Grant na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm z wielkopolski (dotacja WARP)

“Wielkopolska tarcza antykryzysowa”, czyli co należy wiedzieć o nowym projekcie grantowym na kapitał obrotowy dla mikro i małych firm w ramach WARP

Nie tak dawno do wielkopolskich przedsiębiorców dotarła dobra wiadomość: marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak podpisał z WARP umowę na realizację projektu “Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa”.

Celem projektu jest wsparcie mikro- i małych przedsiębiorstw w tym osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej, wskutek epidemii COVID-19. Otrzymane środki przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów swojej bieżącej działalności, a udzielone wsparcie będzie stanowić pomoc publiczną.

Z uwagi na liczne pytania klientów kancelarii – w szczególności obejmujące tematykę interpretacji poszczególnych wymagań do skutecznego złożenia wniosku o grant w ramach WARP, przygotowaliśmy dla Was zestawienie najważniejszych informacji, w tym uzyskanych przez naszą kancelarię bezpośrednio w WARP.

Jednocześnie zachęcamy do zadawania pytań w sekcji komentarz w celu poszerzenia opracowania o kwestie, które nie są dla Was jasne.

windykacja

Aktualizacja – termin udostępnienia generatora wniosków o dofinansowanie WARP

Zgodnie z przekazanymi przez WARP informacjami

generator wniosku na stronie WARP udostępniony będzie w środę 19 sierpnia 2020r. w godzinach popołudniowych

oraz

nabór wniosków rozpocznie się 24 sierpnia br. o godz. 9:00.

Jakie podmioty mogą ubiegać się o grant w ramach projektu grantowego “Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa”? 

ZUS Koronawirus Podatki

W projekcie będą mogły wziąć udział przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni, którzy jednocześnie spełniają następujące warunki:

 1. – są mikro albo małym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu art. 2 pkt. 18;

 2. – posiadają siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą posiadają główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa wielkopolskiego lub rozliczają podatki w województwie wielkopolskim, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Grantobiorcy (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub deklaracji podatkowej za rok 2019 r.);

 3. – znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz ich sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. ich obroty w dowolnym miesiącu po 1 marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku spadły o co najmniej 30%;

 4. – na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadziły działalność gospodarczą oraz w dniu 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu art. 2 pkt. 18;

 5. – na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegały z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne.

Warunki udzielania wsparcia w ramach projektu grantowego “Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” 

Zgodnie z  warunkami i zasadami udzielania grantów w ramach projektu “Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” wnioski o grant muszą być oceniane według prostych, zerojedynkowych kryteriów, na podstawie wniosków i załączników przedłożonych przez Grantobiorcę.


WAŻNE: Jeżeli zapotrzebowanie na wsparcie wynikające z poprawnych wniosków przekroczy dostępną kwotę, decydująca będzie kolejność zgłoszeń.


Jakiej pomocy mogą oczekiwać wielkopolscy przedsiębiorcy w ramach dotacji warp? 

Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie stawki jednostkowej. Stawka jednostkowa obejmuje koszt finansowania kapitału obrotowego przez jeden miesiąc kalendarzowy:

stawka jednostkowa na finansowanie kapitału obrotowego przez jeden miesiąc  dla firmy mikro- i małej

= 7 845,11 zł x √FTE

Natomiast wnioskowana kwota dofinansowania jest wyliczana na podstawie wzoru:

kwota wsparcia = stawka jednostkowa x liczba miesięcy uwzględniania do wyliczenia kwoty wsparcia (minimum jeden miesiąc, maksymalnie trzy miesiące),

gdzie:

FTE – zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty.

W przypadku samozatrudnionych FTE = 1


Równanie wygląda zatem w następujący sposób (w przypadku maksymalnego okresu 3 miesięcy):

kwota wsparcia = (7 845,11 zł x √FTE) x 3

WAŻNE ! Bazową kwotę wsparcia dla mikro i małych przedsiębiorców ustala się według stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o wypłatę wsparcia, lecz nie wyższego niż zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 r. Zatrudnienie, które stanowi podstawę określenia bazowej kwoty wsparcia w żadnym przypadku nie może być wyższe niż 49 pracowników.

