Marcin Staniszewski
|
20 czerwca 2022
Spis treści

  Imię i nazwisko
  Email lub telefon kontaktowy
  Twoja wiadomość
  Dane podane w formularzu będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną RPMS z siedzibą w Poznaniu, w celu realizacji zgłoszenia oraz według zasad zawartych w Polityce Prywatności.

  Każdy podmiot, który świadczy usługi online, musi posiadać regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Dobry regulamin powinien z jednej strony czynić zadość obowiązkom wobec konsumentów, z drugiej zaś strony chronić interesy samego usługodawcy. Z tego powodu warto zapoznać się z regułami i zasadami dotyczącymi konstruowania i publikacji regulaminów.

  Charakter prawny i zastosowanie regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

  Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej w tekście nazywany Regulaminem) jest obligatoryjnym dokumentem sporządzanym przez przedsiębiorcę świadczącego usługi na rzecz swoich klientów w trybie zdalnym. Jest to – najprościej rzecz ujmując – spis zasad i reguł, na podstawie których usługodawca świadczy usługi na rzecz usługobiorcy. Obowiązek posiadania Regulaminu wynika bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344), ale jego treść merytoryczna kształtowana jest także przez ustawę o prawach konsumenta, rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) i Kodeks cywilny.

  Obligatoryjne elementy Regulaminu

  Każdy Regulamin, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, powinien zawierać szereg informacji dla usługobiorcy. Wśród obowiązkowych elementów Regulaminu ustawa wskazuje na informacje dotyczące:

  1. Rodzaju i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

  W tym punkcie usługodawca powinien konkretnie wskazać jakie usługi świadczy w ramach swojej działalności i jakie czynności de facto składają się na daną usługę. Klient powinien mieć świadomość, na co może liczyć, godząc się na zawarcie umowy.

  Przykład zapisów dot. rodzaju i zakresu świadczonych usług:

  • Spółka XYZ świadczy za pośrednictwem portalu internetowego następujące usługi…

  • Niniejszy Regulamin dotyczy następujących usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę XYZ…

  • Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:…

  1. Warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

  • wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, w tym zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;

  Możliwość świadczenia niektórych usług jest ściśle powiązana z możliwościami technicznymi sprzętu, którymi dysponuje usługobiorca. Z tego powodu usługodawca powinien wskazać jakie parametry techniczne powinno mieć urządzenie jego klienta, aby w ogóle istniała możliwość świadczenia dla niego danej usługi. W tym miejscu ustawodawca zwrócił także uwagę, że usługi dostarczane przez usługodawcę muszą być zgodne z literą prawa.

  Przykłady zapisów dot. wymagań technicznych:

  • Warunki techniczne niezbędne do korzystania z usług to…

  • W celu prawidłowego korzystania z serwisu wymagane jest…

  • warunków zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  Regulamin powinien zawierać także szczegółowe omówienie reguł dotyczących sposobu, w jaki umowa zostanie zawiązana oraz sposoby jej rozwiązania – wszystko to ma na celu ochronę konsumenta i zapewnienie mu maksymalnie przejrzystej ścieżki działania.

  Przykłady zapisów dot. zawierania i rozwiązywania umów:

  • Wyszczególnione usługi są dostępne za pośrednictwem strony internetowej…

  • Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego…

  • Umowa o świadczenie usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron, gdy…

  • Użytkownikowi przysługuje prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania ze strony internetowej i tym samym zakończenia trwania umowy…

  1. Tryb postępowania reklamacyjnego.

  Klient jako konsument ma także prawo zareklamować usługę, jeżeli nie spełnia ona jego oczekiwań lub jest niezgodna z ofertą. Zadaniem usługodawcy jest sporządzenie jasnych zasad postępowania w takim procesie i umożliwienie klientowi złożenie skargi na jakość usług.

  Przykłady zapisów dot. postępowań reklamacyjnych:

  • Każdy użytkownik ma prawo do złożenia skargi na świadczenie usług przez usługodawcę…

  • Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji usług…

  • Reklamacje należy składać w jednej z poniżej wskazanych form:…

  Każdy usługobiorca korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną pozostaje także jednocześnie konsumentem i z tego tytułu jest objęty ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020r., poz. 287). Ustawa ta reguluje w szczególności:

  • obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem,

  • zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa,

  • zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,

  • zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.

