Kamila Wasilewska
|
6 czerwca 2022
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Wejście w życie zmian podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu to dla wszystkich firm konieczność szybkiej adaptacji do nowego środowiska prawno-podatkowego. Wiele zaprezentowanych w ustawach rozwiązań stworzyło preferencyjne warunki do rozwoju przedsiębiorczości, z których korzystają takie branże, jak IT, czy cały sektor e-commerce. Prowadzisz lub chcesz założyć sklep internetowy? Przeczytaj, z jakich ulg możesz skorzystać.

  Na czym polega ulga podatkowa na ekspansję?

  Pierwszym z rozwiązań jest tzw. ulga na ekspansję, czyli mechanizm zapewniający preferencyjne traktowanie przedsiębiorców, którzy zdecydowali się wejść na nowe rynki zbytu. Ulga jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców, bez względu na skalę biznesu oraz to, czy prowadzą oni działalność gospodarczą jako:

  • osoby fizyczne,

  • osoby prawne,

  • spółki osobowe prawa handlowego.

  Właściwe regulacje zostały przewidziane odpowiednio w art. 18eb ustawy o CIT oraz art. 26gb ustawy o PIT. Na czym dokładnie polega ulga na ekspansję?

  Zgodnie z art. 18eb ust.1 ustawy o CIT „(…) podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (…)”. Odliczenie nie może jednak przekroczyć 1 miliona złotych w roku podatkowym.

  Konstrukcja ulgi na ekspansję opiera się na wytwarzaniu określonych rzeczy materialnych przez podatnika i oferowaniu ich do sprzedaży podmiotom innymi niż te, które są z nim gospodarczo powiązane (np. spółki zależne). Limit ulgi odnosi się do całkowitych wydatków w roku podatkowym, bez względu na liczbę reklamowanych produktów.

  Preferencja polega na możliwości dwukrotnego odliczenia niektórych wydatków:

  • jako koszty uzyskania przychodu,

  • jako ulga na ekspansję.

  Kiedy można skorzystać z ulgi na ekspansję?

  Uprawnieni do czerpania benefitów z nowego rozwiązania są podatnicy, którzy w ciągu 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku, w którym poniesiono koszty zwiększenia przychodów, o których mowa w ust. 1:

  • zwiększyli przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów,

  • osiągnęli przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych,

  • osiągnęli przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju (chodzi także o ekspansję zagraniczną).

  Do ustalenia prawa do skorzystania z ulgi na ekspansję należy uwzględnić jedynie dochody, które podlegają opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli zatem firma prowadzi swój oddział w innym państwie, jego dochód nie ma znaczenia dla preferencji podatkowej.

  Skorzystanie z ulgi pomimo niespełnienia ustawowych warunków obliguje podatnika do doliczenia uprzednio odliczonej kwoty. Jeżeli więc dochody nie wzrosną w ciągu 2 lat, całą ulgę trzeba będzie zwrócić. Wymusza to na firmie monitorowanie, jak radzą sobie reklamowanie produkty, ponieważ brak zysków z ich sprzedaży pociągnie za sobą brak prawa do utrzymania ulgi.

  Jakie wydatki brane są pod uwagę w przypadku ulgi na ekspansję?

  Ustawodawca dokładnie wymienił w ustawie, kategorie wydatków, które mogą być kwalifikowane jako uprawniające do skorzystania z ulgi. Nie jest to więc tak pojemne pojęcie, jak np. ogólne koszty uzyskania przychodów, ale nadal budzi pewne wątpliwości. Jakie wydatki uznaje się za koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów?

  • Uczestnictwo w targach poniesione na:

   • organizację miejsca wystawowego,

   • zakup biletów lotniczych dla pracowników,

   • zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników.

  • Działania promocyjno-reklamowe, w tym zakup przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek dotyczących produktów,

  • Dostosowanie produktów do wymagań kontrahentów,

  • Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych.

  • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

  W kontekście listy warto zwrócić uwagę na pewne nieścisłości, które mogą zaowocować sporem przed organem podatkowym. Określenie „zakupu przestrzeni reklamowej” można rozumieć bardzo szeroko – od klasycznych billboardów i wykupu czasu antenowego po Google Ads i banery reklamowe w internecie. Pewnym niedociągnięciem jest też brak możliwości ubiegania się o zwrot wydatków na inny rodzaj transportu niż lotniczy.

  Należy wskazać, że podatnik, który skorzysta ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 34 lub 34a ustawy o CIT, z ulgi na ekspansję będzie mógł skorzystać jedynie w zakresie, w jakim wydatki nie zostały uwzględnione do kalkulacji na podstawie tych przepisów. Dotyczy to dochodów z tzw. realizacji nowej inwestycji lub osiągniętych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej – korzystanie z obydwu ulg jednocześnie jest niemożliwe.