Okres finansowania wynosi od jednego do trzech miesięcy, a poziom dofinansowania grantu wynosi do 100% kosztów objętych wnioskiem. Pomoc udzielana jest jednorazowo oraz wypłacana w jednej transzy, nie później niż do 31 grudnia 2020 r. W uzasadnionych wypadkach wypłata może zostać zrealizowana po wskazanej dacie. Załącznik nr 9 do Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego „WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA”

Wyliczenie kwoty grantu na przykładach:

Rozliczenie grantu dokonywane jest na podstawie liczby miesięcy utrzymanej działalności przedsiębiorstwa, przy czym za utrzymanie funkcjonowania przedsiębiorstwa rozumie się prowadzenie działalności gospodarczej.

Przy utrzymaniu działalności przez okres wskazany we wniosku o grant, licząc od następnego miesiąca, w którym złożono wniosek o grant, przedsiębiorca zachowuje prawo do pełnej kwoty wsparcia.

Przy utrzymaniu działalności przez okres krótszy niż wskazany we wniosku o grant przedsiębiorca ma prawo do zachowania wsparcia w kwocie równej stawce jednostkowej za każdy jeden pełny miesiąc kalendarzowy utrzymania działalności.

Zgodnie z  warunkami i zasadami udzielania grantów w ramach projektu “Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” wartość pomocy udzielonej jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć łącznie wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

 1. 100 tys. EUR brutto – w przypadku pomocy udzielanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, w rozumieniu art. 2 pkt 9 Rozporządzenia 651/2014;
 1. 120 tys. EUR brutto – w przypadku pomocy udzielanej w sektorze rybołówstwa lub akwakultury, objętym Rozporządzeniem 1379/2013;
 1. 800 tys. EUR brutto – w pozostałych przypadkach.

Co istotne, warunkiem uzyskania grantu jest złożenie wniosku o grant wraz z odpowiednimi załącznikami oraz oświadczeniem. że w zakresie grantu nie dojdzie do podwójnego finansowania wydatków.

JAK WNIOSKOWAĆ o GRANT z WARP?

 1. Wniosek o grant wypełniany jest wyłącznie w generatorze wniosków dostępnym pod adresem http://www.grant.warp.org.pl.

 2. W celu wypełnienia wniosku o grant Grantobiorca na stronie internetowej generatora zakłada indywidualne konto przy użyciu adresu e-mail oraz ustanowionego przez siebie hasła.

 3. Po założeniu konta i zalogowaniu się do generatora Grantobiorca wypełnia wniosek o grant zgodnie z treścią poleceń i instrukcji dostępnych przy poszczególnych polach. Należy zweryfikować pola uzupełniane automatycznie przez generator, a w przypadku błędów, dokonać ich korekty, jeśli generator dopuszcza taką możliwość.

 4. Po wypełnieniu wszystkich pól wniosku o grant należy przesłać wniosek w wersji elektronicznej za pośrednictwem generatora.

 5. Generator prześle na adres e-mail użyty do logowania informację o złożeniu wniosku w wersji elektronicznej.

 6. Na podstawie wprowadzonych danych Generator stworzy dwa dokumenty PDF:
  • wniosek o grant, oraz
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

 1. Wniosek o grant przesłany w generatorze wniosków uważa się za zweryfikowany przez Grantobiorcę, zatwierdzony i ostateczny.

 2. (UWAGA !) W terminie do 10-ciu dni roboczych od dnia wysłania elektronicznej wersji wniosku o grant w generatorze, należy dostarczyć podpisaną dokumentację aplikacyjną, o której mowa w pkt. 6, w wersji papierowej, za pośrednictwem kuriera lub poczty tradycyjnej do biura projektu w Poznaniu, ul. Piekary 19 w godzinach od 8:00 do 16:00.


 3. Grantodawca zamieszcza na stronie www.warp.org.pl listę złożonych wniosków o grant ze wskazaniem daty i godziny złożenia.
pk7

Kto nie może udzielać się o wsparcie w ramach projektu grantowego “Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa”? 

