Marcin Staniszewski
|
21 kwietnia 2023
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Przewóz towarów stanowi niezwykle istotną branżę gospodarki, zarówno tej krajowej, jak i międzynarodowej. Transport na duże odległości jest jednak związany ze znacznym ryzykiem uszkodzenia lub utraty towaru podczas wykonywania obowiązków przez przewoźnika, a często także opóźnieniami w dostawie. Aby zapewnić należyty standard świadczonych usług transportowych na skalę międzynarodową, sektor spedycji i logistyki został szczegółowo uregulowany. Jakie przepisy krajowe, wspólnotowe i międzynarodowe normują pracę przewoźników międzynarodowych?

  Krajowa regulacja przewozu międzynarodowego

  Na gruncie prawa krajowego przewóz osób i rzeczy został w znacznej części uregulowany w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Akt ten normuje krajowy i międzynarodowy przewóz (płatny i bezpłatny), a także szereg innych kwestii takich jak:

  • zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego,
  • >
  • odpowiedzialność za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego,
  • zasady i tryb wyznaczania dworców, w których jest udzielana pomoc osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej,
  • zasady ochrony pasażerów.

  Na mocy art. 4 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym międzynarodowy transport drogowy to (…) podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, przy czym jazda pojazdu między miejscem początkowym i docelowym odbywa się z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej (…).

  Wybrane zagadnienia dotyczące prawa przewozowego w kontekście przewozu międzynarodowego znajdziemy również w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r., prawo przewozowe. Akt ten reguluje przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy przez uprawnionych do tego przewoźników, w tym także do przepisów międzynarodowych, jeżeli umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej. W prawie przewozowym znajdziemy przede wszystkim regulację:

  • przewozu osób i przesyłek bagażowych,
  • przewozu przesyłek towarowych,
  • zabezpieczenia roszczeń i likwidacji przesyłek,
  • odpowiedzialności przewoźnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przewozu osób oraz przesyłek,
  • odpowiedzialności przewoźnika i ustalania stanu przesyłki,
  • dochodzenia roszczeń na drodze sądowej,
  • zasad wyliczania odszkodowania.

  Należy pamiętać, że transport wykorzystujący inne rodzaje komunikacji (np. lotniczy i morski) zostały szczegółowo omówione w innych ustawach.

  Przewóz międzynarodowy jest rozbudowaną dziedziną prawa, w której niezwykle ważną funkcję odgrywają nie tylko przepisy normatywne, ale też umowy wiążące strony. Jeżeli potrzebujesz sporządzić umowę o transgraniczny przewóz towarów, ale nie jesteś pewien, co powinno się w niej znaleźć, skorzystaj z pomocy kancelarii prawnej z doświadczeniem w zakresie konstruowania oraz opiniowania kontraktów.

  Rozpoczęcie działalności przewoźnika międzynarodowego a przepisy prawa

  Wykonywania międzynarodowego transportu drogowego wymaga uzyskania licencji wspólnotowej, którą wydaje na wniosek przedsiębiorcy Główny Inspektor Transportu Drogowego na mocy decyzji administracyjnej. Czas oczekiwania na wydanie decyzji zazwyczaj nie przekracza miesiąca, jeżeli do wniosku został załączony komplet dokumentów. Uzyskanie licencji wspólnotowej wymaga posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

  Zgodnie z art. 7a ustawy o transporcie drogowym wniosek przedsiębiorcy o wydanie decyzji przyznającej licencję wspólnotową może być złożony na piśmie, w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Wniosek taki powinien zawierać:

  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę, adres lub miejsce zamieszkania,
  • adres siedziby przedsiębiorcy w państwie członkowskim stosownie do wymagań rozporządzenia nr 1071/2009,
  • informację o wpisie w CEIDG albo numer wpisu w KRS, jeżeli są wymagane,
  • numer NIP,
  • określenie rodzaju transportu drogowego,
  • określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania ransportu drogowego,
  • dane osoby zarządzającej transportem stosownie do wymagań rozporządzenia nr 1071/2009,
  • określenie liczby wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika z licencji wspólnotowej,
  • określenia czasu, na jaki ma być udzielona licencja wspólnotowa.

  Do wniosku o przyznanie licencji wspólnotowej należy również załączyć szereg załączników. O czym jeszcze należy pamiętać?

