Anna-Maria Sobczak, Adrianna Pielaszek
|
18 sierpnia 2021
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Jak sprawdzić znaki towarowe – słowem wstępu

  Ważnym krokiem dla ochrony swojej marki przed działaniami nieuczciwej konkurencji jest rejestracja znaku towarowego. Uzyskanie prawa ochronnego wiąże się jednak z długotrwałą i kosztowną procedurą. Warto więc przed przystąpieniem do tego procesu sprawdzić, czy są szanse na jego pomyślne zakończenie. Pomocnym narzędziem w tej kwestii są wyszukiwarki znaków towarowych.

  Wyszukiwarki znaków towarowych są to bazy danych, w których umieszczane są informacje o zgłoszonych, zarejestrowanych a także wygasłych znakach towarowych. Dostęp do nich jest darmowy i ogólnodostępny. Każdy zainteresowany może sprawdzić, czy określone oznaczenie zostało zgłoszone do rejestracji, czy korzysta już z ochrony lub czy prawo do niego już nie wygasło. Jest to istotne dlatego, że jeśli taki sam lub podobny do naszego znak jest już zarejestrowany, to z dużą dozą prawdopodobieństwa nasze zgłoszenie nie odniesie zamierzonego skutku.

  Rodzaje wyszukiwarek znaków towarowych

  Obecnie dostępnych online jest kilka wyszukiwarek znaków towarowych. Nie każda z nich jednak zawiera wszystkie zarejestrowane na świecie znaki towarowe. Przykładowo w wyszukiwarce administrowanej przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej znajdziemy informacje tylko o tych oznaczeniach, które zostały zgłoszone za pośrednictwem tego właśnie urzędu, a więc korzystają z ochrony tylko na terenie Polski. Próżno szukać tam informacji o znakach unijnych czy międzynarodowych. Weryfikacja znaku za pośrednictwem tylko takiej wyszukiwarki nie będzie więc wystarczająca. Dla sprawdzenia bowiem czy nasze oznaczenie ma szansę na uzyskanie ochrony, konieczne jest zbadanie także unijnego i międzynarodowego rejestru. Warto w tym celu skorzystać z wyszukiwarek, które zrzeszają większą liczbę baz urzędowych. Przykładem są:

  1. TMview– wyszukiwarka administrowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), któa zrzesza bazy urzędów: unijnych, krajów europejskich niebędących w UE np. Wielka Brytania czy Norwegia; międzynarodowych z obszaru pozaeuropejskiego np. Australia czy Stany Zjednoczone.
  2. Global Brand Database – wyszukiwarka administrowana przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO); zrzesza bazy urzędów większości państw świata.

  Jak korzystać z wyszukiwarek znaków towarowych?

  Przy sprawdzaniu oznaczeń możemy skorzystać z wielu opcji wyszukiwania. Najpopularniejszym będzie wyszukiwanie po nazwie znaku towarowego. Możliwe jest też wstawienie pliku z weryfikowanym przez nas logo. Wyszukiwarka uwzględni wówczas wszystkie podobne zarejestrowane już logotypy. Można jednak, korzystając z dostępnych filtrów, uzyskane w ten sposób wyniki zawęzić m.in. według:

  • terytorium, na jakim zarejestrowany jest znak;
  • klas towarów i usług;
  • rodzaju znaku;
  • danych właściciela znaku;
  • daty zgłoszenia/rejestracji;
  • statusu znaku towarowego (aktywny lub nieaktywny).

  Choć korzystanie z wyszukiwarek znaków towarowych jest w zasadzie intuicyjne, to jednak interpretacja uzyskanych wyników nie zawsze na pierwszy rzut oka jest oczywista. Błąd popełniony na etapie weryfikacji może skutkować ostatecznie brakiem udzielenia ochrony.

  Błędy popełniane przy weryfikacji znaku towarowego

  Częstym błędem w wyszukiwaniu jest ograniczanie się jedynie do znaków identycznych, jak te które chcemy zarejestrować. Trzeba jednak pamiętać, że prawo ochronne na znak towarowy rozciąga się na znaki takie same lub podobne.

  Pomocnym narzędziem do wyszukiwania znaków podobnych jest opcja “wyszukiwanie rozmyte” dostępna w wyszukiwarce TMview. Należy jednak pamiętać, że to czy finalnie znaki uznane będą za podobne zależy od oceny pracownika danego urzędu ds. własności intelektualnej lub też w ostateczności sądu. Przy takiej ocenie uwzględnia się bowiem:

  • identyczność lub podobieństwo towarów i usług, do oznaczania jakich służą porównywane znaki;
  • identyczność lub podobieństwo znaków pod względem wizualnym, fonetycznym i znaczeniowym.