O grant nie mogą ubiegać się Grantobiorcy, którzy prowadzą działalność w sektorach zastrzeżonych, takich jak:

– produkcja, obrót lub inna działalność, która jest nielegalna zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi kraju, w którym ma miejsce produkcja, obrót lub działalność;


– produkcja wyrobów tytoniowych, destylowanych napojów alkoholowych i produktów pokrewnych oraz obrót nimi;


– produkcja broni i amunicji oraz obrót nimi: finansowanie produkcji wszelkich rodzajów broni i amunicji oraz obrót nimi. Zastrzeżenie to nie dotyczy tych rodzajów działalności, które stanowią część lub element dodatkowy wyraźnie określonych polityk Unii Europejskiej;


– kasyna i równoważne przedsiębiorstwa;


– badania naukowe, rozwój lub zastosowania techniczne odnoszące się do programów lub rozwiązań w zakresie danych elektronicznych, które:  mają konkretnie na celu: wsparcie działalności ujętej w sektorach zastrzeżonych, o których mowa powyżej; hazard internetowy i kasyna internetowe lub pornografię;  mają na celu umożliwienie nielegalnego: dostępu do sieci danych elektronicznych; lub pobierania danych elektronicznych;


-badania naukowe, rozwój lub zastosowania techniczne odnoszące się do:  klonowania ludzi do celów badawczych lub terapeutycznych;  organizmów zmodyfikowanych („GMO”);


– inne jeżeli przemawia za tym konieczność ochrony obywateli przed negatywnymi skutkami tej działalności w postaci negatywnego wpływu na ich zdrowie lub bezpieczeństwo;


– działalność instytucji finansowych, bankowej, oraz sektora kas spółdzielczych.

Ochrona domeny internetowej

Ponadto, wsparcie w ramach dotacji na kapitał obrotowy nie może być udzielone:

kanelaria gdańs RPMS (2)

– osobie fizycznej, jeśli została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;


– innemu podmiotowi niż wskazany w pkt. 1), jeżeli członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;


– podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi.

Spółki cywilne a dotacja na kapitał obrotowy w ramach WARP

Zgodnie z komunikatem WARP w zakresie warunków i zasad udzielania grantów w ramach projektu grantowego “Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” o grant mogą ubiegać się również wspólnicy spółek cywilnych. Uznaje się, iż osoby te jako prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej traktowane są jako osoby samozatrudnione dla których FTE = 1 (skrót: FTE – zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty). 

W związku z powyższym:

 • o grant może ubiegać się spółka cywilna. Wówczas FTE dla spółki cywilnej liczone jest w następujący sposób: FTE = liczba osób związanych ze spółką stosunkiem pracy oraz liczba wspólników spółki. W sytuacji, gdy wspólnicy nie prowadzą działalności poza spółką cywilną, grantobiorcą może być jedynie spółka cywilna;

 • wspólnicy spółek cywilnych mogą ubiegać się o grant indywidualnie, w ramach prowadzonych poza spółką działalności gospodarczych. Wtedy:
  • w przypadku, gdy o grant jednocześnie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy nie mogą być wliczani do FTE prowadzonych przez siebie dodatkowych działalności;
  • w przypadku, gdy o grant nie ubiega się spółka cywilna, wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą poza spółką wliczają się do FTE działalności prowadzonej poza spółką.

Ponadto, w przypadku gdy dana osoba fizyczna jest wspólnikiem w wielu spółkach cywilnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą poza spółką, to o grant mogą ubiegać się wszystkie wyżej wymienione podmioty pod warunkiem, że dany wspólnik został wliczony do FTE jednokrotnie.

UWAGA: W przypadku, gdy o grant ubiega się zarówno spółka cywilna, jak i wspólnik prowadzący jednoosobową działalność poza spółką, Grantobiorca musi posiadać dokumentację pozwalającą na określenie spadku obrotów dla każdego podmiotu oddzielnie.

Co w przypadku odrzucenia wniosku o grant na kapitał obrotowy w ramach WARP? 

Zgodnie z  warunkami i zasadami udzielania grantów przewidywany jest jeden środek odwoławczy. Będzie to protest składany w celu ponownego sprawdzenia wniosku o grant w zakresie spełnienia kryteriów. Należy zaznaczyć, że procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z Grantobiorcami, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Jeżeli wystąpi konieczność złożenia protestu, należy zrobić to w formie pisemnej osobiście w siedzibie WARP lub drogą pocztową w terminie 7 dni od dnia daty odbioru  informacji o negatywnej ocenie wniosku.

