Marcin Staniszewski
|
5 kwietnia 2020
Spis treści

ZAPOMOGA NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY

sek1

Zgodnie z założeniami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniemCOVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568.), zwaną potocznie “Tarczą antykryzysową”, przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, które polega na dofinansowaniu wynagrodzenia pracowników w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w następstwie wystąpienia koronawirusa poprzez wypłatę środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone o nie więcej niż 50%, nie niższe jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru pracy. Natomiast wymiar czasu pracy pracodawca będzie mógł obniżyć o 20% jednak nie więcej niż do połowy etatu, z zachowaniem wynagrodzenia, które nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

JAKIE RODZAJE ZAPOMÓG W ZAKRESIE OCHRONY MIEJSC PRACY PRZEWIDUJE TZW. USTAWA O TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ:

Kancelaria warszawa

Zapomoga w sytuacji przestoju ekonomicznego.

Z tego rodzaju zapomogi mogą skorzystać przedsiębiorcy, których pracownicy nie wykonują pracy z przyczyn ich niedotyczących, jednak są gotowi do jej świadczenia, a zatem w sytuacji wymuszonego przestoju. Wynagrodzenie dofinansowane jest ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przysługuje na okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


Zapomoga w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy pracownika.

Z tego rodzaju zapomogi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy obniżyli wymiar czasu pracy swoim pracownikom z przyczyn ich niedotyczących, z zastrzeżeniem, że obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika nie może być wyższe niż połowa dotychczasowego wymiaru czasu pracy pracownika. Wynagrodzenie dofinansowane jest ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Przysługuje na okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.


UWAGA!

Przedsiębiorca będzie musiał przeprowadzić procedurę obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom, jeżeli będzie chciał skorzystać z zapomogi na rzecz ochrony miejsc pracy.

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY:

ZUS
 1. Przedsiębiorca, który nie zalega z płatnościami zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do III kwartału 2019 roku, za wyjątkiem przypadków gdy:
 2. Przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję US w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo spłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności;
 3. przedsiębiorca zalega z zapłatą, jednak zaległości te związane są z powstaniem spadku obrotów gospodarczych, nie mniej niż 15%. Spadek obrotów gospodarczych rozumie się jako sprzedaż towarów lub usług, obliczona w zakresie ilościowym lub wartościowym w ciągu 2 miesięcy kalendarzowych, przypadających po dniu 1 stycznia 2020 r. liczonych do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o zapomogę. Spadek porównuje się do łącznych obrotów z tych samych 2 miesięcy kalendarzowych poprzedniego roku;
 4. przedsiębiorca zalega z zapłatą, a zaległość ta powstała w okresie spadku obrotów gospodarczych (rozumianych jako spadek obrotów w zakresie sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym i wartościowym) o nie mniej niż 25% obliczonych stosunkowo do obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o zapomogę w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego;
 5. Przedsiębiorca wobec, którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości;
 6. Przedsiębiorca, który nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

UWAGA!

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na rzecz ochrony miejsc pracy.

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

pk1

O dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne będą mogli ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy oraz średni przedsiębiorcy w przypadku, gdy nastąpił u nich spadek obrotów związanych z epidemią koronawirusa. Wobec przedsiębiorcy nie mogą jednak istnieć przesłanki do ogłoszenia upadłości, jak również nie może mieć zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy.

Kwota dofinansowania będzie uzależniona od spadku obrotów, ilości zatrudnionych pracowników i wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy otrzymają dofinansowanie na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.


UWAGA!

Termin zgłoszenia wniosku będzie wynosił zaledwie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru wniosków przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Przedsiębiorca nie otrzyma dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

afilado-amarillo-arte-azul-1762851 (2)

Ustawa przewiduje również dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych osób, które w związku z epidemią koronawirusa i zamknięciem przedszkoli, żłobków i innych placówek zostały zwolnione od wykonywania pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat. Dodatkowy wymiar zasiłku wynosiłby 14 dni. Rozszerzono również katalog przypadków do niemożności sprawowania opieki przez nianię lub innego dziennego opiekuna dziecka.

Do dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wymiarze 14 dni będą również uprawnione osoby ubezpieczone zwolnione od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, które legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat.

