Marcin Staniszewski
|
13 sierpnia 2020
Spis treści

“WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA”, CZYLI CO NALEŻY WIEDZIEĆ O NOWYM PROJEKCIE GRANTOWYM NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA MIKRO I MAŁYCH FIRM W RAMACH WARP

windykacja

Nie tak dawno do wielkopolskich przedsiębiorców dotarła dobra wiadomość: marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak podpisał z WARP umowę na realizację projektu “Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa”.

Celem projektu jest wsparcie mikro- i małych przedsiębiorstw w tym osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej, wskutek epidemii COVID-19. Otrzymane środki przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów swojej bieżącej działalności, a udzielone wsparcie będzie stanowić pomoc publiczną.

Z uwagi na liczne pytania klientów kancelarii – w szczególności obejmujące tematykę interpretacji poszczególnych wymagań do skutecznego złożenia wniosku o grant w ramach WARP, przygotowaliśmy dla Was zestawienie najważniejszych informacji, w tym uzyskanych przez naszą kancelarię bezpośrednio w WARP.

Jednocześnie zachęcamy do zadawania pytań w sekcji komentarz w celu poszerzenia opracowania o kwestie, które nie są dla Was jasne.

AKTUALIZACJA – TERMIN UDOSTĘPNIENIA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE WARP

Zgodnie z przekazanymi przez WARP informacjami

➡ generator wniosku na stronie WARP udostępniony będzie w środę 19 sierpnia 2020r. w godzinach popołudniowych

oraz

➡ nabór wniosków rozpocznie się 24 sierpnia br. o godz. 9:00.

JAKIE PODMIOTY MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ O GRANT W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO “WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA”? 

ZUS Koronawirus Podatki

W projekcie będą mogły wziąć udział przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni, którzy jednocześnie spełniają następujące warunki:

 1. – są mikro albo małym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu art. 2 pkt. 18;
 2. – posiadają siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą posiadają główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa wielkopolskiego lub rozliczają podatki w województwie wielkopolskim, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Grantobiorcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub deklaracji podatkowej za rok 2019 r.);
 3. – znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz ich sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. ich obroty w dowolnym miesiącu po 1 marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku spadły o co najmniej 30%;
 4. – na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadziły działalność gospodarczą oraz w dniu 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu art. 2 pkt. 18;
 5. – na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegały z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

WARUNKI UDZIELANIA WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO “WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA” 

Zgodnie z  warunkami i zasadami udzielania grantów w ramach projektu “Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” wnioski o grant muszą być oceniane według prostych, zerojedynkowych kryteriów, na podstawie wniosków i załączników przedłożonych przez Grantobiorcę.


WAŻNE: Jeżeli zapotrzebowanie na wsparcie wynikające z poprawnych wniosków przekroczy dostępną kwotę, decydująca będzie kolejność zgłoszeń.


JAKIEJ POMOCY MOGĄ OCZEKIWAĆ WIELKOPOLSCY PRZEDSIĘBIORCY W RAMACH DOTACJI WARP? 

Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie stawki jednostkowej. Stawka jednostkowa obejmuje koszt finansowania kapitału obrotowego przez jeden miesiąc kalendarzowy:

stawka jednostkowa na finansowanie kapitału obrotowego przez jeden miesiąc  dla firmy mikro- i małej

= 7 845,11 zł x √FTE

Natomiast wnioskowana kwota dofinansowania jest wyliczana na podstawie wzoru:

kwota wsparcia = stawka jednostkowa x liczba miesięcy uwzględniania do wyliczenia kwoty wsparcia (minimum jeden miesiąc, maksymalnie trzy miesiące),

gdzie:

FTE – zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty.

W przypadku samozatrudnionych FTE = 1


Równanie wygląda zatem w następujący sposób (w przypadku maksymalnego okresu 3 miesięcy):

kwota wsparcia = (7 845,11 zł x √FTE) x 3

WAŻNE ! Bazową kwotę wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorców ustala się według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę wsparcia, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r. Zatrudnienie, które stanowi podstawę określenia bazowej kwoty wsparcia w żadnym przypadku nie może być wyższe niż 49 pracowników.