Protest rozpatrywany będzie przez Komisję Odwoławczą składającą się z dwóch pracowników IZ WRPO 2014= z DWP, a o wyniku jego rozpatrzenia grantobiorca zostanie poinformowany pisemnie przez IZ WRPO 2014+.

 

Marcin Staniszewski

Radca prawny

Marcin Staniszewski Radca Prawny
Masz pytania lub potrzebujesz pomocy ?
Daj nam znać w sekcji komentarz poniżej lub poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY

Pozostałe artykuły

Komentarze (43)

W jednym z punktów formularza należy wpisać uzasadnienie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w kontekście nagłego niedoboru lub braku płynności w wyniku wpływu koronawirusa. W związku z tym mam pytanie – co oznacza ten “nagły niedobór lub brak płynności finansowej”?

Sz. P. Marzeno, zgodnie z uzyskanymi przez nas informacjami od WARP wynika, że sytuację nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej organ rozumie jako pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorcy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19, tj. jego obroty w dowolnym miesiącu po 1 marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku spadły o co najmniej 30%. W przypadku dalszych wątpliwości zapraszamy do kontaktu

Zastanawia mnie pojęcie “przedsiębiorstwa powiązanego” – czy mogliby Państwo wyjaśnić co ono oznacza?

Puytanie – jak długo będzie trwał nabór wniosków i gdzie można taki wniosek złożyć? Czy tylko przez stronę ???

Panie Stanisławie, zgodnie z informacjami podanymi przez WARP została podjęta decyzja o udostępnieniu generatora wniosku po 16 sierpnia 2020 r. Przez kolejny okres minimum 4 dni przedsiębiorcy będą mogli wypełniać w nim wnioski o grant. Po udostępnieniu generatora wniosków na stronie http://www.warp.org.pl oraz http://www.grant.warp.org.pl, zostanie podana informacja o terminie otwarcia naboru. Co ważne wnioski o grant będą przyjmowane wyłącznie w drodze ONLINE na stronie http://www.grant.warp.org.pl.

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w art. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji WE nr 651/2014, który podaje, że przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które:
a) mają większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca, akcjonariusza lub członka;
b) mają prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
c) mają prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem, a także na podstawie postanowień w jego statucie lub umowie spółki;
będąc udziałowcami, akcjonariuszami lub członkami innego przedsiębiorstwa kontrolują samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami, akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców, akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

Wniosek, punk c.2.6 (2.6. Dokumenty źródłowe zawierające ww. dane) Jaki to dokładnie dokument powinien być?

Panie Macieju, dotychczasowy – usunięty zresztą wzór wniosku, jest nieaktualny. Z informacji uzyskanych od WARP pole jak te, o którym Pan wspomniał będzie zastąpione polami “wyboru” (checkboxami) ze wskazaniem ewentualnej dokumentacji jaka będzie potrzebna – o ile w ogóle takie pole będzie w ostatecznej wersji wniosku. Natomiast komunikat jest taki, że raczej cała procedura będzie odbywać się podobnie jak przy wnioskach z PFR – czyli systemowo organ sprawdzi prawidłowość podawanych danych (zaległości ZUS, spadek obrotu itd), i to w tym zakresie (danych księgowych) sugerujemy w szczególności się przygotować.

na co dokładnie można przeznaczyć grant? czy np może to być np zakup urządzeń aby zmienić\rozszerzyć działalność ?
czy może to być zakup części stosowanych do naprawy urządzeń w przyszłości?

Panie Piotrze, grant będzie można przeznaczyć na bieżącą działalność – koszty pracownicze, zakup surowców / materiałów, ZUS, lokal, zakup usług etc. Zakup urządzeń czy części również tutaj wchodzi w grę, jeżeli jest to powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz ta działalność zostanie utrzymana w okresie, w którym Pan zadeklaruje (1-3 miesiące).

Witam
Dlaczego po 16.08br. nie ma aktywnego generatora wniosków i brak jakiejkolwiek informacji?