  Do wniosku trzeba załączyć tzw. certyfikat kompetencji zawodowych. To dokument wydawany przez specjalną komisję po zdanym egzaminie, który zaświadcza, że dana osoba ma kompetencje do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Certyfikat powinien przysługiwać osobie zarządzającej transportem, odpowiedzialnej za organizację operacji logistycznych. Ustawa o transporcie drogowym w art. 37 wprowadza katalog zwolnień podmiotowych z egzaminu kompetencji.

  Przedsiębiorca planujący działalność transportową powinien też uprawdopodobnić, że jego sytuacja finansowa pozwala na realizację takiego zamierzenia gospodarczego. W praktyce najczęściej odbywa się to przez okazanie polisy OC przewoźnika, ale organ administracyjny akceptuje też gwarancję bankową. Jeżeli forma organizacyjno-prawna firmy wymaga sporządzania sprawozdania finansowego, również należy załączyć je do wniosku.

  Elementem niezbędnym do udzielenia licencji jest także wykazanie przez przedsiębiorcę, że posiada on prawo (niekoniecznie własności) do dysponowania tzw. bazą eksploatacyjną. To miejsce wyposażone w sprzęt i urządzenia techniczne, umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły. Należy także pamiętać o załączeniu do wniosku wykazu pojazdów służących do wykonywania działalności transportowej oraz przedłożeniu zaświadczenia o niekaralności, które jest warunkiem stwierdzenia dobrej reputacji.

  Oznacza to brak karalności za umyślne, poważne przestępstwa z zakresu transportu i ruchu drogowego, ale też prawa handlowego, upadłościowego czy praw pracowniczych. Wnioskodawcę dyskwalifikuje także uznanie w którymkolwiek z państw członkowskich za niezdolnego do prowadzenia działalności transportowej.

  Opłaty administracyjne

  Przyznanie uprawnień i licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika międzynarodowego wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat administracyjnych:

  • opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł (koszt każdego wypisu to 110 zł),
  • opłata za udzielenie licencji wspólnotowej zależy od czasu, na jak jest ona przyznawana:
  • licencja na czas do 5 lat kosztuje 4000 zł (koszt wypisu to 440 zł),
  • licencja na dłuższy czas (do 10 lat) kosztuje 8000 zł (koszt wypisu to 880 zł).

  Przedsiębiorca, który nie miał wcześniej zezwolenia i ubiega się o nie wraz z licencją wspólnotową, musi uiścić obie opłaty.

  Jeżeli planujesz rozpocząć działalność gospodarczą jako międzynarodowy przewoźnik towarów lub osób albo chcesz rozszerzyć zasięg swojej firmy na przewóz transgraniczny i potrzebujesz licencji wspólnotowej, skorzystaj z usług kancelarii, która pomoże Ci sfinalizować niezbędne formalności administracyjne.

  Oprócz prawa przewozowego i ustawy o transporcie drogowym rozwiązań i odpowiedzi na pytania warto szukać także w ustawie:

  • o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
  • o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r.,
  • prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1996 r.

  Oprócz aktów rangi ustawowej rynek przewozowy regulują liczne przepisy wykonawcze wydane z celu doprecyzowanie wybranych zagadnień.

  Międzynarodowe przepisy regulujące przejazd międzynarodowy

  Na gruncie legislacji unijnej i międzynarodowej można wskazać na szereg kluczowych aktów prawnych, które regulują pracę przewoźników międzynarodowych.

  Najważniejsze akty prawne Unii Europejskiej

  Do kluczowych rozporządzeń wspólnotowych należy zaliczyć:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

  Ten unijny akt prawny określa warunki, jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby móc wykonywać zawód przewoźnika drogowego we Wspólnocie. Wprowadza także pojęcie „zarządzającego transportem” oraz minimalne wymagania dotyczące siedziby, dobrej reputacji oraz zdolności finansowej przedsiębiorcy. Rozporządzenie wprowadza kompetencje organów krajowych do zawieszenia lub cofnięcia licencji oraz kontroli przewoźników drogowych.

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych

  Rozporządzenie reguluje świadectwo kierowcy i licencję wspólnotową, a także warunki odmowy wydania i cofnięcia tych pozwoleń.

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2020/1054 z dnia 15 lipca 2020 r.

