Kinga Grzelak
|
28 kwietnia 2023
Spis treści

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane reglamentuje sposób wykonywania robót budowlanych, wprowadzając ogólną regułę, zgodnie z którą roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a niekiedy na podstawie zgłoszenia. W gąszczu przepisów niekiedy trudno odnaleźć i właściwie zinterpretować zasady wprowadzone przez ustawodawcę, jednak warto pamiętać, że ich nieprzestrzeganie może prowadzić do powstania stanu samowoli budowlanej i dotkliwych konsekwencji z tym związanych.

Czym jest samowola budowlana?

Prawo budowlane nie posiada definicji legalnej pojęcia samowoli budowlanej. Biorąc jednak pod uwagę, że w ustawie znalazł się precyzyjny katalog warunkujący, które obiekty wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, a w przypadku których są one zbędne (art.29-31), powszechnie uznaje się, że samowolą budowlaną jest:

 • budowa obiektu bez stosownego pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia,

 • budowa obiektu mimo sprzeciwu do zgłoszenia,

 • rozbudowa już istniejącego budynku bez zgłoszenia lub pozwolenia.

Niezwykle istotne jest zatem, by przed rozpoczęciem budowy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy zaplanowana inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Legalizacja samowoli budowlanej – procedura

Obowiązujące przepisy przyznają inwestorowi możliwość uniknięcia negatywnych konsekwencji związanych z dopuszczeniem się samowoli budowlanej korzystając z instytucji tzw. legalizacji samowoli budowlanej. Jest to procedura która prowadzi do usankcjonowania nielegalnych działań na etapie realizacji inwestycji.

Postępowanie legalizacyjne prowadzone jest z urzędu po stwierdzeniu przez nadzór budowlany budowy lub wybudowania obiektu budowlanego bez zgłoszenia w wyniku:

 • własnych ustaleń

 • złożenia przez zainteresowanego wniosku o legalizację

 • złożenia przez osoby postronne czy też inne organy (np. od organów architektoniczno-budowlanych) zawiadomienia o podejrzeniu dokonania samowoli budowlanej.

W przypadku stwierdzenia samowoli budowlanej organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o wstrzymaniu budowy w przypadku obiektu budowlanego lub jego części będącego w budowie albo już wybudowanego niezgodnie z przepisami ustawy. W postanowieniu o wstrzymaniu budowy informuje się o możliwości złożenia wniosku o legalizację obiektu budowlanego lub jego części oraz o konieczności wniesienia opłaty legalizacyjnej w celu uzyskania decyzji o legalizacji, a także o zasadach obliczania opłaty legalizacyjnej.

W takiej sytuacji inwestor, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego może w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia o wstrzymaniu budowy złożyć wniosek o legalizację. Gdy taki wniosek zostanie złożony, organ nadzoru budowlanego nakłada obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych. Do dokumentów tych należą m.in.: decyzja o warunkach zabudowy lub zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Jeżeli organ stwierdzi, że wszystkie dokumenty zostały wniesione prawidłowo, wyda postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej. Po jej uiszczeniu organ wydaje decyzję o legalizacji.

Postępowanie legalizacyjne może się także skończyć nakazem rozbiórki w przypadku:

 • niezłożenia wniosku o legalizację w wymaganym terminie,

 • wycofania wniosku o legalizację,

 • nieprzedłożenia, w wyznaczonym terminie, dokumentów legalizacyjnych,

 • niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia o usunięciu nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych,

 • nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej w wyznaczonym terminie,

 • kontynuowania budowy pomimo postanowienia o wstrzymaniu budowy.

Opłata legalizacyjna samowoli budowlanej

Jak wskazano, uiszczenie opłaty legalizacyjnej to konieczny etap legalizacji samowoli budowlanej. Opłaty te są dość dotkliwe i stanowią swoistego rodzaju sankcję za działanie sprzeczne z przepisami ustawy.

Wysokość opłaty legalizacyjnej stanowi stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

 • stawka opłaty (s) wynosi 500 zł;

 • kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy – Prawo budowlane.

W określonych przypadkach stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu. Ma to miejsce w sytuacji np. realizacji obiektu który wymagał pozwolenia na budowę bez tego pozwolenia.

Opłatę legalizacyjną należy uiścić w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Samowola budowlana jako wykroczenie

We wrześniu 2020 roku weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego, która zmieniła kwalifikację prawną samowoli budowlanej z przestępstwa na wykroczenie. Poprawiło to sytuację osób popełniających ten czyn zabroniony, ponieważ jedyną karą, jaką może orzec sąd powszechny w takiej sytuacji, jest kara grzywny. Przed nowelizacją możliwe było orzeczenie także kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Częściowa depenalizacja ma również skutek w zakresie kwoty grzywny, ponieważ Kodeks wykroczeń pozwala nałożyć karę w wysokości maksymalnie 5000 zł. Warto jednak pamiętać, że to od organów administracji i tego, czy złożą one wniosek o ukaranie zależy, czy zostanie wszczęte postępowanie o nałożenie grzywny.

Czym jest legalizacja samowoli budowlanej w trybie uproszczonym?

Jeżeli od zakończenia budowy minęło przynajmniej 20 lat postępowanie legalizacyjne może być prowadzone w postępowaniu uproszczonym. Procedurę uproszczoną względem budowy, która została zakończona przed wejściem w życie ustawy lub względem której postępowanie legalizacyjne już się toczyło, stosuje się na wniosek właściciela lub zarządcy.

Sama legalizacja jeśli chodzi o samowolę budowlaną, odbywa się wtedy na mocy art. 49f ustawy Prawo budowane: w trybie uproszczonym, a zamiast standardowych dokumentów, które należy dostarczyć przy złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę, wystarczy przedłożyć:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

 • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu budowlanego;

 • ekspertyzę techniczną sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane zaświadczającą, że stan techniczny obiektu nie stwarza zagrożenia zdrowia i życia ludzi i pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu.

Badając możliwość wszczęcia procedury uproszczonej organ nie sprawdza zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy. Weryfikuje jednak kompletność złożonej dokumentacji (termin na jej złożenie to minimum 60 dni), a zwłaszcza ekspertyzę techniczną. Braki formalne powinny być usunięte w wyznaczonym terminie. Decyzja legalizacyjna zastępuje pozwolenie na użytkowanie obiektu.

W takim wypadku spełnienie wymagań formalnych wydaje się łatwiejsze. Nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli któryś z przedłożonych dokumentów wykaże, że nie jest możliwe bezpieczne użytkowanie budynku bądź wnioskodawca nie dostarczy w terminie dokumentów legalizacyjnych, organ może nakazać rozbiórkę obiektu lub sięgnąć po kary za samowolę budowlaną przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 1)