Dzień dobry, Proszę rzucić okiem na akapit z aktualizacją. Na chwilę obecną, zgodnie z przekazanymi przez WARP informacjami
➡ generator wniosku na stronie WARP udostępniony będzie w środę 19 sierpnia 2020r. w godzinach popołudniowych
oraz
➡ nabór wniosków rozpocznie się 24 sierpnia br. o godz. 9:00.
Czy powyższe ponownie nie ulegnie zmianie – tego nie jesteśmy w stanie zagwarantować.

Witam,
czy otrzymaną pomoc z Powiatowego Urzedu Pracy na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 uwzględniam we wniosku o grant Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej jako otrzymaną pomoc publiczną?

-jeżeli tak to w którym punkcie C.8 , 2 czy 3?

Dzień dobry, Pani Marzeno odpowiedź na Pani pytanie brzmi: TAK, uwzględnia się to jako otrzymaną pomoc publiczną i wpisuje w punkcie C.8. wniosku.

Witam
Proszę o odpowiedź na pytanie w jednym z pytań w rubryce C jest “czy przedsiębiorstwo nie zalegalo z podatkami na koniec grudnia 2019r.?”jest to to pytanie z podwójnym zaprzeczeniem bo odpowiedź oprawna może być tak i nie?

Pani Barbaro, odpowiedź uprawniająca do uzyskania grantu to “TAK”. Natomiast każdy wnioskodawca musi oczywiście zweryfikować we własnym zakresie prawdziwość tego sformułowania w jego przypadku.

Witam serdecznie czy jeśli miałem spadek o 30 procent tylko w 1 miesiącu ale będę kontynuował działalność przez powyżej 3 miesiące to o jaką kwotę mogę się starać

Szanowny Panie Michale – według wskazanej tabeli w artykule (kwota zależna od wartości FTE czyli osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. W przypadku samozatrudnionych FTe = 1)

CO WPISAĆ W TYM PUNKCIE
“W przypadku gdy wnioskowana pomoc zostanie przeznaczona na przedsięwzięcie, na które podmiot otrzymał już inną pomoc, należy podać opis tego przedsięwzięcia, wykaz kosztów, na które została udzielona pomoc, podstawę prawną, datę udzielenia pomocy, jej wartość w złotych oraz nazwę i adres podmiotu udzielającego pomocy:”

Właśnie ten punkt co napisała Pani Edyta budzi moje jedyne wątpliwości i nie wiem za bardzo co wpisac…

CO WPISAĆ W TYM PUNKCIE
“W przypadku gdy wnioskowana pomoc zostanie przeznaczona na przedsięwzięcie, na które podmiot otrzymał już inną pomoc, należy podać opis tego przedsięwzięcia, wykaz kosztów, na które została udzielona pomoc, podstawę prawną, datę udzielenia pomocy, jej wartość w złotych oraz nazwę i adres podmiotu udzielającego pomocy:”

Witam, chciałabym zapytać, w jakim celu należy podpisać poręczenie wekslowe in blanco?

Podbijam pytanie. Weksel in blanco? Po co?

Szanowna Pani Agnieszko, weksel stanowi zabezpieczenie dla instytucji udzielającej grantu w przypadku, gdyby środki były wydane niezgodnie z przeznaczeniem lub zaszły by inne okoliczności uzasadniające zwrot kwoty. Weksel jest instrumentem ułatwiającym dochodzenie roszczeń i ich zabezpieczenie na czas trwania procesu sądowego natomiast proszę pamiętać, że jego wypełnienie i skorzystanie musi być uzasadnione tj muszą zachodzić przypadki wskazane w regulaminie dofinansowania. Bez udzielenia zabezpieczenia WARP nie udzieli grantu – jest to warunek zawarcia umowy.

Czy musi być poręczenie weksla? Jeżeli jestem w związku z małżeńskim, czyli muszę mieć dwa poręczenia? Kto może być poręczycielem?

O co chodzi z tym wekslem? Najpierw trzeba isc do notariusza po weksel czy co?

Pani Magdaleno – składa się oświadczenie zgodnie z formularzem. Na tej podstawie będzie generowany weksel in blanco jako zabezpieczenie udzielonego grantu.

WITAM. MAM PYTANIE – MIKRO PRZEDSIĘBIORCA /SKLEP/ GDZIE PRACUJE WŁAŚCICIEL FIRMY I PRACOWNIK NA UMOWĘ O PRACĘ NA 0,25 ETATU. JAKA JEST WARTOŚĆ FTE.

