Marcin Staniszewski
|
8 lutego 2023
Spis treści

Karuzela VAT to jeden z rodzajów przestępstwa karnoskarbowego określanego niekiedy mianem oszustwa podatkowego z wykorzystaniem znikającego podatnika. Tego rodzaju działania pozwalają zorganizowanym grupom przestępczym na generowanie wielomilionowych zysków poprzez unikanie opodatkowania lub domaganie się zwrotu nienależnego podatku VAT naliczonego. Na czym polegają karuzele podatkowe, jak działają i jak uniknąć zarzutu współdziałania w grupie przestępczej?

Czym jest karuzela podatkowa?

Mianem karuzeli podatkowej określa się zaawansowane schematy podatkowe, które prowadzą do niezgodnych z prawem skutków. Początki karuzel datuje się na lata 80. ubiegłego wieku. Obecnie specjaliści zajmujący się prawem podatkowym szacują, że kraje wspólnotowe corocznie tracą nawet kilkadziesiąt miliardów euro rocznie, choć oficjalna skala działalności podatników w tym zakresie nigdy nie została ustalona.

Karuzela podatkowa jest jednym z rodzajów oszustw podatkowych, które pomimo ciągłego uszczelniania przepisów podatkowych nadal powoduje utratę przez Skarb Państwa nawet dziesiątek milionów złotych w ciągu roku podatkowego. Warto podkreślić, że karuzela nie jest działaniem przypadkowym i niezamierzonym. Angażowanie podmiotów trzecich (tzw. słupów) jest procederem zaplanowanym.

Mechanizm karuzelowy może angażować od kilku do nawet kilkudziesięciu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Mogą to być zarówno małe, jednoosobowe firmy, jak i spółki funkcjonujące za granicą. Z tego względu ustalenie podmiotów odpowiedzialnych za oszustwo podatkowe często bywa trudne.

Ustalenie podmiotów odpowiedzialnych za oszustwo podatkowe dodatkowo utrudnia fakt, że organizacja całego procederu uwzględnia często uczciwych przedsiębiorców, którzy nieświadomie dokonują transakcji zmierzającej pośrednio do wyłudzenia podatkowego.

Ogromna skala karuzeli podatkowej jest związana z powszechną implementacją i harmonizacją VAT-u we wszystkich państwach członkowskich. Dlatego ten sam mechanizm jest możliwy do zastosowania w różnych krajach Unii Europejskiej. Kluczowe znaczenie dla stosowania mechanizmów karuzelowych ma zerowa stawka opodatkowania dostawy towarów na terenie Wspólnoty, zgodnie z art. 41 ust. 3. To rozwiązanie pozwala na swobodne „przerzucanie” towarów bez strat dla podmiotów biorących udział w oszustwie.

Warto zwrócić uwagę, że karuzelę można zbudować wyłącznie w przypadku stawki zerowej, ale już nie zwolnienia z podatku VAT. Choć teoretycznie w obu przypadkach skutki dla podatnika są identyczne, zwolnienie nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego, a co za tym idzie, niweczy całą konstrukcję wyłudzenia.

Jak działa mechanizm karuzelowy?

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zdefiniował karuzelę, jako sposób na wyłudzenie zwrotu podatku VAT poprzez podmiot do tego nieuprawniony w wyniku przeprowadzenia szeregu transakcji (bywa, że również pozornych, nie tylko rzeczywistych). Mechanizm karuzeli podatkowej wykorzystuje charakterystyczne cechy podatku VAT, czyli jego neutralność i przerzucalność.

Neutralność VAT-u polega na tym, że nie stanowi on ciężaru dla poszczególnych uczestników rynku poza konsumentem. Uiszczany jest on przy każdej transakcji przez:

 • producenta;
 • dystrybutora;
 • sprzedawcę.

Aby zachować neutralność podatku VAT wyłącznie od wartości dodanej, każdy kolejny uczestnik rynku ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o wartość podatku naliczonego na wcześniejszych etapach transakcji. Oczywiście na każdym etapie podatek od wartości dodanej wlicza się w cenę, dlatego ostateczny jego koszt pokrywa konsument, który nie ma możliwości odliczenia.

Dla mechanizmu karuzeli podatkowej niezbędne jest istnienie wielu transakcji pośrednich, dokonywanych przez:

 • firmę wiodącą;
 • znikający podatnicy;
 • bufory;
 • brokerów (ostatecznie to oni dokonują transakcji z firmą wiodącą).

Każdy z przedsiębiorców pełni nieco inną rolę w karuzelowym łańcuchu.

