Antonina Schneider
|
11 maja 2023
Spis treści

Ostatnie lata były dla wszystkich niezwykle trudne ekonomicznie, w szczególności dla przedsiębiorców i kredytobiorców. Czynniki polityczno- gospodarcze, w tym pandemia, wojna i w konsekwencji rekordowa inflacja, spowodowały wzrost zadłużenia wśród Polaków i pogłębienie ich niewypłacalności. Na tę okoliczność warto pochylić się nad zagadnieniem Krajowego Rejestru Długów – czym jest, jak funkcjonuje i w jaki sposób wspomaga walkę z zatorami płatniczymi.

Czym jest KRD?

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, w Polsce działają wyspecjalizowane instytucje – tzw. biura informacji gospodarczej – których zadaniem jest stanowienie rzetelnego i wiarygodnego kanału wymiany informacji gospodarczych i rejestru dłużników (oprócz krajowy rejestr dłużników). Na gruncie wskazanych powyżej przepisów, status biura informacji gospodarczej, posiadają obecnie następujące spółki:

 • BIG InfoMonitor S.A.

 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

 • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Krajowy Rejestr Długów (dalej jako KRD) jest spółką, która wyspecjalizowała się w gromadzeniu i przetwarzaniu danych związanych z zadłużeniem. Zbiera i udostępnia dane na temat sytuacji finansowej zarówno konsumentów, jak i firm. Za pośrednictwem KRD tak osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy mogą przede wszystkim pozyskać informacje na temat płynności finansowej i wypłacalności innego podmiotu, w tym w szczególności swoich obecnych kontrahentów długoterminowych, swojego potencjalnego kontrahenta lub pracodawcy (w tym czy figurują oni w krajowym rejestrze długów) niezależnie od tego czy prowadzą oni działalność jako spółki czy jednoosobowe działalności gospodarcze. Także banki – rozważając udzielenie kredytu – często posiłkują się informacjami zbieranymi przez Krajowy Rejestr Długów. 

Krajowy Rejestr Długów, poprzez swoją platformę internetową, udostępnia szereg użyteczności. Pozwala m.in. na:

 • udostępnianie informacji gospodarczych,

 • przyjmowanie informacji o zobowiązaniach dłużników,

 • aktualizację informacji gospodarczych,

 • zgłoszenie posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem, 

 • ujawnienie informacji gospodarczych. 

Kto może dokonać zgłoszenia do KRD? 

Krajowy Rejestr Długów przyjmuje informacje gospodarcze o zobowiązaniach od wierzycieli. Wierzycielami mogą być:

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą; 

 • organy działające w imieniu wierzyciela na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz właściwe – według przepisów Kodeksu karnego wykonawczego – sądy w postępowaniu dotyczącym wykonania prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo lub wykroczenie, wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, postanowienia o kosztach sądowych albo postanowienia o nałożeniu pieniężnej kary porządkowej;

 • osoby fizyczne, których wierzytelności zostały stwierdzone tytułem wykonawczym. 

Kogo można zgłosić do KRD?

W przypadku osób fizycznych, będących konsumentami, wierzycielowi przysługuje możliwość dokonania zgłoszenia, jeżeli:

 • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, 

 • łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych,

 • zobowiązania, o których mowa powyżej, są wymagalne od co najmniej 30 dni,

 • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do KRD,

 • nie upłynęło 6 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym, albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.

W przypadku firm, czy też inaczej osób niebędących konsumentami, sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Wierzyciel może przekazać do KRD informacje gospodarcze o zobowiązaniu tego dłużnika wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

 • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;

 • łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych;

 • zobowiązania, o których mowa powyżej, są wymagalne od co najmniej 30 dni;

 • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do KRD. 

Ponad przypadki wskazane powyżej, Ustawa przewiduje także możliwość zgłoszenia innego typu zobowiązań. Wierzyciel może przekazać do KRD także informacje w zakresie wierzytelności, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

 • zobowiązanie zostało stwierdzone tytułem wykonawczym,

 • upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania przez wierzyciela pisma, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do KRD,

 • wierzyciel przekazał do KRD informację określającą dane organu orzekającego, datę wydania i sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego to zobowiązanie,

 • nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia zobowiązania prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym, albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd.

Krajowy Rejestr Długów przyjmuje zgłoszenia informacji gospodarczych od wierzycieli po zweryfikowaniu, czy przekazywana informacja spełnia minimalne wymagania określone odpowiednio w przepisach Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, w szczególności w art. 14 – 16 Ustawy. W razie stwierdzenia uchybień względem wymogów ustawowych, KRD zwraca je przekazującemu wierzycielowi w celu uzupełnienia.