Okres finansowania wynosi od jednego do trzech miesięcy, a poziom dofinansowania grantu wynosi do 100% kosztów objętych wnioskiem. Pomoc udzielana jest jednorazowo oraz wypłacana w jednej transzy, nie później niż do 31 grudnia 2020 r. W uzasadnionych wypadkach wypłata może zostać zrealizowana po wskazanej dacie. 


Załącznik nr 9 do Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA”

WYLICZENIE KWOTY GRANTU NA PRZYKŁADACH:

Rozliczenie grantu dokonywane jest na podstawie liczby miesięcy utrzymanej działalności przedsiębiorstwa, przy czym za utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa rozumie się prowadzenie działalności gospodarczej.

Przy utrzymaniu działalności przez okres wskazany we wniosku o grant, licząc od następnego miesiąca, w którym złożono wniosek o grant, przedsiębiorca zachowuje prawo do pełnej kwoty wsparcia.

Przy utrzymaniu działalności przez okres krótszy niż wskazany we wniosku o grant przedsiębiorca ma prawo do zachowania wsparcia w kwocie równej stawce jednostkowej za każdy jeden pełny miesiąc kalendarzowy utrzymania działalności.

Zgodnie z  warunkami i zasadami udzielania grantów w ramach projektu “Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” wartość pomocy udzielonej jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć łącznie wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

 1. 100 tys. EUR brutto – w przypadku pomocy udzielanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, w rozumieniu art. 2 pkt 9 Rozporządzenia 651/2014;
 2. 120 tys. EUR brutto – w przypadku pomocy udzielanej w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym Rozporządzeniem 1379/2013;
 3. 800 tys. EUR brutto – w pozostałych przypadkach.

Co istotne, warunkiem uzyskania grantu jest złożenie wniosku o grant wraz z odpowiednimi załącznikami oraz oświadczeniem. że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków.

JAK WNIOSKOWAĆ O GRANT Z WARP?

Wniosek o grant wypełniany jest wyłącznie w generatorze wniosków dostępnym pod adresem http://www.grant.warp.org.pl.


W celu wypełnienia wniosku o grant Grantobiorca na stronie internetowej generatora zakłada indywidualne konto przy użyciu adresu e-mail oraz ustanowionego przez siebie hasła.


Po założeniu konta i zalogowaniu się do generatora Grantobiorca wypełnia wniosek o grant zgodnie z treścią poleceń i instrukcji dostępnych przy poszczególnych polach. Należy zweryfikować pola uzupełniane automatycznie przez generator, a w przypadku błędów, dokonać ich korekty, jeśli generator dopuszcza taką możliwość.


Po wypełnieniu wszystkich pól wniosku o grant należy przesłać wniosek w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora.


Generator prześle na adres e-mail użyty do logowania informację o złożeniu wniosku w wersji elektronicznej.


Na podstawie wprowadzonych danych Generator stworzy dwa dokumenty PDF:

wniosek o grant, oraz

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.


Wniosek o grant przesłany w generatorze wniosków uważa się za zweryfikowany przez Grantobiorcę, zatwierdzony i ostateczny.

(UWAGA !) W TERMINIE DO 10-CIU DNI ROBOCZYCH OD DNIA WYSŁANIA ELEKTRONICZNEJ WERSJI WNIOSKU O GRANT W GENERATORZE, NALEŻY DOSTARCZYĆ PODPISANĄ DOKUMENTACJĘ APLIKACYJNĄ, O KTÓREJ MOWA W PKT. 6, W WERSJI PAPIEROWEJ, ZA POŚREDNICTWEM KURIERA LUB POCZTY TRADYCYJNEJ DO BIURA PROJEKTU W POZNANIU, UL. PIEKARY 19 W GODZINACH OD 8:00 DO 16:00.


