Marcin Staniszewski
|
4 kwietnia 2020
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  ŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

  pk2

  Osoba fizyczna będzie mogła ubiegać się o świadczenie postojowe w wysokości 2.080,00 złotych w przypadku, gdy w następstwie epidemii koronawirusa doszło u niej do przestoju prowadzonej przez nią działalności.

  O świadczenie postojowe będzie mogła ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, która:

  1. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą;
  2. wykonuje umowę agencyjną;
  3. umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług do której kodeks cywilny stosuje przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło.

  Aby móc ubiegać się o świadczenie postojowe, przestój musi trwać nieprzerwanie przez okres minimum 30 dni kalendarzowych przed miesiącem, w którym wniosek o przyznanie świadczenia zostanie złożony.


  UWAGA!

  Przysługuje tylko jedno świadczenie postojowe bez względu na to z ilu tytułów osoba fizyczna byłaby do niego uprawniona. Świadczenie postojowe jest przyznawane jednokrotnie lecz w uzasadnionych przypadkach może być ono przyznane po raz drugi, jeżeli sytuacja materialna uprawnionego nie ulegnie poprawie. Przyznanie świadczenia postojowego będzie uwarunkowane również określonym przychodem, a co istotne będą mogli się o nie ubiegać również obywatele innych państw.

  Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

  DOFINANSOWANIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I NIEZATRUDNIAJĄCYCH PRACOWNIKÓW

  Osobie fizycznej prowadzącej działalności gospodarczą, która nie zatrudnia pracowników, a której w następstwie wystąpienia koronawirusa spadły obroty gospodarcze, będzie przysługiwało prawo o ubieganie się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

  Kwota dofinansowania będzie uzależniona od spadku obrotów oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dofinansowanie będzie wypłacane jednorazowo a przedsiębiorca będzie zobowiązany do prowadzenia działalności przez cały okres na który dofinansowanie zostało przyznane oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.


  UWAGA!

  Termin zgłoszenia wniosku będzie wynosił zaledwie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru wniosków przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

  Przedsiębiorca nie otrzyma dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

  POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

  Mikroprzedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o pożyczkę w wysokości 5.000,00 złotych z środków Funduszu Pracy. Pożyczka ta będzie przysługiwała na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej pod warunkiem, że działalność gospodarcza była prowadzona przed dniem 1 marca 2020 r.

  Przedsiębiorca będzie musiał spłacić pożyczkę w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy czym, przy czym okres karencji w spłacie pożyczki wraz z odsetkami będzie wynosił 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Oprocentowanie pożyczki będzie stałe i w skali roku będzie wynosiło 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.


  UWAGA!

  Przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o zwolnienie w spłacie pożyczki wraz z odsetkami, jedynie w przypadku, gdy przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki nie zmniejszy stanu swojego zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w porównaniu do stanu jego zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

  ZMIANY W ZAKRESIE WARUNKÓW LUB TERMINÓW SPŁATY KREDYTÓW I POŻYCZEK

  Kancelaria Kraków

  Mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się w banku z którym zawarli umowę pożyczki lub kredytu przed dniem 8 marca 2020 r. na podstawie ustawy Prawo bankowe o zmianę określonych w umowie terminów spłaty. Uzasadnieniem dokonania zmiany musi być również ocena sytuacji finansowej i gospodarczej przedsiębiorcy, dokonana przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r.


  UWAGA!

  Zmiana umowy pożyczki lub kredytu nie może pociągać za sobą pogorszenia sytuacji finansowej i gospodarczej przedsiębiorcy.

  WSPARCIE Z ZAKRESU PODATKÓW

  Windykacja Warszawa Kancelaria RPMS

  W zakresie podatków tarcza antykryzysowa przewiduje dla przedsiębiorców następujące rozwiązania:

