Marcin Staniszewski, Anna-Maria Sobczak
|
31 maja 2021
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Dawniej możliwość uzyskania ochrony na znak towarowy przysługiwała tylko i wyłącznie przedsiębiorcom. Co więcej firmy, których znaki towarowe służyły do oznaczania towarów lub usług nie będących przedmiotem ich działalności gospodarczej nie mogły uzyskać prawa ochronnego. Od 2000 r. można rejestrować znaki towarowe na osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i nie trzeba się już ograniczać wyłącznie do zakresu swojej działalności.

  Przy rejestracji znaku towarowego przedsiębiorcy zazwyczaj zastanawiają się nad dwoma kwestiami. Rozważania dotyczą tego czy lepiej chronić nazwę czy logo firmy oraz czy takie zgłoszenie lepiej zrobić na osobę fizyczną czy na firmę. W dzisiejszej publikacji postaramy się przybliżyć temat rejestrowania znaku towarowego na osobę fizyczną oraz korzyści z tym związane.

  Zalety rejestracji znaku towarowego na osobę fizyczną

  Zabezpieczenie prawa do marki przed założeniem firmy

  Największą korzyścią jest możliwość zastrzeżenia znaku towarowego, nawet jeśli dana osoba nie ma jeszcze firmy. Wówczas dany podmiot otrzymuje 5 lat na rozpoczęcie używania znaku, a po upłynięciu tego czasu prawo nie zostaje automatycznie odebrane, natomiast konkurencja może wnosić o wygaszenie prawa do ochrony znaku. Dzieję się tak bowiem zastrzegając znak, którego nie używasz w ten sposób blokujesz konkurentom rynek. W przypadku, gdy podmiot postanowił zarejestrować znak towarowy na siebie jako osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w chwili gdy założy już firmę będzie miał możliwość przeniesienia na nią prawa do znaku.

  Brak konieczności zakładania firmy przy rejestracji znaku towarowego na osobę fizyczną

  Dużą zaletą jest to, że w celu zabezpieczenia praw do marki nie musimy zakładać firmy dlatego, że mamy możliwość zrobienia tego jako osoba fizyczna. Jedyną trudność może sprawić wymyślenie oryginalnej i autentycznej nazwy, jeżeli pragniemy wyróżniać się na rynku.  Biorąc pod uwagę czas zakładania firmy trzeba czekać kilka miesięcy lub nawet kilka lat na formalne założenie firmy, zdecydowanie korzystniejszą opcją jest rejestracja znaku towarowego, ponieważ samo zgłoszenie zapewnia nam wysoką ochronę.

  Uniemożliwienie kradzieży nazwy, którą dany podmiot dopiero planuje rozwijać

  Warto mieć na uwadze jedną bardzo istotną  kwestię, mianowicie sam fakt wymyślenia nazwy firmy nie przyznaje do niej prawa autorskiego. Należy pamiętać o tym, że kiedy dana osoba postanowi przejąć Twoją markę, wówczas należy wnieść o unieważnienie takiego znaku. Jeżeli zgłosiłeś swój znak w celu ochrony jako pierwszy jesteś w korzystniejszej sytuacji, ponieważ możesz łatwo zablokować próby zastrzeżenia Twojej nazwy przez konkurentów.

  Możliwość optymalizacji podatkowej i udzielania licencji na używanie znaku towarowego

  Kolejną zaletą rejestracji znaku towarowego jest to, że można na tym zarabiać. Warto wskazać jedną z ciekawszych opcji jaką jest optymalizacja podatkowa. Pierwszy wariant zakłada, iż jeżeli dany podmiot zarejestruje go na siebie, to ma możliwość udzielenia  odpłatnej licencji na jego używanie drugiemu podmiotowi. Z drugiej strony możesz swój znak towarowy wnieść aportem do spółki, co przyniesie jej wymierne korzyści podatkowe.

  W przypadku bankructwa firmy, prawa do marki pozostają przy podmiocie

  Jeżeli firma ma kłopoty i przez dłuższy czas jej właściciel nie może sobie z nimi poradzić, wtedy należy ogłosić jej bankructwo. Tym samym jeśli spółka nie jest w stanie spełniać swoich zobowiązań w postępowaniu likwidacyjnym likwidator majątku spółki (syndyk) spienięża jej majątek. Co w praktyce oznacza, że sprzedaje jej własność materialną, czyli maszyny, nieruchomości czy samochody oraz niematerialną za która idą patenty, znaki towarowe i prawa autorskie.