Przyjmowanie innych informacji gospodarczych i aktualizacja informacji już zgłoszonych

KRD, oprócz informacji w zakresie istnienia wierzytelności, przyjmuje także informacje w zakresie posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem. Osobą uprawnioną do dokonania zgłoszenia w tym zakresie jest każdy, wobec którego posłużono się podrobionym lub cudzym dokumentem, w szczególności dokumentem potwierdzającym tożsamość lub zaświadczeniem o zatrudnieniu. 

Należy mieć także na uwadze, że w przypadku zgłoszenia do KRD wierzytelności – w wyniku czego wierzyciel został ostatecznie zaspokojony – na zgłaszającym ciąży następczy obowiązek zaktualizowania informacji i konieczność zgłoszenia wywiązania się ze zobowiązań przez dłużnika. Może to zrobić w dwojaki sposób:

 • albo na wniosek dłużnika, w terminie 14 dni od dnia złożenia przez niego wniosku, 

 • albo z własnej inicjatywy, za zgodą dłużnika, którego dotyczy to zobowiązanie, w terminie 14 dni od dnia wywiązania się z zobowiązania.

Dokumentami mogącymi stanowić podstawę do aktualizacji informacji gospodarczej przekazanej do KRD mogą być w szczególności uzasadnione informacje stanowiące:

 • złożenie przez dłużnika zarzutu dotyczącego istnienia zobowiązania lub przedawnienia zobowiązania, lub dotyczącego toczącego się postępowania dotyczącego zobowiązania;

 • uznanie długu przez dłużnika w całości;

 • wykonanie zobowiązania w części, np. poprzez dokonanie zapłaty;

 • prawomocny wyrok oddalający w części powództwo dotyczące zobowiązania wskazujący na wygaśnięcie lub nieistnienie zobowiązania w tej części;

 • prawomocny wyrok stwierdzający, że zobowiązanie w części nie istnieje lub wygasło;

 • potwierdzenie dokonania skutecznego potrącenia z wierzytelnością niższą niż objęta zobowiązaniem;

 • zwolnienie dłużnika z długu w części;

 • odnowienie zobowiązania w części;

 • przelew wierzytelności objętej zobowiązaniem w części na inny podmiot;

 • przejęcie części długu przez inny podmiot.

Sprzeciw dłużnika – jak się bronić przed wpisem do KRD?

Warto wiedzieć także, że wysłane do dłużnika ostrzeżenie o planowanym wpisie do KRD, powinno zawierać informację o przysługującym mu prawie do sprzeciwu. Dłużnik może bowiem podnieść, iż nie zgadza się ze stanowiskiem wierzyciela i w jego twierdzeniu, zobowiązanie może być już przedawnione, albo nawet uregulowane (czyli nieistniejące) tj. doszło do całkowita spłata zadłużenia. Wierzyciel, który nie uwzględni sprzeciwu dłużnika kwestionującego zobowiązanie, przekazując informację gospodarczą do KRD, jest obowiązany poinformować KRD o sprzeciwie złożonym przez dłużnika.

Co wobec tego w przypadku – gdy w sytuacji opisanej powyżej – wierzyciel mimo sprzeciwu dłużnika zgłosi go do Rejestru Długów a dłużnik znajdzie się na liście dłużników? Dłużnik może bronić się, domagając zawieszenia publikacji informacji lub jej usunięcia. KRD usuwa bowiem nieprawdziwe dane gospodarcze na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania lub na podstawie uzasadnionej informacji o wygaśnięciu zobowiązania. W jaki sposób to zrobić?

Dłużnik może przekazać do Rejestru sprzeciw dotyczący nieaktualności, nieprawdziwości, niekompletności lub przekazania lub przechowywania niezgodnie z Ustawą – jako informacji nieaktualnych – informacji gospodarczych. 

Sprzeciw powinien mieć formę pisemną.Powinien zawierać w szczególności:

 • imię i nazwisko albo nazwę (firmę) dłużnika;

 • adres do korespondencji dłużnika;

 • numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) dłużnika będącego osobą fizyczną lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) dłużnika będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną;

 • oznaczenie zobowiązania dłużnika, obejmujące co najmniej: oznaczenie wierzyciela (imię, nazwisko oraz PESEL albo nazwa (firma) oraz NIP), tytuł prawny, kwotę i walutę;

 • sprecyzowanie czy dłużnik żąda uaktualnienia, czy usunięcia informacji gospodarczych,

 • wskazanie okoliczności uzasadniających sprzeciw (wraz z ich udokumentowaniem).

Rozwijając nieco kwestię udokumentowania okoliczności uzasadniających sprzeciw, należy wskazać, że dłużnik powinien dołączyć do sprzeciwu dokumenty potwierdzające przytoczone w sprzeciwie okoliczności faktyczne oraz prawne. Innymi słowy: dowody na to, że zobowiązanie, którego dotyczy sprawa, nie istnieje, jest przedawnione, częściowo uregulowane, lub na przykład opiewa na inną kwotę. W przypadku nieudokumentowania okoliczności uzasadniających sprzeciw, KRD niezwłocznie wzywa dłużnika do przekazania dowodów w wyznaczonym terminie, pouczając go, że niezastosowanie się do wezwania może skutkować uznaniem sprzeciwu za bezzasadny. 

