Kamila Wasilewska
|
8 maja 2023
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  W związku z nieprzerwanie toczącym się konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy – a co za tym idzie – nakładanymi z tego powodu sankcjami gospodarczymi na podmioty i obywateli Rosji oraz Białorusi, obserwuje się utrudnione funkcjonowanie sektora finansowego tychże państw. Nakładane sankcje wywierają wpływ między innymi na możliwości związane z dokonywaniem rozliczeń transakcji przez przedsiębiorstwa, a także osoby fizyczne, pochodzące z Rosji i Białorusi. Zdaniem Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z zaistniałą trudną sytuacją gospodarczą, istnieje duże prawdopodobieństwo, że kraje objęte sankcjami mogą poszukiwać alternatyw. Jedną z nich może być wykorzystywanie w obrocie walut wirtualnych, w tym w zakresie walut wirtualnych na rynku kryptowalut.

  Kryptowaluty – wirtualne aktywa

  Kryptowaluty to specyficzny rodzaj jednostki pieniężnej, istniejący wyłącznie w postaci cyfrowej. Stąd wywodzi się ich nazewnictwo – waluta wirtualna, waluta cyfrowa, alternatywna lub wirtualne aktywa czy cyfrowe/wirtualne pieniądze. Pomimo iż nie mają one fizycznej formy, to jednak posiadają określoną wartość, co umożliwia dokonywanie przy ich użyciu zakupów lub sprzedaży produktów i usług, względnie handlowanie nimi przez giełdy kryptowalut.

  Istotne cechy kryptowalut z punktu widzenia ryzyka unikania sankcji

  Z punktu widzenia możliwości omijania nakładanych na Rosję oraz Białoruś sankcji, dzięki wykorzystaniu kryptowalut, wymienić należy kilka istotnych cech, jakie posiadają waluty wirtualne:

  1. Anonimowość – przeprowadzane transakcje nie są przypisywane do danych personalnych, takich jak: imię, nazwisko czy nazwa firmy, lecz do losowo wygenerowanego ciągu cyfr. Pozwala to ominąć np. sankcje indywidualne.

  2. Brak nadzoru i pośredników – przepływ transakcji z użyciem kryptowalut nie jest w żaden sposób regulowany przez instytucje finansowe ani jakiekolwiek organy kontrolujące. Nie jest też w związku z tym objęty przez unijne sankcje.

  3. Model przesyłu – transfer kryptowalut nie jest w żaden sposób zależny od systemów bankowych, w tym sesji wychodzących i przychodzących w krajach nadawcy i odbiorcy. Przesył jest niezależny od fizycznej lokalizacji użytkowników i odbywa się niemalże natychmiastowo.

  4. Dynamiczny rozwój – pojawia się coraz więcej usług oraz narzędzi, które umożliwiają realizowanie transakcji z wykorzystaniem kryptowalut, zarówno w sklepach internetowych, jak i punktach stacjonarnych. Dotyczy to również płatności kartą.

  Powyższe aspekty jednoznacznie wskazują, iż obawy KNF co do możliwości unikania nakładanych sankcji są bardzo realne. Kryptowaluty posiadają bowiem wiele cech, umożliwiających szybkie i łatwe przeprowadzanie transakcji finansowych obywatelom lub przedsiębiorstwom pochodzącym z terenów Rosji lub Białorusi, gwarantując przy tym ich pełną anonimowość, co naturalnie osłabia wszystkie nałożone przez Unia Europejska sankcje gospodarcze. Wszystko to, z pomocą kryptowalut i w oparciu o aktywa cyfrowe.

  Decentralizacja kryptowalut

  Warto wiedzieć, że kryptowaluty są także zdecentralizowane. Oznacza to, iż funkcjonują one autonomicznie, niezależnie od tradycyjnych systemów bankowych czy rządowych. Nie ma jednej, naczelnej instytucji, która zarządza oraz sprawuje kontrolę nad wszelkimi transakcjami bezpośrednio związanymi z kryptowalutami, np. handlem. Krótko mówiąc – kryptowaluty, jako waluty zdecentralizowane, zostały opracowane w taki sposób, aby nie podlegać ingerencji rządu czy innym, zewnętrznym wpływom. Decentralizacja charakteryzuje się brakiem centralnej władzy, która podejmuje kluczowe decyzje i kontroluje przepływy. Zapewnia ona kryptowalutom niezależność od wszelkich organów regulacyjnych.

  Rynek kryptowalut nie stanowi więc części rynku finansowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 lipca 2021 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, w związku z czym nie podlega on bezpośrednio pod nadzór Krajowej Komisji Finansowej.

  Zagrożenie unikania sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś

  Komisja Nadzoru Finansowego w komunikacie wydanym 10 czerwca 2022 r. wskazuje na istotny problem, jakim jest możliwość unikania sankcji nałożonych na Rosję oraz Białoruś, dzięki wykorzystaniu alternatywnych instrumentów transferu środków pieniężnych i wartości majątkowych, takich jak waluty wirtualne. KNF zaznacza, że „Ze względu na swoje atrybuty związane przede wszystkim z technologią, która umożliwia zachowanie anonimowości lub przynajmniej istotne utrudnienie identyfikacji stron transakcji i ostatecznych beneficjentów rzeczywistych, instrumenty te z dużym prawdopodobieństwem odgrywać mogą istotną rolę w procesie unikania sankcji nałożonych na Federację Rosyjską, Republikę Białorusi i ich obywateli”.

