Marcin Staniszewski
|
27 stycznia 2020
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Od 01.01.2020 r. do kodeksu spółek handlowych został dodany przepis, który nakazuje zamieszczać ogłoszenia pochodzące od spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, tutaj głównie ogłoszenia o walnych zgromadzeniach, na stronie internetowej takiej spółki.

  Tym samym, każda spółka akcyjna i komandytowo – akcyjna musi posiadać stronę internetową.

  KONIECZNOŚĆ POSIADANIA STRONY INTERNETOWEJ PRZEZ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ I KOMANDYTOWO – AKCYJNĄ

  Przepis art. 5 § 5 k.s.h. stanowi, że „Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.”

  Oznacza to, że każda, nie tylko publiczna spółka akcyjna (dotychczas taki obowiązek komunikacji przez stronę internetową dotyczył spółek publicznych), ma:

  1) posiadać stronę internetową swojej spółki (a więc nie może to być przypadkowy adres, ale oficjalny kojarzony z tą spółką i z nią związany, także nie adres grupy kapitałowej), choćby strona www służyła wyłącznie swoją treścią do spełniania obowiązku z powyższego przepisu i podawania podstawowych danych o spółce,

  2) w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami (czyli nie gdziekolwiek, a w sposób wyraźnie oznaczony) publikować w terminie i utrzymywać przez cały czas, wymagane przez prawo lub statut spółki ogłoszenia.


  Aktualnie ogłoszenia spółek, nie tylko tych akcyjnych, są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Warto podkreślić, że sam obowiązek publikacji na stronie www nie znosi obowiązku publikacji też w Monitorze.

  Co ważne, wg art. 47 ustawy o KRS adres strony internetowej spółki należy zgłosić do KRS (spółki zakładane po 01.01.2020 r. powinny wskazać stronę www już we wniosku o rejestrację, a pozostałe wraz z pierwszym wnioskiem po tym okresie).

  CEL – PRAWA AKCJONARIUSZY

  Publikowanie ogłoszeń spółkowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dobie cyfryzacji i szybkiego dostępu do informacji wydaje się, że nie spełnia w sposób wystarczający celu ogłaszania istotnych zdarzeń z życia spółek. Wyszukiwanie informacji o konkretnej spółce przez Monitor jest dość karkołomne, a wejście na stronę internetową spółki, która nas interesuje jest dużo prostszą i bardziej intuicyjną metodą poszukiwania informacji.

  Przepisy o obowiązkowej stronie internetowej mają na celu bowiem zwiększenie świadomości i przez to ochrony praw akcjonariuszy, szczególnie mniejszościowych, transparentność obrotu i właściwą komunikację z akcjonariuszami, którzy de facto przez swój zainwestowany w spółkę kapitał chcieliby wiedzieć jak spółka sobie radzi i jakie zmiany w niej zachodzą.

  Pozwoli to z jednej strony na możliwość odpowiedniej reakcji akcjonariuszy na zachodzące zmiany, ale i ma wzbudzić zaufanie nowych inwestorów, którzy przestaliby czuć się tylko jako „dawcy środków”, ale też jako uczestnicy życia spółki.

  SANKCJE ZA BRAK PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI

  Nieprowadzenie strony internetowej i niezamieszczanie tam w terminie wymaganym przepisami ogłoszeń obowiązkowych może narazić spółkę lub osoby odpowiedzialne na negatywne konsekwencje:

  1) niezamieszczenie prawidłowo na stronie informacji o planowanym walnym zgromadzeniu stanowi podstawę do zaskarżenia uchwał walnego zgromadzenia,

  2) za zamieszczenie ogłoszenia o walnym zgromadzeniu akcjonariuszy jest odpowiedzialny podmiot, który to zgromadzenie zwołuje (zwykle zarząd), a niewywiązanie się z obowiązku ogłoszeniowego może narazić członków tego podmiotu na odpowiedzialność odszkodowawczą lub korporacyjną,

  3) brak ogłoszeń może skutkować odpowiedzialnością członków zarządu za wykroczenie z art. 595 k.s.h., za które grozi grzywna do 5.000 zł.

  Pytania i odpowiedzi

  Do roku 2020 faktycznie jedynie spółki publiczne zobligowane były do prowadzenia strony internetowej i dokonywania tamże stosownych ogłoszeń. Obecnie natomiast wszystkie spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne muszą mieć stronę internetową- również te których akcje nie są emitowane publicznie.

  Przede wszystkim na stronie internetowej spółki należy wydzielić odpowiednie miejsce do komunikacji z akcjonariuszami i umieszczać tam wszystkie wymagane przepisami prawa ogłoszenia. To jednak nie koniec, zgodnie z KSH na stronie internetowej powinny znaleźć się także: firma, siedziba i adres spółki, numer KRS i NIP, oznaczenie sądu rejestrowego oraz wysokość kapitału zakładowego

  Przepisy zawarte w kodeksie spółek handlowych przewidują dotkliwe sankcje za brak spełnienia wymogu posiadania strony internetowej. Przede wszystkim może przesądzić to o wadliwości podejmowanych przez walne zgromadzenie uchwał, a także narazić członków zarządu na odpowiedzialność korporacyjną, a w niektórych przypadkach nawet karną.

  Na szczęście przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują, że obowiązek posiadania strony internetowej dotyczy tylko spółek akcyjnych i spółek komandytowo akcyjnych- proste spółki akcyjne teoretycznie nie muszą mieć strony internetowej. Obecnie większość prostych spółek akcyjnych to start-upy czy przedsiębiorstwa innowacyjne, a dla takich obowiązek posiadania strony internetowej wiąże się z ich specyfiką działalności, a nie z przepisami.

  5/5 - (liczba głosów: 1)