Zasiłek ten będzie również przysługiwał osobom ubezpieczonym zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dorosłą osobą niepełnosprawną, jednak tylko w przypadku, gdy zostałaby zamknięta odpowiednia placówka do której uczęszczała osoba dorosła.


UWAGA!

Ustawa przewiduje również możliwość przedłużenia zasiłku opiekuńczego o kolejne 14 dni.

ZMIANA WYMIARU CZASU PRACY I MODYFIKACJA WARUNKÓW ZATRUDNIENIA

of4

Zgodnie z ustawą, dla pracodawców u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, którzy nie zalegają w regulowaniu obowiązków podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. przewiduje się możliwość:

 • ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego pracownika do nie mniej niż 8 godzin, a tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin, obejmujących co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego;
 • zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważonego czasu pracy i przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do nie więcej niż 12 godzin w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy bez spełnienia szczególnych przesłanek do wprowadzenia tego systemu regulowanych przez kodeks pracy, przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;
 • zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami dla pracodawców nieobjętych układem zbiorowym pracy lub zatrudniających poniżej 20 pracowników w zakresie i przez czas ustalony w porozumieniu.

WYDŁUŻONE TERMINY NA PPK

Propozycja zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) zakłada przesunięcie o 9 miesięcy terminu na zawarcie umów o zarządzenie PPK i o prowadzenie PPK przez podmioty zatrudniające powyżej 50 osób zatrudnionych i przesunięcie o 3 miesiące w przypadku podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób oraz podmiotów pozostałych.

Odpowiednio zatem będzie to 1 października 2020 r. dla podmiotów zatrudniających powyżej 50 osób i powyżej 20 osób, dla pozostałych natomiast 1 kwietnia 2021 r.

ZMIANY W ZAKRESIE BADAŃ LEKARSKICH PRACOWNIKÓW

Regulamin sklepu internetowego zgodny z RODO (2020)

Z uwagi na trwający stan epidemii ustawa przewiduje zawieszenie obowiązku wykonywania badań lekarskich i psychologicznych wynikających z kodeksu pracy i innych ustaw, które taki obowiązek nakładają. Wstępne badania lekarskie i kontrolne nadal będą przeprowadzane, jednak w innym trybie.


UWAGA!

 • Do przeprowadzenia badań lekarskich i kontrolnych pracodawca i pracownik będą zobowiązani w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii;
 • W przypadku braku możliwości przeprowadzenia badań wstępnych i kontrolnych przez właściwego lekarza będzie możliwe ich przeprowadzenie przez innego lekarza, z zastrzeżeniem, że orzeczenie przez niego wydane traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii;
 • Orzeczenia lekarskie, których ważność skończyła się po dniu 7 marca 2020 r. zachowują ważność, jednak na okres nie dłuższy niż 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

ZWOLNIENIE MŁODOCIANYCH Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA PRACY

W ustawie przewiduje się rozwiązania zgodnie z którymi pracownicy młodociani w okresie czasowego zawieszenia lub niefunkcjonowania placówek oświaty będą mogli być zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy w ramach przygotowania zawodowego, jednak bez obowiązku wypłaty im wynagrodzenia za czas zwolnienia.

Pracodawca, któremu zostało przyznane prawo do refundacji w przypadku wypłacenia przez niego wynagrodzenia młodocianemu za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, w całości lub w części, zachowuje prawo do refundacji.

PRZEDŁUŻENIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ

pk4

Jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę cudzoziemca przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii koronawirusa okres ważności zezwolenia z mocy prawa ulega przesłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

KWARANTANNA Z POWODU EPIDEMII KORONAWIRUSA (COVID-19)

Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby będzie traktowało się niemożność wykonywania pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny z powodu epidemii koronawirusa.  Za czas przebywania w kwarantannie będzie przysługiwało wynagrodzenie za czas choroby/zasiłek chorobowy.

Ustawa w zakresie pomocy przedsiębiorcom przewiduje również udział samorządów, które mogą odroczyć zapłatę podatku od nieruchomości lub innych zobowiązań cywilnoprawnych.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY?

DAJ NAM ZNAĆ W SEKCJI KOMENTARZ PONIŻEJ LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

5/5 - (liczba głosów: 1)