Marcin Staniszewski
|
19 lipca 2020
Spis treści
of3

Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przysługuje każdemu obywatelowi. Jeżeli jednak zaistnieją odpowiednie przesłanki, prawo to może zostać ograniczone decyzją sądu. Chodzi o sytuacje, w których przedsiębiorca zaniedbuje swoje obowiązki wykazane w ustawie Prawo upadłościowe.

W tym tekście omawiamy, w jakich przypadkach orzeka się o zakazie prowadzenia działalności oraz jakie są tego konsekwencje.

ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JAKO SPOSÓB NA NIEUCZCIWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Zakaz prowadzenia działalności dotyczy głównie tych podmiotów, które są uznawane za nieuczciwe względem innych przedsiębiorców. Tymczasowe usunięcie z obrotu gospodarczego ma na celu ich zdyscyplinowanie i przywrócenie do porządku.

Czas trwania takiego ograniczenia wynosi od 1 roku to 10 lat. Okres ten jest uzależniony wyłącznie od decyzji sądu, wydanej na podstawie przeprowadzonego postępowania.


W trakcie postępowania bierze się pod uwagę stopień winy i skutki podejmowanych działań (np. rozmiar szkody wyrządzonej wierzycielom).

Sam zakaz dotyczy bardzo szerokiego zakresu uprawnień. Po jego wydaniu przedsiębiorca nie może prowadzić własnego biznesu ani w formie spółki prawa handlowego,  ani na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Oprócz tego ma zakaz pełnienia funkcji reprezentanta i pełnomocnika innej osoby prowadzącej działalność (w tym w ramach przedsiębiorstwa państwowego, spółki handlowej, fundacji, czy stowarzyszenia). Podsumowując, jedyną możliwością zarobku dla takiego przedsiębiorcy pozostaje umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.

CZY WIERZYCIEL MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Bad investment or economic crisis concept. Businessman take on loan from partners for adjust his business

Jak nietrudno się domyślić, zdarza się, że wniosek o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej składają wierzyciele przedsiębiorcy. Jeżeli kolejne próby odzyskania należności nie przynoszą oczekiwanych skutków, próbują osiągnąć sprawiedliwość właśnie taką drogą. Wymaga to przedstawienia dowodów, m.in. winy dłużnika, daty powstawania jego niewypłacalności oraz jej ewidentnych skutków.

O zakaz występują również inne podmioty, takie jak zarządca przymusowy, Urząd Skarbowy i ZUS (przy zaległościach w podatkach i regulowaniu składek), tymczasowy nadzorca sądowy, czy prokurator (co ma miejsce głównie przy oszustwach i wyłudzeniach, których efektem jest wszczęcie postępowania karnego).

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

Najczęściej są to przedsiębiorcy prowadzący niewypłacalną spółkę lub działalność gospodarczą, którzy nie złożyli wniosku o ogłoszenie upadłości (trzeba zrobić to w ciągu 30 dni od zaistnienia takiego stanu). Z reguły za okres niewypłacalności uznaje się moment, w którym zaległości finansowe firmy utrzymują się przez 3 miesiące. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca musi zgłosić upadłość osobiście, za to w spółce robi to członek zarządu lub inna osoba reprezentująca spółkę.

Drugą sytuacją, w której sąd nakłada zakaz prowadzenia działalności, jest niewypełnianie obowiązków związanych z postępowaniem upadłościowym. Chodzi o przypadki, w których przedsiębiorca utrudnia postępowanie, ukrywa lub niszczy majątek (uniemożliwiając wierzycielowi odzyskanie należności), nie wydaje wymaganych dokumentów, np. ksiąg rachunkowych, oraz nie wypełnia innych obowiązków nałożonych przez Sąd.

WYJĄTKI, CZYLI FAKULTATYWNY CHARAKTER ZAKAZU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zdarza się, że sąd po rozpatrzeniu sprawy i jej przesłanek, pomimo zasadności wniosku, nie wyda zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Wówczas może nałożyć tzw. zakaz o charakterze fakultatywnym. Dzieje się tak np. wtedy, gdy powodem upadku firmy jest ciężki stan zdrowia przedsiębiorcy. Wówczas uznaje się, że poważne trudności w prowadzeniu biznesu są efektem niezależnych od niego czynników.

Mimo wszystko są to wyjątki. Pozostali dłużnicy, którzy celowo unikają spłaty zobowiązań, z pewnością nie będą traktowani przez sąd ulgowo.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY?

DAJ NAM ZNAĆ W SEKCJI KOMENTARZ PONIŻEJ LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Prawna RPMS

5/5 - (liczba głosów: 3)