  • Rozliczenie strat powstałych w 2020 r. z dochodem z roku 2019 r. poprzez korektę deklaracji. Będzie to jednak możliwe po zamknięciu roku 2020 i tylko w przypadku, gdy przychody w 2020 r. będą niższe o 50% w stosunku do roku 2019 r. Limit odliczenia straty wstecz wynosi 5.000.000,00 złotych.
  • Brak opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty podatku.
  • Do 14 dni przedłuża się termin na zawiadomienie o płatności na rachunek inny niż na białej liście VAT.
  • W przypadku, poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych w wyniku epidemii koronawirusa oraz spadku przychodów o 50% w porównaniu do miesięcy w 2019 r. płatność zaliczek na podatek dochodowy za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020 r. zostanie przesunięta do dnia 20 lipca 2020 r.
  • Zwolnienie z PCC od umów pożyczek w przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych w wyniku epidemii.
  • W przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych w wyniku epidemii koronawirusa mali podatnicy będą mogli zrezygnować w 2020 r. z płacenia stałych zaliczek na podatek dochodowy.
  • Przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnych do 6 miesięcy.
  • Od podstawy podatku dochodowego będzie można odliczyć darowizny, które posłużyły do walki z epidemią koronawirusa.
  • W przypadku poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych w wyniku epidemii koronawirusa płatność zaliczek na podatek dochodowy za marzec i kwiecień 2020 r. zostanie przesunięta na dzień 1 czerwca 2020 r.
  • W zakresie sprawozdań finansowych i CIT minister będzie mógł w drodze rozporządzenia zmienić terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych za 2019 r.
  • Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników.
  • Przedsiębiorca ma dodatkowy czas do 30 września 2020 r. do złożenia informacji o cenach transferowych za 2019 r.
  • Przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r.
  • Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej – podatnik nie będzie musiał płacić podatku za okresy rozliczeniowe lipiec – grudzień 2020 r.
  • W przypadku ulgi na złe długi w podatkach dochodowych z regulacji zostaną wyłączeni dłużnicy, którzy musieliby uwzględnić niezapłacone zobowiązania przy zaliczkach na podatek dochodowy.

  OPŁATA PROLONGACYJNA W SKŁADKACH ZUS

  of2

  Przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z konieczności zapłaty tzw. opłaty prolongacyjnej w przypadku zawarcia przez nich z ZUS umowy o odroczenie terminu płatności składek lub umowy o rozłożenie należności na raty. Będzie to dotyczyło jedynie składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r.


  UWAGA!

  Wniosek będzie należało złożyć w okresie obowiązywania stanu epidemii albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu.

  ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS

  Kancelaria - Poznań

  Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się go z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od 1 marca 2020 do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

  Na wniosek płatnika składek będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się go z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.


  UWAGA!

  Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacana należności z tytułu składek płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

  NAJEM POWIERZCHNI W OBIEKTACH HANDLOWYCH

  Siła wyższa a realizacja umów

  Z uwagi na zakaz handlu w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2

  Ustawa przewiduje wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2.


  Więcej informacji na temat rozliczania czynszu w galeriach handlowych możesz znaleźć w artykule obok     —->

  OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA DO CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH (CRBR)

  Spółki obowiązane do zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych będą miały przedłużony okres przejściowy do dokonania tego zgłoszenia do dnia 13 lipca 2020 r.

  PORĘCZENIA I GWARANCJE SPŁATY KREDYTÓW

  wyrok-tsue

  W związku ze skutkami koronawirusa Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł udzielać we własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Poręczenie i gwarancja będą udzielane na wniosek przedsiębiorcy i nie będą obejmowały więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją.


  UWAGA!

  Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów nie będą udzielane mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom.

  ZWOLNIENIE LUB PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

  pk4

  Rada gminy, może przedłużyć, w drodze uchwały terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związki z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 r.

  Rada Gminy może również wprowadzić w drodze uchwały zwolnienie z podatku od nieruchomości za część roku 2020 r. od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związki z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa.

  NOWELIZACJA PRZEPISÓW KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH 2020 R.

  Business meeting in a modern office

  Znowelizowane przepisy zmieniają funkcjonowanie zarządu oraz rad nadzorczych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i w spółkach akcyjnych. Zmiany mają na celu umożliwienie procedowania tym organom na odległość również z wykorzystaniem nowych technologii (telekonferencje i wideokonferencje). Odbywanie posiedzeń i podejmowanie uchwał będzie zatem mniej utrudnione, biorąc pod uwagę obecny stan epidemii oraz zakaz zgromadzeń.


  Ponadto wykorzystanie nowych technologii czy trybu pisemnego nie będzie wiązało się z koniecznością zmiany umowy spółki, czy statutu, ponieważ zmiany będzie wymagało jedynie wyłączenie możliwości procedowania na odległość. Nowelizacja pomoże w normalnym funkcjonowaniu organów spółek bez konieczności odbywania posiedzeń wszystkich ich członków stacjonarnie. Na tej samej zasadzie będą mogły również funkcjonować zgromadzenia wspólników i walne zgromadzenia akcjonariuszy.

  OPŁATY AUDIOWIZUALNE I ABONAMENTOWE

  Przedsiębiorca zostanie zwolniony z płatności opłat audiowizualnych i abonamentowych za każdy radioodbiornik lub/i telewizor znajdujący się w miejscu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej pod warunkiem, że świadczenie przez niego usług umożliwia zapoznania się przez jego klientów z otworami i przedmiotami praw pokrewnych, jest płatnikiem opłat audiowizualnych i abonamentowych oraz uiszczał te opłaty w okresie przed wejściem w życie ustawy.

  MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY?

  DAJ NAM ZNAĆ W SEKCJI KOMENTARZ PONIŻEJ LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

  Oceń