Kamila Wasilewska
|
12 maja 2023
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Obowiązujące przepisy przewidują kilka rodzajów odpraw pieniężnych dla pracowników. W kodeksie pracy są to odpowiednio odprawa emerytalno-rentowa oraz pośmiertna. Świadczenie w postaci odprawy występuje również w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników, określanej mianem ustawy o zwolnieniach grupowych. Na jakich zasadach przebiega wypłata odprawy?

  Kiedy pracodawca musi stosować procedurę zwolnień grupowych?

  Aby po stronie pracownika pojawiło się roszczenie o wypłatę odprawy na podstawie przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych, pracodawca musi zastosować tryb zwolnień grupowych. Warunki zastosowania ustawy określa jej art. 1, zgodnie z którym procedurę zwolnień grupowych stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje:

  • 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników;

  • 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, ale mniej niż 300 pracowników;

  • 30 pracowników, jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 300 pracowników.

  Redukcja zatrudnienia może zostać dokonana przez pracodawcę w drodze wypowiedzenia albo na mocy porozumienia stron, przy czym wskazane wyżej liczby dotyczą zwolnień dokonywanych z inicjatywy pracodawcy. Dla redukcji na mocy porozumienia stron wystarczy zwolnienie 5 pracowników. Poprzez przyczyny niedotyczące pracownika rozumie się wszelkiego rodzaju powody obiektywne, jak upadłość lub likwidacja zakładu pracy, konieczność restrukturyzacji, a także optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez pracodawcę.

  W orzecznictwie wskazuje się, że pracodawca, dokonując doboru pracowników do zwolnień grupowych powinien wskazać w treści wypowiedzenia przyczynę wytypowania konkretnej grupy pracowników (vide:wyrok SN z dnia 25 stycznia 201 r., sygn. I PK 172/12).

  Jednocześnie pracodawca ma obowiązek dokonać wyboru z zachowaniem zasad współżycia społecznego, o których mowa w art. 8 k.p. W judykaturze kładzie się nacisk, że należy uwzględnić nie tylko kryteria obiektywne, ale również sytuację osobistą każdego pracownika, w tym m.in. jego wiek, stan zdrowia, stan rodzinny, liczbę dzieci lub osób pozostających na utrzymaniu, a także możliwość otrzymywania innych dochodów (vide:wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 1999 r., sygn. I PKN 417/99).

  Odprawa dla pracownika a procedura zwolnień grupowych

  Zasady wyliczania odprawy dla pracowników zwolnionych w trybie grupowym zostały określone w art. 8 ustawy. Wysokość świadczenia jest uzależniona od okresu zatrudnienia i wynosi:

  • jednokrotność miesięcznego wynagrodzenia , jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy krócej niż 2 lata;

  • dwukrotność miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy od 2 do 8 lat;

  • trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy minimum 8 lat.

  Staż pracy pracownika objętego redukcją etatów określa się, biorąc pod uwagę jego wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy. Wysokość odprawy ustala się z zachowaniem zasad dotyczących wyliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, przy czym przepisy określają jej maksymalną wysokość. Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy odprawa nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2023 roku to nieco powyżej 52 tysięcy złotych. Do wyliczenia wysokości odprawy nie stosuje się wskaźnika urlopowego z rozporządzenia, ponieważ świadczenie uwzględnia wysokość świadczenia miesięcznego.

  Należy wskazać, że wprawdzie przepisy ustawy covidowej, która wciąż obowiązuje, dają pracodawcy możliwość ograniczenia świadczeń wypłacanych pracownikowi (w tym odpraw) do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca musi jednak wykazać spadek obrotów określony ustawą covidową, co w obecnych uwarunkowaniach gospodarczych będzie trudne.

  Czy odprawa przysługuje w razie zwolnień indywidualnych?

  Ustawa o zwolnieniach grupowych może być zastosowana do redukcji indywidualnej pod warunkiem, że zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w jej art. 10. Zgodnie z tym przepisem regulację dotyczącą odprawy stosuje się do pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, jeżeli do rozwiązania stosunków pracy dochodzi z przyczyn niedotyczących osób zatrudnionych. Oczywiście wolumen redukcji musi być niższy, niż w przypadkach, o których mowa w art. 1 ustawy.

  Również w przypadkach zwolnień indywidualnych zwolnienia muszą obejmować okres nieprzekraczający 30 dni, a ich podstawą powinno być wypowiedzenie przez pracodawcę lub porozumienie stron.

  W praktyce więc zwolnienie może dotyczy nawet jednego pracownika tak długo, jak spełnione są kryteria objętości zatrudnienia w zakładzie pracy oraz obiektywnej przesłanki uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy. Zwrócił na to uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16 czerwca 2021 r., sygn. III PSKP 22/21 wskazując, że pracownik otrzyma odprawę tylko wtedy, kiedy przyczyny niedotyczące pracownika stanowią wyłączny powód rozwiązania stosunku pracy. Takim powodem nie jest np. wypowiedzenie umowy z uwagi na nieosiągnięcie przez pracownika wymaganego poziomu kwalifikacji.