  Zgodnie z art. 18eb ust. 10 a contrario kwalifikowane koszty uzyskania przychodów nie podlegają odliczeniu, jeżeli:

  • zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,

  • zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

  Odliczenia ulgi dokonuje się:

  • w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty,

  • w zeznaniach za kolejno następujące po sobie 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia – jeżeli za dany rok podatkowy podatnik poniósł stratę lub jego dochód jest niższy od kwoty przysługujących odliczeń.

  Analogiczne rozwiązanie zostało przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Warto pamiętać, że wydatki określone w ustawie mogą być także poniesione na promocję na rynkach zagranicznych. Ma to duże znaczenie m.in. dla sklepów internetowych, które rozwijają się i szukają partnerów handlowych za granicą.

  Jeżeli prowadzisz działalność online i planujesz rozwinąć swoją działalność, sprawdź, czy przysługuje Ci ulga na ekspansję. W razie potrzeby skorzystaj z pomocy doradcy podatkowego.

  Czym jest ulga na prototyp?

  Kolejnym mechanizmem, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy, jest tzw. ulga na prototyp wprowadzona w art. 26ga ustawy o PIT. Polega ona na ułatwienia wdrożenia testowego, innowacyjnego rozwiązania, a następnie wdrożenie go do seryjnej produkcji. Jest to ułatwienie dla firm inwestujących w rozwój nowych technologii.

  Zgodnie z powołanym przepisem podatnik będący przedsiębiorcą może odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 30% sumy:

  • kosztów produkcji próbnej nowego produktu,

  • kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu.

  Wartość odliczenia nie może jednak przekroczyć 10% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym z tytułu działalności gospodarczej. Tym razem ustawodawca precyzyjnie definiuje, że chodzi wyłącznie o produkty, a nie usługi. Podstawa prawna ulgi określa także, co należy rozumieć pod pojęciami produkcja próbna oraz wprowadzenie na rynek.

  Produkcja próbna to etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych. Jej celem ma być wykonanie prób i testów przed wprowadzeniem produktu do seryjnej produkcji. Faza produkcji próbnej trwa od poniesienia pierwszego kosztu poniesionego na ten cel aż do momentu rozpoczęcia wytwarzania danego towaru.

  Z kolei wprowadzenie na rynek to wszelkie działania zmierzające do uzyskania dokumentacji lub certyfikacji, która jest niezbędna, aby prowadzić produkt do sprzedaży. Nie musi być to więc jeszcze faktyczna sprzedaż.

  Jakie wydatki mogą być kwalifikowane dla ulgi na prototyp?

  W art. 26ga ust. 5 ustawy o PIT (oraz analogicznie brzmiącym art. 18ea ustawy o CIT) ustawodawca wymienił koszty produkcji próbnej, które mogą stanowić podstawę do skorzystania z ulgi. Są to:

  • cena nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej danego produktu,

  • wydatki na ulepszenie poniesione w celu dostosowania środka trwałego do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,

  • koszty nabycia materiałów lub surowców zakupionych wyłącznie w celu wdrożenia produkcji próbnej nowego produktu.

  Ustęp 6 powołanego przepisu wymienia natomiast kwalifikowane koszty wprowadzenia produktu na rynek. Należy do nich zaliczyć:

  • wydatki na badania, ekspertyzy, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa lub zezwolenia na obrót, a także koszty związane z ich odnowieniem lub przedłużeniem,

  • koszty badania cyklu życia produktu,

  • systemu weryfikacji technologii środowiskowych.

  Wymienionych kosztów nie można pomniejszyć o podatek od towarów i usług, jeżeli:

  • podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego,

  • podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty podatku należnego o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku.

  Z ulgi przedsiębiorca może skorzystać w sytuacji, kiedy:

  • koszty zostały rzeczywiście poniesione w roku podatkowym,

  • koszty nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub obliczone od podstawy opodatkowania,

  • poniesione koszty nie zostały uwzględnione w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku w związku z realizacją inwestycji na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub w związku ze wspieraniem nowych inwestycji.

  Oczywiście wydatki w obu grupach mogą być potraktowane jednocześnie jako koszty uzyskania przychodu oraz tytuł do skorzystania z ulgi.

  W jaki sposób dokonuje się odliczenia ulgi na prototyp?

