Marcin Staniszewski
|
27 stycznia 2020
Spis treści

Od 01.01.2020 r. do kodeksu spółek handlowych został dodany przepis, który nakazuje zamieszczać ogłoszenia pochodzące od spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, tutaj głównie ogłoszenia o walnych zgromadzeniach, na stronie internetowej takiej spółki.

Tym samym, każda spółka akcyjna i komandytowo – akcyjna musi posiadać stronę internetową.

KONIECZNOŚĆ POSIADANIA STRONY INTERNETOWEJ PRZEZ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ I KOMANDYTOWO – AKCYJNĄ

Przepis art. 5 § 5 k.s.h. stanowi, że „Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.”

Oznacza to, że każda, nie tylko publiczna spółka akcyjna (dotychczas taki obowiązek komunikacji przez stronę internetową dotyczył spółek publicznych), ma:

1) posiadać stronę internetową swojej spółki (a więc nie może to być przypadkowy adres, ale oficjalny kojarzony z tą spółką i z nią związany, także nie adres grupy kapitałowej), choćby strona www służyła wyłącznie swoją treścią do spełniania obowiązku z powyższego przepisu i podawania podstawowych danych o spółce,

2) w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami (czyli nie gdziekolwiek, a w sposób wyraźnie oznaczony) publikować w terminie i utrzymywać przez cały czas, wymagane przez prawo lub statut spółki ogłoszenia.


Aktualnie ogłoszenia spółek, nie tylko tych akcyjnych, są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Warto podkreślić, że sam obowiązek publikacji na stronie www nie znosi obowiązku publikacji też w Monitorze.

Co ważne, wg art. 47 ustawy o KRS adres strony internetowej spółki należy zgłosić do KRS (spółki zakładane po 01.01.2020 r. powinny wskazać stronę www już we wniosku o rejestrację, a pozostałe wraz z pierwszym wnioskiem po tym okresie).

CEL – PRAWA AKCJONARIUSZY

Publikowanie ogłoszeń spółkowych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dobie cyfryzacji i szybkiego dostępu do informacji wydaje się, że nie spełnia w sposób wystarczający celu ogłaszania istotnych zdarzeń z życia spółek. Wyszukiwanie informacji o konkretnej spółce przez Monitor jest dość karkołomne, a wejście na stronę internetową spółki, która nas interesuje jest dużo prostszą i bardziej intuicyjną metodą poszukiwania informacji.

Przepisy o obowiązkowej stronie internetowej mają na celu bowiem zwiększenie świadomości i przez to ochrony praw akcjonariuszy, szczególnie mniejszościowych, transparentność obrotu i właściwą komunikację z akcjonariuszami, którzy de facto przez swój zainwestowany w spółkę kapitał chcieliby wiedzieć jak spółka sobie radzi i jakie zmiany w niej zachodzą.

Pozwoli to z jednej strony na możliwość odpowiedniej reakcji akcjonariuszy na zachodzące zmiany, ale i ma wzbudzić zaufanie nowych inwestorów, którzy przestaliby czuć się tylko jako „dawcy środków”, ale też jako uczestnicy życia spółki.

SANKCJE ZA BRAK PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI

Nieprowadzenie strony internetowej i niezamieszczanie tam w terminie wymaganym przepisami ogłoszeń obowiązkowych może narazić spółkę lub osoby odpowiedzialne na negatywne konsekwencje:

1) niezamieszczenie prawidłowo na stronie informacji o planowanym walnym zgromadzeniu stanowi podstawę do zaskarżenia uchwał walnego zgromadzenia,

2) za zamieszczenie ogłoszenia o walnym zgromadzeniu akcjonariuszy jest odpowiedzialny podmiot, który to zgromadzenie zwołuje (zwykle zarząd), a niewywiązanie się z obowiązku ogłoszeniowego może narazić członków tego podmiotu na odpowiedzialność odszkodowawczą lub korporacyjną,

3) brak ogłoszeń może skutkować odpowiedzialnością członków zarządu za wykroczenie z art. 595 k.s.h., za które grozi grzywna do 5.000 zł.

5/5 - (liczba głosów: 1)