1. Wartość FTE jest zaokrąglana w dół do pełnych etatów.

Panie Mecenasie,
w przypadku otrzymania subwencji PFR i pożyczki PUP jakie podstawy prawne (poza numerami umów) powinienem wpisać? (podstawa prawna – należy podać np. przepis ustawy, nazwę rozporządzenia oraz numer decyzji lub umowy na podstawie których udzielona została pomoc)?

Witam,

Chciałabym zapytać czy zwolnienie z opłacania składek ZUS- ze względu na COVID-19 na podstawie tarczy antykryzysowej na okres 3 miesięcy też należy wskazać we wniosku i w którym ewentualnie punkcie

PYTANIE
Jeżeli jestem mikro przedsiębiorcą z 1 pracownikiem na 1/2 etatu to czy muszę wypłniać nst punkty
B. Status przedsiębiorstwa
2.2 Ustalanie wielkości przedsiębiorstwa
2.2.1 Dane za okres referencyjny (ostatni zamknięty rok obrachunkowy)

Szanowny panie Marku – należy wypełniać wszystkie wymagane pola. System nie przepuści formularza, który nie zawiera wymaganych danych.

Panie Marku – tak – zgodnie z występującymi polami wyboru.

Czy błąd literowy / BRAK JEDNEJ LITERKI / w adresie zamieszkania przedsiębiorcy w zatwierdzonym wniosku WAPR może spowodować jego odrzucenie ?

Dzień dobry, czy ten punkt należy dokładnie rozpisać , jeśli nadal nie posiada się wykazu kosztów ? W przypadku gdy wnioskowana pomoc zostanie przeznaczona na przedsięwzięcie, na które podmiot otrzymał już inną pomoc, należy podać opis tego przedsięwzięcia, wykaz kosztów, na które została udzielona pomoc, podstawę prawną, datę udzielenia pomocy, jej wartość w złotych oraz nazwę i adres podmiotu udzielającego pomocy.

CO WPISAĆ W TYM PUNKCIE
“W przypadku gdy wnioskowana pomoc zostanie przeznaczona na przedsięwzięcie, na które podmiot otrzymał już inną pomoc, należy podać opis tego przedsięwzięcia, wykaz kosztów, na które została udzielona pomoc, podstawę prawną, datę udzielenia pomocy, jej wartość w złotych oraz nazwę i adres podmiotu udzielającego pomocy:”

O godzinie 9:00 kliknęłam w link który dostałam aby wysłać wniosek i otrzymałam odpowiedz
Twój wniosek nie został przyjęty. Przepraszamy, kwota alokacji w projekcie Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa została wyczerpana.

UWAGA! Wiadomość wysłana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.

Zespół Projektu

GRANT

Pani Elizo, w trakcie naboru panowała zasada kto pierwszy ten lepszy. U naszych klientów wszyscy załapali się na grant aczkolwiek proszę pamiętać, że kwota przeznaczona na dofinansowanie (grupa 2 – 60 mln) to był mały procent w stosunku do wszystkich podmiotów uprawnionych do jego uzyskania. Stąd dużo wniosków zostało odrzuconych.

Proszę o odpowiedź. W jaki sposób załapali się wszyscy klienci kancelarii Staniszewski & Wspólnicy, skoro nie załapała się osoba, która złożyła wniosek punkt 9:00 (bez milisekund, mikrosekund, nano sekund itp. itd.) Odpowiednio napisane skrypty mogą spowodować, że w odpowiednim czasie informacja może zostać wysłana. Wiem, że mogę złożyć protest, jednakże Pana odpowiedź jest dalece zastanawiająca. Czekam na wyjaśnienie.

Szanowny Panie Piotrze, z naszych obserwacji jak i komunikatów wysyłanych przez WARP wynika, że jest to kwestia czysto techniczna – kolejkowania i rejestrowania wniosków przez serwery / systemy WARP, a zapewne również i dodatkowych kwestii technicznych po stronie wnioskodawców jak: szybkość łączą, serwerów pośredniczących (dostawcy usług internetowych), odległości od serwerów (opóźnienia w transferze danych), czy może samego sprzętu z którego wniosek jest “klikany” (i np. uruchomione w tle programy).