  W przypadku osób objętych szczególną ochroną przed zwolnieniami grupowymi rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 8 jest możliwe, o ile organizacja związkowa nie zgłosi sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia jej zawiadomienia o planowanym wypowiedzeniu. Katalog pracowników chronionych został uwzględniony w art. 5 ust. 5 ustawy i obejmuje m.in.:

  • pracowników, którym brakuje mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, pracownice w ciąży, pracowników w okresie urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego lub rodzicielskiego;

  • pracowników będących członkami rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego;

  • pracowników będących członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej;

  • pracowników zatrudnionych na stanowisku społecznego inspektora pracy.

  Katalog stanowisk objętych szczególną ochroną jest dosyć obszerny, dlatego pracownik, który ma wątpliwości co do uprawnień w zakresie odprawy, powinien zasięgnąć porady prawnej w kancelarii z wieloletnim doświadczeniem w zakresie stosowania przepisów prawa pracy.

  Jak dochodzić odprawy od pracodawcy

  Pracownik, który nie otrzymał od pracodawcy świadczeń przewidzianych ustawą powinien niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki zmierzające do ich odzyskania.

  W pierwszej kolejności pracownik powinien wezwać pracodawcę do zapłaty zaległych kwot na piśmie, wskazując roszczenie. W treści wezwania należy wskazać kwotę wraz ze sposobem jej uregulowania oraz nieprzekraczalny termin do jej zapłaty. Po jego upływie pracownik ma prawo skierować powództwo do sądu powszechnego (sądu pracy), domagając się wydania wyroku zasądzającego.

  Choć postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy przewiduje uprzywilejowaną pozycję pracownika, warto rozważyć skorzystanie z usług kancelarii specjalizującej się w prowadzeniu sporów sądowych. Profesjonalny pełnomocnik nie tylko zadba o złożenie odpowiednich wniosków dowodowych oraz weźmie udział w przesłuchaniu świadków, ale w razie potrzeby złoży również środek odwoławczy w razie wydania niepomyślnego orzeczenia przez sąd pierwszej instancji.

  Roszczenia podnoszone na gruncie ustawy o zwolnieniach grupowych przedawniają się z upływem 3 lat od dnia ich wymagalności, zgodnie z art. 291 §1 k.p w zw. z art. 12 ustawy o zwolnieniach grupowych. Sama ustawa o zwolnieniach grupowych nie przewiduje odmiennego terminu przedawnienia, a 3-letni termin jest wspólny dla wszystkich roszczeń związanych ze stosunkiem pracy, o ile z przepisu szczególnego nie wynika nic innego. Świadczenie powinno być wypłacone pracownikowi najpóźniej z dniem wypłaty ostatniego wynagrodzenia zasadniczego.

  Warto pamiętać, że pracownik, który domaga się wypłacenia mu odprawy musi wykazać, że zachodzą ku temu odpowiednie przesłanki, czyli przede wszystkim wskazać obiektywne przyczyny, które pociągnęły za sobą redukcję zatrudnienia.

  Odprawa a przepisy kodeksu pracy

  Odprawy wypłacanej na podstawie przepisów o zwolnieniach grupowych nie należy mylić z odprawą przewidzianą w kodeksie pracy. Ta ustawa wyodrębnia dwa rodzaje świadczenia:

  • odprawy emerytalno-rentowe;

  • odprawy pośmiertne.

  W kodeksie pracy nie ma uregulowanych odpraw dla pracowników zwalnianych. Odprawa emerytalno-rentowa przewidziana w art. 921 k.p. przewiduje świadczenie w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia dla pracownika, który przeszedł na emeryturę lub rentę. Z kolei odprawa pośmiertna (art. 93 i nast. k.p.) wypłacalna jest rodzinie pracownika, który zmarł w czasie trwania stosunku pracy lub pobierania zasiłku chorobowego. Wysokość świadczenia w tym przypadku jest uzależniona od okresu zatrudnienia i wynosi:

  • 1-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat;

  • 3-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat;

  • 6-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

  Na marginesie warto pamiętać, że odprawy pracownicze mogą wynikać również z konkretnych przepisów sektorowych, jak np. ustawa o służbie cywilnej, prawo o szkolnictwie wyższym czy ustawa o pracownikach urzędów państwowych.

  Pracownik, który uważa, że należy mu się odprawa z tytułu zwolnienia na podstawie przepisów o zwolnieniach grupowych powinien w pierwszej kolejności ustalić, czy w danym stanie faktycznym zachodzą przesłanki uzasadniające stosowanie tego aktu prawnego. W przeciwnym razie żądanie okaże się nieuzasadnione. Nie uchybia to jednak w żaden sposób uprawnieniu do odprawy przewidzianej na gruncie innych przepisów.

  Pytania i odpowiedzi

  Na potrzeby wyliczania wolumenu zwolnień do stanu zatrudnienia nie wlicza się pracowników tymczasowych, a także wykonujących swoje obowiązki na innej podstawie niż stosunek pracy (np. umowy cywilnoprawne, B2B), w tym na podstawie stosunku mianowania.

  Nie, roszczenie o wypłatę odprawy przysługuje zarówno pracownikowi zatrudnionemu na czas określony, jak i na podstawie umowy terminowej.

  Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy warunkiem niezbędnym dla zastosowania trybu zwolnień grupowych jest zatrudnianie minimum 20 pracowników. W przeciwnej sytuacji rozwiązywanie stosunków pracy odbywa się według zasad określonych w kodeksie pracy (a więc bez m.in. odpraw i konsultacji związkowej).  Zaufali nam:


  5/5 - (liczba głosów: 1)