosunku do umowy spółki. Jeżeli spółka potrzebna jest szybko, to należy rozpatrzyć jej powołanie przez S24. Jeżeli umowa spółki ma być bardziej skomplikowana, wtedy rekomendujemy jej założenie tradycyjnie.

  W nadzwyczajnym przypadku, jeżeli spółka ma być założona “na wczoraj”, to warto rozważyć jej inkorporację przez system S24 i późniejszą zmianę u notariusza (wtedy bez żadnych ograniczeń wynikających w wzorców umowy w systemie). Należy jednak pamiętać, że jednorazowa zmiana umowy u notariusza uniemożliwi dalsze zmiany przez S24.

  FAQ

  Założenie sp. z o.o. przez internet i tradycyjne mają swoje plusy i minusy, które należy uwzględnić przed rozpoczęciem operacji. Tradycyjne założenie spółki rekomenduje się, gdy wspólnicy chcą zawrzeć zindywidualizowaną umowę spółki. Założenie spółki przez internet może być korzystne, jeżeli zależy nam na szybszej rejestracji.

  Czas potrzebny na za założenie sp. z o.o. zależy przede wszystkim od obłożenia danego sądu rejestrowego i od tego, czy wniosek został sporządzony poprawnie. O ile na obłożenie sądu rejestrowego przedsiębiorcy nie mają wpływu, o tyle skorzystanie z pomocy profesjonalistów może pomóc w sporządzeniu poprawnego wniosku, bez licznych braków formalnych.

  Spółka z o.o. powstaje co do zasady w momencie wpisu do rejestru. Nie można jednak zapominać, że z momentem zawarcia umowy spółki powstaje tzw. spółka z o.o. w organizacji, która również może prowadzić działalność (przy czym konieczne jest dopełnienie przy tym kilku innych formalności).  Zaufali nam:


  5/5 - (liczba głosów: 3)