  Niedawno weszły również w życie przepisy unijne, które zmieniają dotychczasowe regulacje dotyczące maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego odpoczynku, a także określania położenia pojazdów za pomocą tachografów.

  Konwencje prawa międzynarodowego

  Oprócz aktów wspólnotowych warto wymienią także najważniejsze umowy międzynarodowe, które regulują pracę przewoźników międzynarodowych.

  • Konwencja TIR z 14 listopada 1975 r. (franc. Transport International Routier)

  Upraszcza procedury celno-graniczne podczas międzynarodowego przewozu towarów poprzez zaniechanie pobrania zabezpieczenia należności celno-podatkowych oraz przygotowywania dokumentacji celnej (pod warunkiem, że przewoźnik legitymuje się karnetem TIR). Charakterystycznym elementem samochodów ciężarowych korzystających z dobrodziejstwa umowy jest niebieska tablica z białym napisem „TIR”. Muszą one posiadać tzw. świadectwo uznania. Procedury TIR nie stosuje się do przewozu wyrobów tytoniowych i alkoholu.

  • Konwencja dotycząca odprawy czasowej z dnia 26 czerwca 1990 r.

  Na mocy konwencji każda strona może uzależnić odprawę czasową towaru od przedstawienia dokumentu celnego ATA lub CPD (w trybie zwykłym lub uproszczonym) oraz od wpłaty odpowiedniego zabezpieczenia. Akt określa szczegółowe zasady wywozu m.in. zwierząt, środków transportu, kontenerów, palet i opakowań.

  • Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu towarów (CMR) z 19 maja 1956 r.

  Na mocy konwencji szczegółowe warunki przewozu towarów powinien regulować list przewozowy. Zapisy w nim umieszczone, w przypadku braku pisemnej umowy, zastępują treść porozumienia między stronami. Akt reguluje też odpowiedzialność przewoźnika międzynarodowego za transportowany towar.

  • Konwencja o wspólnej procedurze tranzytowej (WPT) z dnia 20 maja 1987 r.

  Konwencja określa prawa i obowiązki umawiających się stron oraz organów celnych w tranzycie. Wprowadza też jako zasadę elektroniczny system tranzytowy, a także możliwość zastosowania postępowań uproszczonych przez interesariuszy. Na mocy konwencji po spełnieniu warunków towary mogą być składowane, wysyłane dalej lub przeładowywane bez względu na rodzaj i pochodzenie.

  • Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) z dnia 30 września 1957 r.

  Umowa wprowadza powszechnie obowiązującą klasyfikację towarów niebezpiecznych (13 grup towarów podzielonych ze względu na dominujące zagrożenie), a także odrębne procedury celne i nadawcze. Zawiera także przepisy dotyczące opakowań i ich badań oraz warunki załadunku, przewozu, rozładunku i manipulowania ładunkiem ADR.

  • Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) z dnia 20 grudnia 1985 r.

  Akt prawny zawiera wytyczne dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w transporcie oraz ogólne wskazania dotyczące zatrudniania pracowników w zgodzie z MOP (wiek, czas pracy, odpoczynek). Konwencja jest stosowana do przewozów międzynarodowych poza terytorium EU, EOG.

  • Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP) z dnia 1 września 1970 r.

  Konwencja reguluje warunki techniczne i niezbędne wyposażenie samochodów przeznaczonych do przewozu szybko psującej się żywności (oraz kontrolę spełnienia tych warunków). Zawarte w niej wytyczne dotyczą też docelowych warunków termicznych dla poszczególnych grup żywności i procedur i metod pomiarów urządzeń chłodniczych i grzewczych.

  Założenie firmy specjalizującej się w międzynarodowym transporcie towarów to skomplikowany i wieloetapowy proces, a jednocześnie dopiero początek całego przedsięwzięcia. Zidentyfikowanie właściwych przepisów do konkretnego rodzaju transportu (a także przewożonego towaru) nie zawsze jest proste.

  Nie wolno zapominać, że na aspekt materialno-prawny należy nałożyć wymagania określone przez przepisy podatkowe, które mogą przewidywać obciążenia publiczno-prawne w różnej wysokości. Aby bezpiecznie przebrnąć przez wszystkie procedury, a także z sukcesem prowadzić działalność transportową, warto rozważyć skorzystanie z pomocy profesjonalistów.  Zaufali nam:


  5/5 - (liczba głosów: 2)