  W związku z ryzykiem omijania nakładanych sankcji gospodarczych przy wykorzystaniu kryptowalut Komisja Nadzoru Finansowego, dbając o skuteczność ich stosowania oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa usług finansowych, zdecydowała się sformułować konkretne oczekiwania wobec nadzorowanych podmiotów. W szczególności dotyczy to podmiotów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, czyli podmiotów branży walut wirtualnych.

  Oczekiwania KNF wobec podmiotów nadzorowanych

  Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje od podmiotów nadzorowanych w szczególności:

  1. Dochowania najwyższej staranności oraz ostrożności, zarówno przy podejmowaniu, jak i kontynuowaniu współpracy z podmiotami z branży walut wirtualnych oraz dostawcami usług płatniczych lub innych usług finansowych dla takich podmiotów. W szczególności w związku z wypełnianiem obowiązków wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  Co ważne, obowiązane podmioty winny właściwie stosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, z naciskiem na czynniki określone w art. 43 ust. 2 ustawy. W szczególności należy zwrócić uwagę na odpowiednie stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, w tym dokładne obserwowanie stosunków biznesowych z klientami oraz wytężoną czujność co do transakcji przez nich realizowanych.

  2. Podjęcia decyzji o niepodejmowaniu relacji biznesowych lub definitywnym zakończeniu współpracy z podmiotami, w przypadku których nie można jednoznacznie wykluczyć istnienia powiązań z Federacją Rosyjską lub Republiką Białorusi, tudzież z transakcjami przeprowadzanymi w imieniu albo na rzecz osób związanych ze wspomnianymi krajami.

  Obowiązki podmiotów nadzorowanych w związku z sankcjami

  Bieżąca sytuacja geopolityczna, tzn. wprowadzane w związku z wojną na Rosję i Białoruś sankcje przyniosły instytucjom finansowym wiele wyzwań w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dla podmiotów nadzorowanych oraz instytucji obowiązanych rozpoczął się długi okres wytężonej pracy. Zgodnie z założeniami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instytucje te są zobowiązane do:

  1. Tworzenia stosownych regulacji, w odpowiedzi na sankcje międzynarodowe.

  2. Dokonywania analizy przeprowadzanych transakcji, biorąc pod uwagę czynniki Rosja-Białoruś (np. w przypadku banku rosyjskiego).

  3. Dokonywania oceny ryzyka, z uwzględnieniem czynników dotyczących:

  – klientów,

  – państw lub obszarów geograficznych,

  – rodzaju produktów, usług i transakcji,

  – kanałów ich dostaw lub sposobów dystrybucji.

  1. Stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego, w związku z przeprowadzanymi transakcjami lub podejmowanymi stosunkami gospodarczymi, związanymi z państwami objętymi sankcjami.

  2. Odnotowywania oraz wyjaśniania rozbieżności – zidentyfikowanych w trakcie weryfikacji danych beneficjenta rzeczywistego – w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Przekazywanie organowi właściwemu informacji o stwierdzonych rozbieżnościach wraz ze stosowną dokumentacją i uzasadnieniem.

  W związku z obowiązkami, jakie wynikają z ustawy, podmioty nadzorowane oraz instytucje obowiązane podejmują szereg różnorodnych zadań, np.:

  1. Dokonując weryfikacji z listami sankcyjnymi mrożą aktywa oraz wstrzymują udostępnianie środków finansowych zarówno osobom prywatnym jak i podmiotom, które wspierają materialnie lub finansowo działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

  2. Każdy nowy pakiet sankcji dla instytucji obowiązanych wiąże się z koniecznością przeprowadzania analizy i włączenia nowych wytycznych do procesu weryfikacji. Proces ten obejmuje zarówno sprawdzenie z zaktualizowaną listą sankcyjną, a także kontrolę transakcji i dokumentów, które świadczyć mogą o eksporcie w zakresie produktów podwójnego zastosowania i zaawansowanych technologii.

  3. W związku z chęcią niesienia pomocy Ukrainie duża liczba osób zaczęła wpłacać datki na konta bankowe różnych organizacji. W tytułach przelewów pojawiają się wychwytywane przez algorytmy kontrolne słowa, takie jak np. “kamizelki kuloodporne” czy “amunicja”. W związku z wstrzymaniem takiej transakcji instytucja finansowa musi dokonać analizy – zweryfikować zleceniodawcę i ocenić czy transakcja jest bezpieczna – a co za tym idzie – czy może trafić do beneficjenta.

  Podsumowanie

  Charakterystycznymi cechami dla kryptowalut są anonimowość oraz duża prostota przy dokonywaniu transakcji transgenicznych za ich pomocą. Dzięki temu bardzo łatwo jest przetransferować lub ukryć aktywa oraz informacje o ich właścicielu. W związku z tym zagrożenie posługiwania się walutami wirtualnymi w celu obchodzenia sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję i Białoruś jest całkowicie realne, a obawy Komisji Nadzoru Finansowego z tym związane – zasadne i zupełnie zrozumiałe. Właśnie z tego powodu KNF wydało jasny komunikat w sprawie do podmiotów nadzorowanych, aby zagwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa usług finansowych oraz skuteczność stosowania nałożonych sankcji gospodarczych. Komunikat jednoznacznie wskazuje na zadania jakie czekają na podmioty nadzorowane, by wyczuliły się one na kwestie związane z rynkiem kryptowalut oraz transakcjami przebiegającymi przy ich pomocy.  Zaufali nam:


  5/5 - (liczba głosów: 1)