  Biorąc pod uwagę podane kryteria, należy mieć świadomość że jeśli nasze oznaczenie jest identyczne lub podobne do zarejestrowanego już znaku, a przy tym charakter działalności (czyli de facto towary i usługi, do oznaczania jakich służą porównywane znaki) jest tożsamy, to wówczas szanse na uzyskanie ochrony są iluzoryczne.

  Stąd też przy weryfikacji nie możemy zapomnieć o sprawdzeniu czy oznaczenie takie samo lub podobne do naszego zastrzeżone jest dla takich samych lub podobnych jak nasze towarów i usług. Do sprawdzenia tego możemy użyć filtru “towary i usługi” dostępnego w TMview lub “class”, umieszczonego w Global Brand Database.

  Dla przykładu, jeśli jako producent odzieży (klasa 25 w Klasyfikacji nicejskiej towarów i usług) chcemy zastrzec znak “Lenovo” to choć mamy świadomość, że jest on identyczny jak znak producenta sprzętu elektronicznego, to wciąż możemy to zrobić, pod warunkiem że inny podmiot nie zarejestrował tego znaku w tej właśnie klasie. De facto więc samo podobieństwo lub identyczność naszego znaku z innymi nie wyklucza możliwości rejestracji. Ważne jest, by taki sam lub podobny znak do naszego nie był zastrzeżony dla oznaczania takich samych jak nasze towarów lub usług.

  Kolejnym błędem popełnianym w procesie weryfikacji jest nieuwzględnienie terytorium na jakim zastrzeżono oznaczenie. Należy bowiem wiedzieć, że znaki towarowe korzystają z ochrony tylko na tym terytorium na jakim je zarejestrowano. Tym samym, chcąc zastrzec swój znak musimy sprawdzić czy w obrębie państw, które nas interesują będzie to możliwe.

  Dobrym przykładem dla zobrazowania tej kwestii jest przypadek chęci rejestracji znaku na terenie Polski. W takim przypadku nie wystarczy weryfikacja w wyszukiwarce Urzędu Patentowego RP, dlatego że na terenie Polski chronione są również unijne oraz międzynarodowe znaki towarowe, których w tej wyszukiwarce nie znajdziemy. Bardziej kompleksową weryfikację uzyskamy korzystając z opcji “wybierz terytoria” w TMview lub “Country” w Global Brand Database. Wyszukiwarka ograniczy wówczas wyniki do tych znaków, które korzystają z ochrony na wybranym przez nas terytorium.

  Podsumowanie

  Jak można zauważyć, weryfikacja znaku towarowego choć może być w zasadzie przeprowadzona przez każdego, to nie jest zadaniem banalnym i szybkim. Dla zminimalizowania ryzyka odmowy rejestracji, utraty czasu i pieniędzy warto oddać to zadanie w ręce specjalistów, którzy wezmą pod uwagę wszystkie istotne czynniki, a także uwzględnią przy ocenie podobieństwa oznaczeń praktyki urzędowe i sądowe oraz poinformują o wszelkich ryzykach jakie wiążą się z próbą rejestracji znaku.

  FAQ

  Sprawdzanie znaku towarowego jest bardzo ważnym elementem procesu jego rejestracji, ponieważ nie można zarejestrować dwóch takich samych znaków towarowych. Jeżeli taki sam lub podobny znak towarowy w danej klasie towarowej jest już zarejestrowany i prawo ochronne na ten znak nie wygasło, to prawdopodobnie nie będzie możliwe uzyskanie ochrony z rejestracji znaku towarowego.

  Teoretycznie tak, aczkolwiek rejestracja znaku towarowego może powodować pewne problemy praktyczne. Jednym z nich jest właśnie ocena, czy taki sam lub podobny znak towarowy nie został już zarejestrowany. Bardzo ważne jest również poprawne z formalnego punktu widzenia sporządzenie wniosku. Pomoc prawna radcy prawnego może znacząco pomóc w sprawnym uzyskaniu ochrony.

  Co do zasady w internecie dostępne są darmowe i ogólnodostępne wyszukiwarki znaków towarowych, w których można wyszukać znak towarowy w oparciu o kilka kryteriów. Niemniej jednak wyszukiwarka to tylko narzędzie, które wymaga wiedzy prawnej w zakresie tego, jak szukać i jakie są przeszkody rejestracji. Nasza kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie sprawdzania dostępności danego znaku towarowego.


  Zaufali nam:


  5/5 - (liczba głosów: 8)