Prawo budowlane i nieruchomo艣ci

Pomoc w zakresie prawa budowlanego

Kancelaria oferuje specjalistyczn膮 pomoc prawn膮 w zakresie prawa budowlanego i zwi膮zanego z nim post臋powania administracyjnego. Z powodzeniem pomagamy naszym Klientom przeprowadzi膰 proces inwestycyjny (budowlany) niezale偶nie od etapu, a tak偶e efektywnie reprezentujemy w post臋powaniach administracyjnych, s膮dowo 鈥 administracyjnych czy w sporach z w艂a艣cicielami s膮siednich nieruchomo艣ci.

Zapewniamy pe艂ne wsparcie prawne w zakresie prawa budowlanego, w tym obejmuj膮ce przygotowywanie projekt贸w um贸w (np. o roboty budowlane, deweloperskich), opinii prawnych, wniosk贸w, poda艅, za偶ale艅, skarg, a tak偶e pism w toku post臋powa艅 administracyjnych i s膮dowo -administracyjnych.

W ramach us艂ug kancelarii obejmuj膮cych prawo budowlane us艂ugi 艣wiadcz膮 specjali艣ci od prawa budowlanego 鈥 prawnicy (radcowie prawni) posiadaj膮cy wieloletnie do艣wiadczenie w 艣wiadczeniu pomocy prawnej na rzecz zar贸wno du偶ych przedsi臋biorstw, sektora M艢P, organ贸w administracji jak i os贸b fizycznych. Kancelaria zapewnia kompleksow膮 opiek臋 wszystkich uczestnik贸w procesu budowlanego ju偶 od wczesnego etapu negocjowania i zawierania warunk贸w um贸w z uwzgl臋dnieniem optymalizacji koszt贸w danej inwestycji.

 • Us艂ugi Kancelarii w zakresie pomocy prawnej obejmuj膮cej zagadnienia prawa budowlanego skierowana jest w szczeg贸lno艣ci do:inwestor贸w prywatnych i publicznych, borykaj膮cych si臋 z problemami pojawiaj膮cymi si臋 podczas za艂atwiania formalno艣ci niezb臋dnych do uzyskania pozwolenia na budow臋,
 • przedsi臋biorstw (biura) projektowych i projektant贸w 鈥 w ramach prowadzonej w zakresie prawa budowlanego dzia艂alno艣ci gospodarczej;
 • przedsi臋biorstw budowlanych i zwi膮zanych z procesem budowlanym, zapewniaj膮c pe艂ne wsparcie prawne przy prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej, uwzgl臋dniaj膮c charakterystyk臋 szeroko rozumianego prawa budowlanego (Ustawa z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414) oraz przepis贸w powi膮zanych, w tym:
  • Generalnych Wykonawc贸w budowlanych,
  • deweloper贸w,
  • konsorcj贸w wykonawc贸w,
  • podwykonawc贸w,
  • wykonawc贸w rob贸t bran偶owych,
  • dostawc贸w materia艂贸w
  • kierownik贸w budowy,
  • geodet贸w,
  • inspektor贸w nadzoru,
 • Os贸b fizycznych聽鈥 w celu zachowania przys艂uguj膮cych praw w relacjach z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami

Prawo budowlane

Warunki zabudowy/plan miejscowy:

 • pomoc w聽przeprowadzeniu procesu uzyskania warunk贸w聽zabudowy (koncepcja projektowa, media, decyzja 艣rodowiskowa itp.);
 • skargi na bezczynno艣膰 organ贸w administracyjnych;
 • w ramach procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego,
 • udzia艂 w mediacjach pomi臋dzy stronami聽
 • w sprawach z zakresu geodezji i kartografii,聽
 • w sprawie odszkodowa艅 zwi膮zanych z wej艣ciem w 偶ycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,聽
of3
wyrok-tsue

Pozwolenie na budow臋

 • w post臋powaniu w przedmiocie wydania pozwolenia na budow臋,
 • w sprawach dotycz膮cych procesu budowy (realizacja budowy, spory wynikaj膮ce z um贸w z inwestorami, deweloperami, projektantami oraz wykonawcami),聽
 • doradzamy i przeprowadzamy analizy dokumentacji specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia w ramach zam贸wie艅 publicznych.

Samowole budowlane

 • pomoc prawna w聽procedurze legalizacyjnej (legalizacja samowoli budowlanej obiektu budowlanego);
 • wsparcie przy kontroli inspektora nadzoru budowlanego;
 • pe艂na obs艂uga administracyjna przy udziale wsp贸艂pracuj膮cych architekt贸w;
 • samowola budowlana od strony s膮siada i聽inwestora.
pk4
of4

Nabycie / zbycie nieruchomo艣ci / prawa do nieruchomo艣ci

 • w zakresie zawierania i wykonywania um贸w deweloperskich,聽
 • odszkodowania z tytu艂u umowy deweloperskiej
 • w sprawach dotycz膮cych u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci,聽
 • w transakcji nabycia oraz zbycia nieruchomo艣ci,聽
 • w sprawach dotycz膮cych zniesienia wsp贸艂w艂asno艣ci, a tak偶e scalania i podzia艂u nieruchomo艣ci,

Post臋powania administracyjne聽

Reprezentujemy Klient贸w przed s膮dami i organami administracji publicznej.

