Compilance w przedsi臋biorstwie

Jako Kancelaria specjalizuj膮ca si臋 w obs艂udze przedsi臋biorc贸w z sektora finansowego, IT i nowoczesnych technologii, zapewniamy pe艂ne wsparcie we wdra偶aniu i p贸藕niejszej ewaluacji wewn臋trznych procedur w przedsi臋biorstwie, dzi臋ki kt贸rym jego dzia艂ania staj膮 si臋 zgodne z aktualnie obowi膮zuj膮cymi regulacjami prawnymi, a tak偶e chroni膮 dan膮 jednostk臋 przed nadu偶yciami pracownik贸w i podwykonawc贸w dzi臋ki wdro偶eniu jasnych i sztywnych zasad funkcjonowania poszczeg贸lnych dzia艂贸w oraz regu艂 dotycz膮cych wewn臋trznej wymiany informacji (Corporate compliance).

Od 2018 roku compilance powinien by膰 powszechnie stosowanym standardem w polskich firmach. Proces ten pozwala przedsi臋biorcom nie tylko unikn膮膰 wysokich kar finansowych i przykrych konsekwencji prawnych (m.in. w wyniku narusze艅 ochrony danych osobowych 鈥 RODO), ale tak偶e umo偶liwia utrzymanie pozytywnej opinii o firmie jako podmiocie uczciwym, wiarygodnym i etycznym.

Dobra reputacja decyduje o Twoim sukcesie. Dlatego wdro偶enie procedur compilance jest dzia艂aniem d艂ugofalowym, wp艂ywaj膮cym zar贸wno na biznesowe standardy, jak i zwi臋kszaj膮cym skuteczno艣膰 ochrony prawnej i wszelkich dzia艂a艅 firmy, w tym szans na powodzenie podczas przetarg贸w.

Compilance pozwala na:

 • Unikni臋cie strat wizerunkowych,
 • Zwi臋kszenie zaufania do firmy ze strony akcjonariuszy i klient贸w,
 • Zmniejszenie ryzyka wynikaj膮cego z niedopatrze艅 i niedostosowania si臋 do nowych przepis贸w/regulacji prawnych,
 • Unikni臋cie odpowiedzialno艣ci karnej, cywilnej i karnoskarbowej.

Business compilance 鈥 obszary, kt贸re obs艂ugujemy:

 1. Prawo pracy 鈥 opracowywanie wewn臋trznych polityk i kodeks贸w (np. regulaminu pracy, regulaminu etyki, polityki antydyskryminacyjnej), weryfikacja dokumentacji pracowniczej, szkolenia z zakresu prawa pracy, doradztwo w zakresie zagadnie艅 bezpiecze艅stwa, higieny i wypadk贸w przy pracy, post臋powania w razie narusze艅 ze strony pracownik贸w, ochrony prywatno艣ci pracownik贸w, oraz zasad ich monitorowania (kontroli skrzynek e-mail, nagrywania itd.).
 2. RODO i ochrona danych osobowych 鈥 szkolenia z zakresu RODO, przeprowadzenie audytu maj膮cego na celu sprawdzenie, czy firma post臋puje zgodnie z regulacjami o ochronie danych osobowych, opracowanie polityk, procedur i wzor贸w dokument贸w zwi膮zanych z RODO i ochron膮 danych (np. um贸w i klauzul zg贸d na przetwarzanie danych).
 3. MAR (Market Abuse Regulation) 鈥 doradztwo i reprezentacja przedsi臋biorstwa przed Komisj膮 Nadzoru Finansowego.
 4. Ochrona konkurencji 鈥 symulacja kontroli UOKiK oraz ocena pozycji rynkowej przedsi臋biorstwa.
 5. Bezpiecze艅stwo teleinformatyczne 鈥 kontrola system贸w i audyt bezpiecze艅stwa w艂asno艣ci intelektualnych i tajemnic firmy, szkolenie pracownik贸w dzia艂u IT i wybranych grup pracownik贸w w zakresie ochrony informacji przed dzia艂aniami szpiegowskimi.
 6. Bezpiecze艅stwo ekonomiczne 鈥 opracowanie i weryfikacja odpowiednich procedur oraz polityki cen transferowych, szkolenia pracownik贸w.
 7. Procedury antykorupcyjne 鈥 pe艂nomocnictwo w post臋powaniu przygotowawczym lub rozpoznawczym, przygotowanie procedur antykorupcyjnych i szkole艅 pracownik贸w.
 8. Sprawdzenie wiarygodno艣ci kontrahenta 鈥 szybka weryfikacja i dostarczenie raportu o wiarygodno艣ci kontrahenta, m.in. na podstawie rejestr贸w, baz (w tym zagranicznych), bezpo艣rednich zapyta艅 do odpowiednich podmiot贸w i wywiadu 艣rodowiskowego.

Jak mo偶emy Ci pom贸c?

Liczba przepis贸w i regulacji prawa ro艣nie z ka偶dym rokiem. Stale ewoluuj膮 r贸wnie偶 rynkowe tendencje. Z tych wzgl臋d贸w warto by膰 na bie偶膮co i zaktualizowa膰 wewn臋trzne procedury w swoim biznesie. Pozwala to na unikni臋cie zr贸偶nicowanych, negatywnych konsekwencji, takich jak chocia偶by utrata reputacji, odpowiedzialno艣膰 karna, czy straty finansowe. W tym celu wystarczy skorzysta膰 z pomocy do艣wiadczonych ekspert贸w Kancelarii RPMS w zakresie wdro偶enia zasad Corporate compliance w przedsi臋biorstwie.

Opracujemy dla Ciebie specjalny program zgodno艣ci z prawem, dzi臋ki kt贸remu wszystkie dzia艂ania Twojego przedsi臋biorstwa b臋d膮 sp贸jne z obowi膮zuj膮cymi regulacjami zewn臋trznymi i wewn臋trznymi.

Nasze us艂ugi opieraj膮 si臋 na:

 • Identyfikacji potencjalnych zagro偶e艅, czyli analizie obowi膮zuj膮cych przepis贸w organizacyjno-prawnych pod k膮tem Twojej dzia艂alno艣ci.
 • Zaplanowaniu dzia艂a艅, kt贸re pozwol膮 na zniwelowanie ewentualnego ryzyka, a wi臋c opracowaniu odpowiednich, wewn臋trznych regulacji, procedur i szkole艅 pracownik贸w.
 • Pomocy prawnej w razie wyst膮pienia sytuacji kryzysowej w Twoim przedsi臋biorstwie.
Translate 禄