Marcin Staniszewski
|
7 lipca 2020
Spis treści

Kiedy mamy do czynienia z dłużnikiem notorycznie ignorującym nasze wezwania i kolejne terminy zapłaty, pozostaje wnieść pozew. Windykacja sądowa jest ostateczną, ale też skuteczną formą odzyskiwania zaległych zobowiązań. Wszczęcie postępowania jest odpłatne.

Dlatego przez podjęciem kolejnych kroków warto wiedzieć, jakie mogą być koszty takich działań. Najważniejszym z nich jest wysokość opłat od pozwu, która jest uzależniona od kilku czynników m.in. od trybu postępowania w danej sprawie.

CO WPŁYWA NA WYSOKOŚĆ OPŁATY OD POZWU?

ZUS Koronawirus Podatki

Pozew o spłatę należności nie jest darmowy. Jego koszt będzie zależny od:

wartości przedmiotu sporu, czyli wysokości danego roszczenia lub sumy kilku roszczeń,

rodzaju postępowania, czyli trybu, w którym sprawa będzie rozpatrywana.

Podsumowując, jest to kwestia indywidualna. Poza tym, dla wybranych rodzajów spraw stosuje się 3 określone rodzaje opłat – stałą, stosunkową, lub podstawową. Należy wnieść je od razu, czyli już przy składaniu pozwu. Do regulacji tej należności zawsze zobowiązana jest ta osoba, która zgłasza sprawę do sądu.

OPŁATA OD POZWU STAŁA, STOSUNKOWA I PODSTAWOWA

W przypadku opłaty stałej mowa o jednakowej kwocie pobieranej w sprawach o prawa niemajątkowe i w niektórych sporach o prawa majątkowe (wskazanych w ustawie). Suma jest tutaj zawsze taka sama, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia.

Drugi typ to opłata stosunkowa. Obowiązuje w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu przekraczającej 20 tysięcy złotych. Wówczas kwota do zapłaty wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia. Jednocześnie nie może być większa niż 200 tysięcy złotych.

Ostatnim rodzajem jest opłata podstawowa wynosząca 30 zł (z wykluczeniem pobierania innych opłat). Jest to najmniejszy możliwy koszt wniesienia pozwu. Stosuje się go wtedy, gdy przepisy nie określają dla danej sprawy opłaty stosunkowej, stałej lub tymczasowej.

STAWKI OPŁAT OD POZWÓW

AdobeStock_157105065

Jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 tysięcy zł, to zarówno w postępowaniu uproszczonym, jak i zwykłym zapłacimy taką samą kwotę za złożenie pozwu. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłaty te prezentują się następująco:

(wartość przedmiotu sporu) do 500 zł – (opłata od pozwu) 30 zł,


od 500 do 1500 zł – 100 zł,


od 1500 do 4000 zł – 200 zł,


od 4000 do 7500 zł – 400 zł,


od 7500 do 10 000 – 500 zł,


od 10 000 do 15 000 – 750 zł,


od 15 000 do 20 000 – 1000 zł.


Po przekroczeniu 20 tys. zł stosuje się zasadę ogólną, czyli opłatę wynoszącą 5% od wartości przedmiotu sporu.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE

Postępowanie nakazowe stosuje się tylko na żądanie powoda i w sytuacjach uwzględnionych w kodeksie postępowania cywilnego. Wówczas sąd nie wydaje wyroku, nie przeprowadza się też rozprawy. Jest to działanie szybkie, polegające na wydaniu sądowego nakazu zapłaty. Z takiej opcji można skorzystać tylko wtedy, gdy ma się konkretne dowody, np. wezwanie do zapłaty z pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, dokument urzędowy, lub rachunek zaakceptowany przez dłużnika.

Opłata za pozew w postępowaniu nakazowym wynosi 5% wartości przedmiotu sporu pomnożoną przez ¼. Będzie to więc kwota o wiele niższa, dlatego ten rodzaj postępowania jest szczególnie korzystny dla pozwów na większe kwoty. W przypadku postępowania upominawczego jest podobnie – sąd wydaje dłużnikowi nakaz zapłaty. Tutaj przy wartości przedmiotu sporu o wartości powyżej 20 tysięcy pobierana jest opłata 5% od tej wartości.

Sąd nie zwraca ¾ uiszczonej opłaty, a sprawa jest przeprowadzana na posiedzeniu niejawnym i nie wymaga przedstawienia konkretnych dowodów.

OSTATECZNE KOSZTY WINDYKACJI SĄDOWEJ

Windykacja RPMS (2)

Opłatę od pozwu można obniżyć, jeżeli przed jego wniesieniem podejmie się próbę polubownego rozwiązania sporu. Podstawą może być np. umowa o mediację, czy wniosek o wszczęcie postępowania o przedsądowe rozwiązanie sprawy. Wtedy opłata stała lub stosunkowa zostanie obniżona o 2/3, ale nie więcej niż o 400 złotych.

Windykacja sądowa jest efektywna, jednak niesie ze sobą pewne koszty, na które trzeba się przygotować. Poza opłatą od pozwu, mogą wystąpić dodatkowe zobowiązania (choć nie muszą). Zapłacimy także za składanie pozostałych, opcjonalnych pism, takich jak zażalenia czy apelacje. Do innych, ewentualnych należności zalicza się również np. koszty przeprowadzenia innych dowodów; zwrot kosztów podróży, utraconych dochodów czy noclegu dla świadków; zwrot kosztów podróży dla strony, której nakazano osobiste stawiennictwo i nie jest zobowiązana do opłacania kosztów sądowych; wynagrodzenie należne np. kuratorom, biegłym sądowym, czy innym osobom ponoszącym koszty w związku ze sprawą, w tym  obsługi kancelarii prawnej w przypadku wygrania sprawy.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY?

DAJ NAM ZNAĆ W SEKCJI KOMENTARZ PONIŻEJ LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

FAQ

Koszty windykacji mogą być przeliczone dopiero w oparciu o dany stan faktyczny. Na ich wpływ ma kilka czynników, przede wszystkim wysokość wierzytelności, stopień skomplikowania sprawy i tryb dochodzenia należności. Niemniej jednak w nieskomplikowanych sprawach windykacyjnych nie powinny być dla wierzyciela przeszkodą.

Co do zasady to wierzyciel musi w pierwszej kolejności uiścić koszty sądowe (w tym w szczególności opłatę od pozwu) czy honorarium kancelarii prawnej. Niemniej jednak, po wygranym procesie, na wniosek strony powodowej, sąd może zasądzić od pozwanego na rzecz powoda zwrot kosztów procesu (w tym zwrot kosztów zastępstwa). W tych okolicznościach możliwa jest zatem windykacja na koszt dłużnika (rozumiana jako obowiązek zwrotu kosztów)

Tak jak wspominaliśmy powyżej, strona powodowa może wnieść o zasądzenie kosztów procesu od strony pozwanej. W takiej sytuacji sąd zasądzi w razie wygranej zwrot kosztów na rzecz powoda. Nie oznacza to jednak automatycznego zwrotu kosztów- często wierzyciel musi ich dochodzić na drodze komorniczej

5/5 - (liczba głosów: 6)