Należy mieć także na uwadze, że KRD może zwrócić się do dłużnika lub wierzyciela o wyjaśnienia. Ponadto, zwracając się o wyjaśnienia do wierzyciela, KRD doręcza mu sprzeciw wraz z dokumentami przedłożonymi przez dłużnika, wzywając go do ustosunkowania się do sprzeciwu. Obowiązkiem wierzyciela jest odnieść się do wszystkich okoliczności uzasadniających sprzeciw wskazanych przez dłużnika. Jeśli wierzyciel będzie kwestionował okoliczności wskazane przez dłużnika, powinien także przedstawić argumenty popierające swoje stanowisko i stosowne dokumenty. 

Wśród dokumentów, potwierdzających nieistnienie lub wygaśnięcie zobowiązania, należy w szczególności wskazać:

 • potwierdzenie wykonania zobowiązania w całości (np. spłata zobowiązania zgodnie z umową);

 • wyrok prawomocnie oddalający powództwo co do całości zobowiązania, wskazujący na wygaśnięcie lub nieistnienie zobowiązania; 

 • wyrok prawomocny stwierdzający, że zobowiązanie w całości nie istnieje lub wygasło;

 • zwolnienie dłużnika z długu w całości;

 • odnowienie zobowiązania w całości;

 • dokument potwierdzający przelew wierzytelności objętej zobowiązaniem w całości na inny podmiot;

 • przejęcie całości długu obejmującego zobowiązanie dłużnika przez inny podmiot;

 • potwierdzenie dokonania skutecznego potrącenia z wierzytelnością wyższą niż objęta zobowiązaniem.

Po rozpatrzeniu sprzeciwu KRD usuwa informację gospodarczą w razie uzyskania uzasadnionej informacji o okolicznościach, o których mowa w powyżej lub w przeciwnym razie uznaje sprzeciw za bezzasadny. 

Jak mogę sprawdzić, czy ktoś zgłosił mnie do KRD?

Jedną z funkcjonalności Krajowego Rejestru Długów jest możliwość wygenerowania informacji gospodarczych o konkretnych podmiotach. Istnieje więc możliwość sprawdzenia, czy firma, w której zamierzamy pracować, jest stabilna finansowa, albo czy kontrahent, z którym planujemy podjąć współpracę zachowuje płynność finansową. Co jednak istotne, osoba fizyczna nie będzie w stanie wygenerować informacji o innej osobie prywatnej, np. koledze z pracy czy sąsiadce. Może natomiast wystąpić o wydanie jej informacji o sobie samym. 

Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go informacji gospodarczych przekazanych do KRD, zwłaszcza, że wpis do KRD oznacza utratę wiarygodności. Dostęp do takich informacji dla osoby fizycznej jest co do zasady jest bezpłatny, jeżeli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby składającej zapytanie, KRD ujawnia wszystkie przechowywane na jej temat informacje z rejestru. 

Podsumowanie

Według danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, w 2022 roku niewypłacalność ogłosiło o 1/5 więcej firm niż w poprzednim roku. To oznacza, że trudna sytuacja ekonomiczno – gospodarcza potęguje utratę stabilności finansowej przez wiele podmiotów. W obliczu takich zmian warto pamiętać o tym, że Krajowy Rejestr Długów pozwala uczestnikom obrotu gospodarczego pozyskiwać rzetelne i wiarygodne informacje na temat stabilności finansowej innych podmiotów, w tym firm oraz konsumentów. Za pomocą Rejestru można nie tylko sprawdzić, czy inna osoba jest już zadłużona wobec innego wierzyciela, ale także dokonać zgłoszenia podmiotu, który nam zalega z wypełnianiem zobowiązań.

Pytania

Po otrzymaniu wniosku o wykreślenie dłużnika z KRD w związku z wypełnieniem zobowiązania, KRD czyni adnotację w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.

Tak, w przypadku uzyskania uzasadnionej informacji o nieaktualności, nieprawdziwości lub niekompletności danych, KRD może samodzielnie zaktualizować informacje gospodarcze, o czym informuje wierzyciela.

KRZ to nie to samo co KRD. KRZ prowadzony jest przez Ministra Sprawiedliwości. Działa na podstawie przepisów Ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych i zawiera informacje dotyczące podmiotów, wobec których prowadzone były postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe oraz postępowania w sprawach orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, egzekucja sądowa lub administracyjna i została ona umorzona z powodu jej bezskuteczności, a także o osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych.Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 1)