 • w post臋powaniach prowadzonych przed organami nadzoru budowlanego,聽
 • odwo艂ania od decyzji administracyjnych, w tym
  • odwo艂ania od decyzji o聽warunkach zabudowy;
  • odmowa ustalenia warunk贸w zabudowy – odwo艂anie;
  • odwo艂anie od pozwolenia na budow臋;
  • odmowa wydania pozwolenia na budow臋 – odwo艂anie;
 • skargi na bezczynno艣膰 organ贸w administracyjnych;
 • decyzje lokalizacyjne, 艣rodowiskowe, media, zjazd na dzia艂k臋 i聽inne;
 • w wszelkich post臋powaniach s膮dowych i administracyjnych dotycz膮cych nieruchomo艣ci, w tym sporz膮dzamy wnioski, odwo艂ania od decyzji wydanych przez organy I instancji, skargi do Wojew贸dzkiego S膮du Administracyjnego oraz skargi kasacyjne do Naczelnego S膮du Administracyjnego,
 • reprezentujemy klient贸w w post臋powaniach administracyjnych przed organami administracji architektoniczno 鈥 budowlanej oraz przed organami nadzoru budowlanego oraz w post臋powaniach przed s膮dami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym S膮dem Administracyjnym.

Kancelaria oferuje specjalistyczn膮 pomoc prawn膮 w zakresie prawa nieruchomo艣ci

W ramach us艂ug kancelarii obejmuj膮cych szeroko rozumiane prawo nieruchomo艣ci us艂ugi 艣wiadcz膮 specjali艣ci – prawnicy (radcowie prawni) posiadaj膮cy wieloletnie do艣wiadczenie w sprawach pomocy prawnej na rzecz organ贸w administracji samorz膮dowej oraz os贸b fizycznych. Wiedza i specjalistyczne do艣wiadczenie naszych wsp贸艂pracownik贸w pozwol膮 doradzi膰 r贸wnie偶 przy niestandardowych problemach zwi膮zanych z nieruchomo艣ciami.

Dokonujemy analiz i weryfikacji faktyczno-prawnych dotycz膮cych nieruchomo艣ci oraz regulujemy ich stan prawny.

Kancelaria wsp贸艂pracuje z notariuszami, doradcami podatkowymi, geodetami i licencjonowanymi po艣rednikami i zarz膮dcami nieruchomo艣ci.

Us艂ugi Kancelarii, w zakresie pomocy prawnej obejmuj膮cej zagadnienia prawa nieruchomo艣ci, dotycz膮 w szczeg贸lno艣ci:

 1. analizy stanu prawnego nieruchomo艣ci
 2. inicjowania i udzia艂 w post臋powaniach wieczystoksi臋gowych (wpisy/wykre艣lenia z ksi膮g wieczystych),
 3. doradztwa w procesie bezpiecznego zbywania/nabywania nieruchomo艣ci,
 4. pomocy prawnej w sprawach dotycz膮cych stosunk贸w pomi臋dzy wsp贸艂w艂a艣cicielami nieruchomo艣ci, w tym sprawy dotycz膮ce zniesienia istniej膮cych wsp贸艂w艂asno艣ci,
 5. doradztwa i reprezentacji w sprawach stosunk贸w zobowi膮zaniowych wynikaj膮cych z um贸w najmu, dzier偶awy, u偶yczenia,
 6. reprezentacji w sprawach o zasiedzenie nieruchomo艣ci lub zasiedzenie s艂u偶ebno艣ci,
 7. pomocy prawnej w ustanawianiu s艂u偶ebno艣ci gruntowych i udzia艂 w sprawach zwi膮zanych ze s艂u偶ebno艣ciami przesy艂u,
 8. doradztwa i reprezentacji w sprawach dotycz膮cych prawa u偶ytkowania wieczystego (nabycie/zbycie, przekszta艂cenie, aktualizacja op艂aty rocznej),
 9. udzia艂u w post臋powaniach administracyjnych dotycz膮cych wyw艂aszczenia nieruchomo艣ci oraz odszkodowa艅 z tego tytu艂u jak r贸wnie偶 w post臋powaniach zwi膮zanych ze zwrotem wyw艂aszczonych nieruchomo艣ci lub stwierdzenia niewa偶no艣ci decyzji administracyjnych dotycz膮cych takich nieruchomo艣ci,
 10. udzia艂u w post臋powaniach dotycz膮cych podzia艂贸w geodezyjnych nieruchomo艣ci, w tym r贸wnie偶 przejmowaniem cz臋艣ci nieruchomo艣ci pod drogi publiczne oraz op艂at adiacenckich,
 11. reprezentacji w sprawach dotycz膮cych odszkodowa艅 zwi膮zanych z uchwalaniem miejscowych plan贸w zagospodarowania przestrzennego lub te偶 sprawach dotycz膮cych op艂at planistycznych,
 12. pomocy prawnej w sprawach odszkodowa艅 od gminy z tytu艂u niedostarczenia lokalu socjalnego

Kancelaria reprezentuje Klient贸w przed organami administracji publicznej oraz s膮dami cywilnymi i s膮dami administracyjnymi wszystkich instancji w sprawach dotycz膮cych nieruchomo艣ci.

Translate 禄