  Powyższa ustawa nie zawiera przepisów odnoszących się wprost do Regulaminu. Nie mniej, normy regulujące relacje między przedsiębiorcą a konsumentem, znajdą także zastosowanie przy tworzeniu merytorycznej warstwy Regulaminu. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, usługodawca ma obowiązek przekazania usługobiorcom informacji o:

  • głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

  • swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, i numerze, pod którym został zarejestrowany, adresie, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo i numerze telefonu przedsiębiorstwa;

  • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a także wszystkich kosztów, które konsument jest zobowiązany ponieść;

  • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

  • przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia;

  • treści usług posprzedażnych i gwarancji;

  • czasie trwania umowy lub – gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu – o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy;

  • funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony;

  • mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

  Świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się również z koniecznością pozyskiwania danych osobowych osób, na rzecz których przedsiębiorca świadczy usługi. Tym samym, taki usługodawca zostaje objęty reżimem unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, potocznie zwanego RODO. Przedsiębiorca, przetwarzając dane swoich klientów, staje się administratorem tychże danych i zaczynają na nim ciążyć obowiązki z tym związane.

  Podstawowym zadaniem administrator jest oczywiście ochrona zgromadzonych danych. Nie mniej, ważnym jest także, aby administrator poinformował osoby, których dane będzie przetwarzał o tym fakcie, podając następujące informacje:

  • swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela;

  • dane kontaktowe inspektora ochrony danych – jeżeli powołał;

  • cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną przetwarzania;

  • informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców;

  • ewentualne informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

  • informacje o prawach przysługujących osobom, których dane są przetwarzane;

  • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Usługodawca może zawrzeć informacje dotyczące ochrony danych osobowych bezpośrednio w Regulaminie lub utworzyć odrębny dokument zwany Polityką prywatności.

  Zasady dotyczące publikacji Regulaminu

  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną w art. 8 ust. 1 stanowi, że obowiązkiem usługodawcy jest określenie regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz nieodpłatne udostępnienie usługobiorcy regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

  Zgodnie z powyższym, obowiązkiem usługodawcy jest opublikowanie Regulaminu jeszcze zanim podpisze on jakąkolwiek umowę, czy rozpocznie świadczenie jakichkolwiek usług. Ma także obowiązek udostępniać Regulamin w trakcie wykonywania umowy, o ile usługobiorca zgłosi takie żądanie. Ustawodawca nie wskazuje bezpośrednio, w jakiej formie powinien zostać opublikowany Regulamin ani na jakim nośniku powinien zostać przekazany klientowi.

  Warto pamiętać, że nawet jeżeli przedsiębiorca opublikował Regulamin na swojej stronie internetowej, ale nie poinformował o jego treści konsumenta przed zawarciem umowy, nie spełnił obowiązku, o którym mowa w akapicie powyżej. Tylko publikacja z jednoczesnym udzieleniem informacji o tym, gdzie klient może zapoznać się z treścią Regulaminu, czyni zadość wymaganiom ustawowym.

  O czym jeszcze należy pamiętać, będąc usługodawcą zdalnym, to fakt, iż potencjalnego klienta nie będą wiązały zasady, które nie zostały ujęte w Regulaminie. Z tego też powodu należy konstruować Regulamin rozważnie i skrupulatnie, starając się pamiętać o wszystkich istotnych kwestiach.

  Podsumowanie

  Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną jest podstawowym dokumentem regulującymi stosunki między usługodawcą a usługobiorcą. Obligatoryjną treść Regulaminu wyznacza ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zadaniem usługodawcy jest przygotowanie i dostarczenie dokumentu klientowi przed zawarciem z nim umowy. Jego treść powinna być skonstruowana w sposób jasny i niebudzący wątpliwości, tak aby możliwie ograniczyć pole do nieporozumień między świadczącym usługi a ich odbiorcą.

  Pytania

  Tak. Regulamin będzie wzorcem umownym z art. 384 KC. Nie znajdzie jednak w tym przypadku zastosowania § 2 tego przepisu, z tego względu, iż ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną reguluje we własnym zakresie kwestię publikowania i obligatoryjnej treści Regulaminu. Zawarte w Regulaminie postanowienia podlegają ocenie pod kątem ich zgodności z obowiązującym przepisami prawa, a także pod kątem dopuszczalnych klauzul umownych w umowach zawieranych z konsumentami.

  Regulamin może zawierać dodatkowe postanowienia – nie tylko te, które wynikają wprost z przepisów. Nie może jednak zawierać postanowień sprzecznych z przepisami prawa. Normy wynikające z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną mają charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że postanowienia sprzeczne z przepisami prawa należy uznać za nieważne zgodnie z art. 58 KC.

  Zgodnie z art. 11 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w sprawach nieuregulowanych w ustawie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Oznacza to, że na podstawie art. 6 KC ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Z faktu udostępnienia Regulaminu klientowi skutki prawne wywodzi usługodawca, gdyż to na nim spoczywa obowiązek przekazania Regulaminu.

  Zaufali nam:


  5/5 - (liczba głosów: 1)