Spółka wiodąca

Spółka wiodąca (ang. conduit company) to podmiot, który na bieżąco reguluje zobowiązania publicznoprawne. Dysponuje również kapitałem, który pozwala na swobodne prowadzenie działalności gospodarczej i spłatę zobowiązań wobec kontrahentów. Zadaniem spółki wiodącej jest tworzyć pozory uczciwie funkcjonującego biznesu. Dokonuje ona transakcji z tzw. znikającymi podatnikami. Spółka wiodąca jest rejestrowana w państwie innym, niż rzeczywiście dochodzi do wyłudzenia podatkowego.

Znikający podatnik

Znikającym podatnikiem (ang. misssing trader) jest firma, która nabywa towary od spółki wiodącej w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i wystawia za nie fakturę VAT. W rzeczywistości jednak nigdy nie płaci zobowiązania publicznoprawnego, a po kilku (lub kilkunastu) transakcjach jest po prostu likwidowana tak, aby organy kontroli skarbowej miały utrudnione zadanie z przeprowadzeniem kontroli podatkowej. Celem założenia podmiotu będącego znikającym podatnikiem jest właśnie wystawianie faktur bez pokrycia.

Mianem słupa określa się podatników, którzy nie odbierają korespondencji od organów państwowych, ale jednocześnie nie aktualizują w CEIDG lub KRS adresu, co w zasadzie przekreśla próbę nawiązania z nimi kontaktu.

Bufor

Buforem jest firma o wiarygodnej historii, która rzetelnie reguluje zobowiązania. Występuje jako firma pośrednicząca między znikającym podatnikiem a brokerem i jest wykorzystywana w celu utrudnienia prowadzonych postępowań przygotowawczych, ale także czynienia transakcji bardziej wiarygodnymi. Poszczególne bufory łańcucha karuzelowego mogą pojawiać się w nim świadomie lub nie.

Broker

Broker, czyli tzw. podmiot realizujący zyski zamyka cały łańcuch relacji między poszczególnymi uczestnikami karuzeli VAT. Jest zarejestrowany w tym samym kraju, co znikający podatnik. Nabywa on towar od przedsiębiorstwa będącego buforem, a następnie dostarcza go w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do spółki wiodącej albo „wyprowadza” go do jednego z państw trzecich, które utrudniają wymianę informacji podatkowych. W obu przypadkach zysk polega na odliczeniu podatku, który nigdy nie został zapłacony przez znikającego podatnika.

Warto pamiętać, że w przypadku zakrojonych na dużą skalę karuzel podatkowych nie można wykluczyć współwystępowania innych przestępstw, w tym fałszerstwa dokumentów, finansowania grupy przestępczej, czy prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Firma, która chce mieć pewność, że poprzez współpracę z kontrahentami nie narazi się na zarzut organizacji karuzeli podatkowej powinna zadbać o precyzyjnie realizowany due diligence podatkowy.

Jak jeszcze objawia się mechanizm karuzelowy?

W literaturze podkreśla się, że nieregulowanie zobowiązań podatkowych lub wyłudzenie odliczenia nie są jedynymi oznakami, które pozwalają na rozpoznanie z wyprzedzeniem, że danych schemat współpracy ma cechy karuzeli podatkowej. Jako inne oznaki wskazywany jest ciągły obrót towarów między tymi samymi podmiotami, czyli de facto brak odbiorcy końcowego. Jeszcze inne symptomy to brak możliwości faktycznego dysponowania towarem (dostawy niekiedy po prostu nie dochodzą do skutku) oraz odwrócenie łańcucha handlowego, czyli kierowanie dostaw od podmiotów znikających do realizujących zyski, a nie odwrotnie.

Organy podatkowe zwracają również uwagę na charakterystyczne elementy samej dostawy towarów – odbywa się ona bardzo szybko, często bez faktycznej kontroli towaru, z pominięciem gwarancji, ubezpieczeń, czy płatności z odroczonym terminem (BNPL). Przestępstwa karuzelowe zwykle dotyczą niewielkich gabarytowo towarów o małej kubaturze, które można transportować błyskawicznie, w dużej ilości oraz z pominięciem specjalistycznej infrastruktury.

W praktyce organów podatkowych karuzele podatkowe dotyczą zwykle takich towarów, jak:

 • paliwa lub ich komponenty;
 • stal budowlana;
 • elektronika użytkowa;
 • metale kolorowe i szlachetne;
 • złom.

Co warto wiedzieć o postępowaniach karuzelowych?

Postępowanie karuzelowe są na tyle skomplikowane, że często ich prowadzenie wymaga współpracy nie tylko organów skarbowych z różnych państw, ale także Policji oraz prokuratury.