Grantodawca zamieszcza na stronie www.warp.org.pl listę złożonych wniosków o grant ze wskazaniem daty i godziny złożenia.

pk7

KTO NIE MOŻE UDZIELAĆ SIĘ O WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO “WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA”? 

Ochrona domeny internetowej

O grant nie mogą ubiegać się Grantobiorcy, którzy prowadzą działalność w sektorach zastrzeżonych, takich jak:

– produkcja, obrót lub inna działalność, która jest nielegalna zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi kraju, w którym ma miejsce produkcja, obrót lub działalność;


– produkcja wyrobów tytoniowych, destylowanych napojów alkoholowych i produktów pokrewnych oraz obrót nimi;


– produkcja broni i amunicji oraz obrót nimi: finansowanie produkcji wszelkich rodzajów broni i amunicji oraz obrót nimi. Zastrzeżenie to nie dotyczy tych rodzajów działalności, które stanowią część lub element dodatkowy wyraźnie określonych polityk Unii Europejskiej;


– kasyna i równoważne przedsiębiorstwa;


– badania naukowe, rozwój lub zastosowania techniczne odnoszące się do programów lub rozwiązań w zakresie danych elektronicznych, które:  mają konkretnie na celu: wsparcie działalności ujętej w sektorach zastrzeżonych, o których mowa powyżej; hazard internetowy i kasyna internetowe lub pornografię;  mają na celu umożliwienie nielegalnego: dostępu do sieci danych elektronicznych; lub pobierania danych elektronicznych;


-badania naukowe, rozwój lub zastosowania techniczne odnoszące się do:  klonowania ludzi do celów badawczych lub terapeutycznych;  organizmów zmodyfikowanych („GMO”);


– inne jeżeli przemawia za tym konieczność ochrony obywateli przed negatywnymi skutkami tej działalności w postaci negatywnego wpływu na ich zdrowie lub bezpieczeństwo;


– działalność instytucji finansowych, bankowej, oraz sektora kas spółdzielczych.

PONADTO, WSPARCIE W RAMACH DOTACJI NA KAPITAŁ OBROTOWY NIE MOŻE BYĆ UDZIELONE:

kanelaria gdańs RPMS (2)

– osobie fizycznej, jeśli została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;


– innemu podmiotowi niż wskazany w pkt. 1), jeżeli członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;


– podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi.

SPÓŁKI CYWILNE A DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY W RAMACH WARP

Zgodnie z komunikatem WARP w zakresie warunków i zasad udzielania grantów w ramach projektu grantowego “Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” o grant mogą ubiegać się również wspólnicy spółek cywilnychUznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione dla których FTE = 1 (skrót: FTE – zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty).

W związku z powyższym:

 • o grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna;
 • wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wtedy:
  • w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności;
  • w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką.

Ponadto, w przypadku gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie wyżej wymienione podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie.

UWAGA: W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna, jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca musi posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.

CO W PRZYPADKU ODRZUCENIA WNIOSKU O GRANT NA KAPITAŁ OBROTOWY W RAMACH WARP?

Zgodnie z  warunkami i zasadami udzielania grantów przewidywany jest jeden środek odwoławczy. Będzie to protest składany w celu ponownego sprawdzenia wniosku o grant w zakresie spełnienia kryteriów. Należy zaznaczyć, że procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z Grantobiorcami, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Jeżeli wystąpi konieczność złożenia protestu, należy zrobić to w formie pisemnej osobiście w siedzibie WARP lub drogą pocztową w terminie 7 dni od dnia daty odbioru  informacji o negatywnej ocenie wniosku.

Protest rozpatrywany będzie przez Komisję Odwoławczą składającą się z dwóch pracowników IZ WRPO 2014= z DWP, a o wyniku jego rozpatrzenia grantobiorca zostanie poinformowany pisemnie przez IZ WRPO 2014+.

MASZ PYTANIA LUB POTRZEBUJESZ POMOCY?

DAJ NAM ZNAĆ W SEKCJI KOMENTARZ PONIŻEJ LUB POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Prawna RPMS

4,3/5 - (liczba głosów: 20)