  Odliczenia ulgi dokonuje się w roku kiedy podatnik poniósł koszty produkcji próbnej lub wprowadzenia na rynek nowego produktu. W przypadku straty w danym roku podatkowym lub w sytuacji, kiedy dochód jest mniejszy od przysługujących przedsiębiorcy odliczeń, dokonuje się w całości lub części zeznaniach w kolejnych następujących po sobie 6 latach podatkowych, kiedy podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z ulgi.

  Jeżeli podatnik zmarł przed wykorzystaniem prawa do ulgi, przechodzi ona na przedsiębiorstwo w spadku. Zarządca może skorzystać z niej w terminie w jakim prawo to przysługiwałoby zmarłemu przedsiębiorcy.

  Na czym polega ulga sponsoringowa CSR?

  Innym rodzajem preferencyjnego traktowania przedsiębiorców jest ulga sponsoringowa CSR (ang. Corporate Social Responsibility, społeczna odpowiedzialność biznesu). Została ona przewidziana w art. 26ha ustawy o PIT oraz art. 18ee ustawy o CIT.

  Ulga CSR pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

  • sportową,

  • kulturalną,

  • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.

  Innymi słowy, na każdy wydany 1000 złotych firma odliczyć 1500 zł kosztów uzyskania przychodu. Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu podatnika w danym roku podatkowym.

  Katalog wydatków kwalifikowanych dla ulgi CSR

  Ustawy wprowadzają katalog wydatków kwalifikowanych, do których zalicza się finansowanie:

  • klubu sportowego, stypendium sportowego lub imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,

  • instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

  • działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne oraz publiczne szkoły artystyczne.

  Jeżeli chodzi o finansowanie nauki i oświaty, ulga CSR pozwala na zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatki na:

  • stypendia,

  • studia podyplomowe i inne formy kształcenia,

  • finansowanie wynagrodzeń oraz wartości pochodnych studentów odbywających u podatnika staże lub praktyki przewidziane programem studiów,

  • finansowanie studiów dualnych, w tym koszty praktyk,

  • wynagrodzenie za pierwsze 6 miesięcy dla absolwenta uczelni współpracującej z podatnikiem i zatrudnionego za pośrednictwem akademickiego biura karier.

  Warto pamiętać, że z ulgi CSR nie będzie mógł skorzystać podmiot, który sam założył daną uczelnię niepubliczną. Do odliczenia niektórych wydatków konieczne jest też zawarcie umowy między podatnikiem a uczelnią.

  Podobnie jak w przypadku innych omawianych rozwiązań, koszty poniesione na ulgę CSR podlegają odliczeniu w roku podatkowym, kiedy je poniesiono. W tym przypadku nie ma możliwości rozłożenia odliczenia w czasie. Z tej formy wsparcia nie można także skorzystać, jeżeli wydatki zostały zwrócone podatnikowi w innej formie lub odliczone od podstawy opodatkowania.

  Wydatki kwalifikowane do skorzystania z ulgi CSR mogą jednocześnie stanowić koszty uzyskania przychodu.

  Polski Ład wprowadza także inne rozwiązania dla innowacyjnych przedsiębiorców. Wśród dostępnych mechanizmów poza omówionymi warto wymienić także ulgę:

  • na robotyzację,

  • na wsparcie innowacyjnych pracowników,

  • IP BOX,

  • B+R.

  Aby mieć pewność, że Twoja firma korzysta ze wszystkich dostępnych rozwiązań skorzystać z pomocy kancelarii prawnej. Pomoże ona zoptymalizować koszty prowadzenia działalności gospodarczej i wesprze firmę we wdrażaniu nowych mechanizmów preferencji podatkowej.

  Pytania i odpowiedzi

  Tak, założeniem ustawodawcy jest, aby w określonych sytuacjach premiować przedsiębiorców. Dlatego wydatki kwalifikowane mogą być rozliczone dwutorowo – jako koszt uzyskania przychodu oraz podstawa do obniżenia opodatkowania w ramach ulgi.

  Wszystkie z omawianych ulg zostały wprowadzone równolegle w ustawie o PIT oraz ustawie o CIT. W praktyce oznacza to, że z ulg mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki osobowe prawa handlowego, jak i osoby prawne. Nie ma także znaczenia skala prowadzonej działalności. Ulgi są dostępne dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców.

  Ustawy podatkowe przewidują zamknięty – i dosyć wąski – katalog podmiotów, z którymi współpraca uprawnia do skorzystania z ulgi. Zasadniczo muszą one być wpisane do rejestru instytucji kultury (np. muzea). Stawia to na mniej korzystnej pozycji podmioty, które się w nim nie znajdują (np. agencje artystyczne).

  Zaufali nam:


  5/5 - (liczba głosów: 1)