Należy jednak zwrócić uwagę na postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 6 lutego 2014 r., sygn. C-33/13 (Marcin Jagiełło vs DIS w Łodzi), w którym to postanowieniu stwierdzono, że „(…) w razie uznania przez organy podatkowe w związku z przestępstwem lub nieprawidłowościami popełnionymi przez wystawcę faktury, że transakcja zafakturowana i powoływana jako podstawa prawna do odliczenia nie została rzeczywiście zrealizowana, odmowa prawa do odliczenia wymaga wykazania przez te organy na podstawie obiektywnych przesłanek – bez wymagania od odbiorcy faktury podejmowania czynności, które nie są jego zadaniem – iż odbiorca ten wiedział lub powinien był wiedzieć, że wskazana transakcja wiąże się z przestępstwem w dziedzinie podatku VAT (…)„.

Innymi słowy praktykę, która zakłada przerzucanie na podatnika obowiązek wykazywania zgodności z prawem swojego działania oraz dochowania należytej staranności przy weryfikacji kontrahenta można ocenić jako błędną. Tym bardziej, że art. 181 ordynacji podatkowej dopuszcza możliwość powołania szeregu środków dowodowych w postępowaniu podatkowym, w tym:

 • księgi podatkowe;
 • deklaracje złożone przez stronę;
 • zeznania świadków;
 • opinie biegłych;
 • materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin;
 • informacje podatkowe;
 • inne informacje zebrane w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej.

Starannie przeprowadzenie postępowania podatkowego jest szczególnie istotne, dlatego, że to jego wynikach bazują na etapie postępowania sądowego sąd, ale także ewentualni biegli z zakresu ekonomii w kontekście przestępczości zorganizowanej. Nie ulega jednak wątpliwości, że brak należytej staranności muszą wykazać odpowiednie organy, a nie sam podatnik.

O tym, jak istotne – i jednocześnie trudne – jest wykazanie należytej staranność w sprawach podatkowych świadczy fakt opublikowania przez Ministerstwo Finansów Metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych. W dokumencie wyróżnia się kryteria formalne oraz transakcyjne, wśród których można znaleźć:

 • weryfikację podmiotu w CEIDG albo KRS;
 • sprawdzenie kontrahenta jako czynnego podatnika VAT oraz wpisania go na białą listę VAT;
 • posiadanie przez firmę (i okazanie) wymaganych prawem koncesji oraz zezwoleń;
 • prawidłowe umocowanie osób działających w imieniu kontrahenta.

Przepisy podatkowe są nieustannie uszczelniane i coraz więcej konstrukcji sprzyja identyfikacji nieprawidłowości w systemie podatkowym. Wśród nowszych rozwiązań warto wymienić, chociażby mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment), obowiązek raportowania podatników poprzez wysyłanie pliku JPK_VAT, a także Krajowy System eFaktur, czy System Elektronicznego Nadzoru Transportu SENT. Nadal jednak w praktyce realizowane są transakcje, które działają na system finansowy destrukcyjnie – poprzez nieodprowadzanie należnego podatku oraz pozyskiwanie nieuzasadnionego zwrotu. Firmy, które chcą bezpiecznie funkcjonować w przestrzeni gospodarczej powinny rozważyć skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej z doświadczeniem w stosowaniu przepisów prawa podatkowego.

Pytania i odpowiedzi

Choć ostatecznie dobór dowodów jest ustalany indywidualnie w zależności od okoliczności sprawy w praktyce organy podatkowe analizują najczęściej program księgowy, wyciągi bankowe, delegacje kierowców wraz z polisami ubezpieczeniowymi z okresu zdarzenia, faktury za paliwo oraz przejazd z wykorzystaniem systemu viaTOLL (obecnie eTOLL).

Tak i analogiczne zarzuty są wykorzystywane do zakwestionowania rzeczywistego faktu prowadzonej działalności gospodarczej. Taki zabieg usiłowano zastosować w sprawie toczącej się przed WSA w Gliwicach (vide: wyrok WSA w Gliwicach z dnia 21 sierpnia 2019 r., sygn. I Sa/Gl 417/19). Choć ostatecznie sprawa zakończyła się pozytywnie dla podatnika organ pierwszej instancji zwrócił uwagę na pozorowany charakter działalności polegającej na obrocie cynkiem. Za tą pozornością miało przemawiać przechowywanie metalu bez należytej staranności ze strony podatnika oraz niedbale.

Takimi operacjami jest np. przeprowadzanie transakcji obarczonych nieuzasadnionym ryzykiem gospodarczym, preferowana płatność gotówką lub zgoda na podział transakcji, a także zapłata za towar na rachunek podmiotu trzeciego lub konto zagraniczne.


Zaufali nam:


5/5 - (liczba głosów: 5)