Kamila Wasilewska
|
10 czerwca 2020
Spis treści

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ

Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej wraz z rozwojem biznesu, zaczyna rozważać zmianę formy prawnej poprzez przekształcenie spółki.

Jedną z form częściej wybieranych przez przedsiębiorców jest spółka jawna, która w wielu aspektach jest podobna w funkcjonowaniu do spółki cywilnej, a przy tym stanowi odrębną formę prowadzenia działalności od osobistego charakteru funkcjonowania spółki cywilnej. Jest to też podstawowa forma dla tzw. spółek osobowych, czyli kategorii spółek wyróżnionych w kodeksie spółek handlowych, cechującą się właśnie osobistym zaangażowaniem wspólników w prowadzenie spraw spółki i jej reprezentowaniu wobec osób trzecich (“na zewnątrz”).

Przedstawiamy dzisiaj schemat przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną wraz z określeniem czasu realizacji takiego przekształcenia i szacunku kosztów procesu przekształcenia.

ZALETY SPÓŁKI JAWNEJ CZYLI DLACZEGO WARTO PRZEKSZTAŁCIĆ SPÓŁKĘ CYWILNĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ

Warto na początku wskazać na cechy spółki jawnej, aby uwypuklić korzyści płynące z przekształcenia.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPÓŁKI JAWNEJ


Spółka jawna jest spółką tzw. osobową, w której w pierwszej kolejności za długi spółki odpowiada spółka jako odrębny podmiot, ale w dalszej kolejności już wspólnicy swoimi majątkami osobistymi. W przypadku spółki cywilnej to zawsze te konkretne osoby wspólników odpowiadają za długi.

Działanie w formie spółki jawnej pod kątem odpowiedzialności jest więc korzystniejsze, aczkolwiek nie zwalnia całkowicie za jej zobowiązania z uwagi na subsydiarny charakter tej odpowiedzialności.


ŁATWOŚĆ PRZENIESIENIA BIZNESU NA OSOBĘ TRZECIĄ


W przypadku spółki cywilnej przekazanie działalności na osobę trzecią jako takie nie jest możliwe, a w przypadku wspólnika spółki jawnej ogół praw i obowiązków można przenieść na osobę trzecią, m.in na podstawie stosownej umowy sprzedaży,  czy innej czynności prawnej rozporządzającej prawami.

W praktyce oznacza to wyjście ze spółki, a spółka jako taka działa dalej z innym składem osobowym, o ile oczywiście pozostali wspólnicy wyrażą na to zgodę.


DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI JAWNEJ


Wspólnicy spółki cywilnej chcąc pozyskać finansowanie na działalność musieliby z inwestorem zawierać umowy, np. pożyczki, a działając w formie spółki jawnej inwestor na określonych zasadach mógłby wejść do spółki jako jej wspólnik i wnieść wkład – pieniężny lub niepieniężny, a tym samym dokapitalizować jej działalność.


DZIAŁALNOŚĆ NA WYPADEK ŚMIERCI WSPÓLNIKA SPÓŁKI JAWNEJ


Jeżeli jeden ze wspólników spółki jawnej umrze, spółka może z powodzeniem dalej działać, a w umowie spółki jawnej wspólnicy określą zasady tego działania. Z kolei w przypadku śmierci jednego ze wspólników spółki cywilnej, taka spółka przestaje istnieć, chyba, że w umowie spółki cywilnej zastrzeżono np. wejście na miejsce zmarłego do spółki spadkobierców.


KORZYŚCI PODATKOWE SPÓŁKI JAWNEJ


Spółka jawna nie jest płatnikiem podatku dochodowego, a są nimi wspólnicy. Opodatkowanie zależne jest od udziału w spółce danego wspólnika, a więc – w przeciwieństwie do takich spółek jak sp.  z o.o. – mamy jednorazowe opodatkowanie jak w przypadku jednoosobowej działalności, analogiczne do opodatkowania występującego przy spółce cywilnej.

CECHY PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ

kanelaria gdańs RPMS (2)

Skutkiem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną jest to, że z momentem wpisu spółki jawnej do rejestru KRS byli wspólnicy spółki cywilnej stają się wspólnikami spółki jawnej, a  majątek wspólników spółki cywilnej majątkiem spółki jawnej.

Dochodzi do tzw. sukcesji uniwersalnej, czyli przejęcia praw i obowiązków, tj. nie jest więc wymagana zmiana umów z kontrahentami, a jedynie poinformowanie ich o fakcie dokonania przekształcenia, o ile w danej umowie z kontrahentem nie zastrzeżono, że wymagana jest uprzednia zgoda na taką zmianę formy prowadzenia z działalności. Możliwość umownego ograniczenia tej swobody ma swój wymiar praktyczny – wraz ze zmianą formy prowadzenia działalności zmieniają się zasady odpowiedzialności za zobowiązania (np. niezapłacone faktury czy inne świadczenia), w tym zakres majątku, z której wierzyciele mogą zaspokajać swoje roszczenia. Dlatego przed przystąpieniem do procesu przekształcenia należy wykonać audyt zawartych umów w celu weryfikacji możliwości przeprowadzenia procesu przekształcenia spółki w inną formę prawną.

Sama możliwość ze skorzystania z sukcesji uniwersalnej jest natomiast niewątpliwie dużym ułatwieniem, które znacznie usprawnia proces zmiany formy prawnej.

PROCEDURA PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ

sign-pen-business-document-48148 (2)

Wspólnicy spółki cywilnej przygotowują uchwałę o zgodzie na dokonanie przekształcenia.


Dochodzi do ustalenia zasad działania spółki jawnej poprzez dostosowanie umowy spółki cywilnej do umowy spółki jawnej (forma aneksu pisemnego).


W tym punkcie trzeba pamiętać, że umowa spółki jawnej musi zawierać minimalne dane z kodeksu spółek handlowych, jak przedmiot działalności, firma, określenie wkładów wspólników, czy okresu działalności.


Wspólnicy spółki cywilnej jednogłośnie wyrażają zgodę na przekształcenie w formę spółki jawnej, w tym i brzmienie umowy spółki jawnej.


Złożenie wniosku do rejestru KRS o wpis przekształcenia (przekształcenie następuje z momentem wpisu).

KOSZTY PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ I CZAS REALIZACJI

Koszty są niewielkie, gdyż nie ma wymogu podejmowania czynności notarialnych czy udziału biegłego rewidenta w przekształceniu. Koszt rejestracji spółki jawnej (600 zł) oraz opodatkowanie PCC (0,5%) jeżeli wzrosła wartość wkładów wspólników, a także ewentualnego wsparcia księgowego i prawnego.

Czas realizacji: Czas przygotowań ww. dokumentów oraz czas realizacji wniosku w KRS (łącznie: ok. 2-3 miesiące).

PRZYMUSOWE PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ

Warto pamiętać, że w przypadku gdy przychody netto spółki cywilnej w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych osiągnęły wartość powodującą, zgodnie z przepisami o rachunkowości, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (aktualnie: 2 mln euro), wspólnicy spółki mają obowiązek zgłoszenia spółki cywilnej do rejestru w terminie trzech miesięcy od zakończenia drugiego roku obrotowego osiągnięcia tych przychodów, co oznacza wniosek o przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY?

DAJ NAM ZNAĆ W SEKCJI KOMENTARZ PONIŻEJ LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

5/5 - (liczba głosów: 3)