  Może się zdarzyć również tak, że spółka nie jest właścicielem znaku towarowego, a korzystała z niego na podstawie umowy licencyjnej, wtedy syndyk nie ma prawa sprzedać tego znaku ze względu na to, że formalnie należy do osoby na którą został zarejestrowany. Tutaj nasuwa się wniosek, mianowicie nawet jeżeli spółka upadnie dany podmiot nadal ma w ręku jej najcenniejsze aktywo – znak towarowy. Co istotne likwidator majątku nie może zająć znaku towarowego, ponieważ faktycznie nie jest on własnością spółki.

  Możliwość dokonania zmiany w rejestrze podmiotu zgłaszającego

  Warto pamiętać, że po uzyskaniu prawa ochronnego na dane oznaczenie istnieje możliwość dokonania cesji na inny podmiot. Zmiany tej może dokonać uprawniona osoba, a także inne podmioty mające w tym interes prawny (np. licencjobiorca, syndyk). W celu dokonania takiej zmiany w rejestrze konieczne jest wniesienie opłaty w wysokości 70 zł na rachunek bankowy Urzędu Patentowego RP. Prawa zostają przeniesione w momencie dokonania wpisu tego przeniesienia we właściwym rejestrze. Aby dokonać takich zmian, należy złożyć wniosek, który musi zawierać w szczególności:

  1. Wskazanie wnioskodawcy i jego adresu ( w sytuacji gdy wniosek składa pełnomocnik powinien on określić, w czyim imieniu działa oraz dodatkowo wskazać swój adres do korespondencji)
  2. Numer prawa wyłącznego
  3. Dokładnie przedstawione żądanie
  4. Datę wniosku
  5. Podpis wnioskodawcy albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika
  6. Wykaz załączników

  Przykładowe dokumenty uzasadniające wpis zmiany w rejestrze to w przypadku:

  1. Zmiany nazwy lub siedziby uprawnionego: postanowienia sądu rejestrowego o zmianie wpisu w KRS, wyciąg pełny z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. Zmiany uprawnionego: umowa sprzedaży, darowizna, dokumenty, z których wynika wniesienie aportu do spółki, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia,
  3. Licencji: umowa licencyjna,
  4. Zastawu: umowa o ustanowieniu zastawu.

  Podsumowanie

  Rejestracja znaku towarowego na osobę fizyczną daje w rezultacie znaczne korzyści, gdyż przykładowo dany podmiot nie musi od razu zakładać firmy w celu uzyskania prawa ochronnego na swój znak towarowy. Zdecydowanie dużą zaletą jest możliwość udzielania licencji na używanie znaku towarowego, co pozwala również czerpać z tego korzyści finansowe. Sama rejestracja znaku towarowego daje bardzo wiele możliwości, ponieważ właściciel marki otrzymuje pełne prawo co do swojego znaku, a tym samym w przypadku jego naruszenia przez firmy konkurencyjne będzie mógł chronić swoje prawa.

  Pytania i odpowiedzi

  Rejestracja znaku towarowego w znacznej większości przypadków to rozwiązanie wykorzystywane przez przedsiębiorców. Nie ma jednak formalnego wymogu prowadzenia działalności aby uzyskać ochronę wynikającą ze znaku towarowego. Osoba fizyczna nieprowadząca działalność również może zarejestrować znak towarowy,

  Osoba fizyczna, która nie jest przedsiębiorcą powinna rozważyć rejestrację znaku towarowego przede wszystkim jeżeli planuje założenie firmy i już na etapie wstępnych analiz ma pomysł na markę (który może zostać wykorzystany przez konkurencję). Do innych sytuacji należy m.in. możliwość skorzystania z optymalizacji podatkowej z tym związanej czy pozostawienie praw do marki przy osobie fizycznej w razie bankructwa spółki korzystającej ze znaku).

  Co do zasady tak- przepisy nie wymagają, aby osobę fizyczną reprezentował pełnomocnik (tj. np. radca prawny czy rzecznik patentowy). Podkreślenia jednak wymaga fakt, że poprawne złożenie kompletnego wniosku znacznie przyspiesza cały proces rejestracji- a zaangażowanie profesjonalnego pełnomocnika w wielu przypadkach jest gwarancją złożenia poprawnego wniosku.


  Zaufali nam:


  2/5 - (liczba głosów: 4)