Proszę mieć w świadomości, że punkt 9.00 (w pierwszej sekundzie) nie tylko Pan klikał tylko 40.000 (!) innych osób (wg komunikatu WARP). Przy tak ograniczonej puli środków do rozdania tj. 17x mniej niż złożonych wniosków (100 mln w stosunku do 1 mld 700 mln złożonych wniosków), znakomita większość nie załapała się na grant. Jak wspominaliśmy w komunikatach pomagaliśmy klientom wyłącznie wypełniać wnioski, natomiast nie oferowaliśmy i nie braliśmy odpowiedzialności za ich złożenie – m.in w celu uniknięcia zarzutów klientów, że ich wniosek nie został skutecznie złożony (czyt. “kliknięty”). Jednocześnie braliśmy również pod uwagę to, że serwery WARP mogą w ogóle nie wytrzymać ilości połączeń, co dodatkowo podważało sens brania jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne złożenie wniosku. Proszę pamiętać o innych województwach, w których również środki rozchodziły się “w sekundach”.

Główny problemem była zatem bardzo ograniczona liczba środków przy tak dużej ilości zainteresowanych i uprawnionych, z której większość uczestników nie zdawała sobie sprawy (!). Z naszej perspektywy oraz w świetle pojawiających się wątpliwości kluczowe może być zatem zweryfikowanie w jaki sposób wnioski były rejestrowane przez systemy WARP. Jeżeli odbywało się to zgodnie z chronologią wpływu informacji o kliknięciu przez serwery WARP to wydaje się być to zgodne z zasadą “kto pierwszy ten lepszy” ujawnioną w regulaminie uczestnictwa, aczkolwiek jest to kwestia tak dalece techniczna, że nie chcielibyśmy się wypowiadać jednoznacznie w tym zakresie.

Jednocześnie bardzo ubolewamy, że nasz komunikat został odebrany w taki sposób i to w sytuacji, gdy faktycznie pomagaliśmy wyłącznie wypełniać wnioski klientom, którzy mieli problemy z ich zrozumieniem i przygotowaniem odpowiedzi dla poszczególnych pól. Proszę zresztą rzucić okiem na historię pytań w powyższych komentarzach oraz nasze reakcje.
Podkreślamy również, że w momencie publikowania postu nie było jeszcze informacji o skali i reakcji na ilość i tryb odrzuconych wniosków, natomiast w późniejszym okresie postanowiliśmy pozostawić komunikat w celu uniknięcia dalszych – niepotrzebnych domysłów ze strony uczestników dofinansowania.

Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, gdzie komunikaty są wykorzystywane dla własnych celów, często bez ich zweryfikowania czy w ogóle zrozumienia. Pokazuje to siłę mediów jak i sposób w jaki komunikat może być “zmanipulowany” dla wspomnianych, własnych celów. W naszym przypadku tak na prawdę nikt z “powołujących się na komunikat” nie zastanowił się przez chwilę o jaką konkretnie liczbę klientów chodzi, w jakim trybie byli obsługiwani i co faktycznie kancelaria świadczyła. Najlepszym przykładem jest wskazywanie na “wszystkich klientów kancelarii” podczas gdy komunikat dotyczył wyłącznie klientów, których wsparliśmy w procesie przygotowywania wniosku.

Witam. Czy z pomocy GRANT można dokonać zakupu urządzeń niezbędnych do utrzymania lub rozszerzenia działalności?

Szanowny Panie Adamie – zgadza się. Zgodnie z oficjalnym komunikatem kwoty przyznane w ramach granty będą mogły być przeznaczone na “finansowanie kapitału obrotowego, czyli pokrycie kosztów bieżącej działalności Grantobiorcy. Przykładowo wymienia się:

– koszty związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia obowiązkowe),
– czynsz za wynajem lokali,
– opłaty za media,
– zakup towarów handlowych,
– zakup materiałów niezbędnych do produkcji i/lub prowadzenia biura,
– zakup usług niezbędnych do prowadzenia działalności (np. księgowych, prawnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, sprzątania, ochrony),
– paliwo,
– spłata zobowiązań (np. rat leasingowych, kredytów).
Summa summarum mówimy o katalogu bardzo szerokim – o ile oczywiście jest to powiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w ramach której grant został przyznany.

Zostaw komentarz

Translate »