Usługi Prawne

Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu stałej, kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców) we wszystkich dziedzinach prawa.

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz podmiotów funkcjonujących na rynku IT, także tych zajmujących się wdrażaniem innowacyjnych technologii i rozwiązań informatycznych, przetwarzaniem danych, w tym danych osobowych, oraz z branżą e-commerce. Zapewniamy również pełne, merytoryczne wsparcie start-up`ów zmierzających do rozpoczęcia lub zoptymalizowania procesów związanych z funkcjonowaniem danego podmiotu, zgodnie z bieżącymi potrzebami.

W ramach świadczonej usługi Kancelaria oferuje:

 • sporządzanie, opiniowanie i zabezpieczanie wykonania umów z kontrahentami;
 • przygotowanie dokumentacji regulującej funkcjonowanie danego podmiotu, w tym regulaminów, ogólnych warunków sprzedaży, polityk bezpieczeństwa i innych,
 • pomoc w procesie negocjacyjnym z kontrahentami, w tym udział w spotkaniach i konferencjach.
 • prowadzenie szkoleń dla kadr zarządzających oraz pracowników;
 • obsługa prawna formalnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wsparcie merytoryczne poszczególnych organów (Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników), jak i również reprezentacja przed Krajowym Rejestrem Sądowym;
 • wdrażanie oraz bieżące monitorowanie stosowanych u Klienta procedur dotyczących ochrony danych osobowych, zabezpieczania przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz zapewnienie przestrzegania zasad dotyczących konkurencji i konsumentów;
 • kompleksowa pomoc prawna w sprawach dotyczących prawa pracy, a w tym zawierania i rozwiązywania umów o pracę z pracownikami oraz sporządzania regulaminów.
 • reprezentacja przed Państwową Inspekcją Pracy i sądem pracy, jak również udział w trakcie kontroli organów nadzoru, w tym kontroli skarbowych.
 • pomoc prawna w uzyskiwaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, koncesji, zezwoleń.
 • kompleksową obsługę prawną, zależną od bieżących potrzeb klienta;

Pakiety

Osoby fizyczne prowadzące działalność
Pomoc prawna skierowana przede wszystkim do Klientów zaliczających się do grupy mikroprzedsiębiorstw, nastawionych na rozwój i bezpieczeństwo.
Od 600 PLN
Sektor MŚP
Pakiet obejmujący stałą obsługę prawną przedsiębiorców w prowadzonej, bieżącej działalności, w tym optymalizację wewnętrznych struktur i zasad.
Od 1200 PLN
Duże przedsiębiorstwa i Instytucje
Pakiet obsługi prawnej skierowany do dużych firm i instytucji obejmujących wsparcie w każdej dziedzinie prowadzenia działalności.
Od 2400 PLN
Pakiet indywidualny
Usługi prawne uszyte na miarę Twoich potrzeb
 • udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta;
 • pełna obsługa windykacyjna długów – przedsądowa, sądowa i egzekucyjna;
 • udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa;
 • sporządzanie projektów umów, ogólnych warunków współpracy i innych;
 • obsługa organów spółek, w tym: posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników;
 • obsługa związana z rejestracją zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS);
 • obsługa procesowa (reprezentacja przed organami jako profesjonalny pełnomocnik strony);
 • sprawy z zakresu prawa pracy;
 • reprezentowanie Klienta w sporach z kontrahentami;
 • uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami i dłużnikami Klienta

Windykacja

Kancelaria w ramach specjalizacji świadczy usługi z zakresu wsparcia procesu windykacyjnego, obejmującego w szczególności:

• weryfikację, monitoring i optymalizację stosowanych przez Klienta procedur związanych z procesem windykacyjnym, zmierzających do poprawy oraz zapewnienia maksymalnej efektywności pozyskiwania należności.

• świadczenie usług z zakresu miękkiej (przedsądowej) i twardej (sądowej) windykacji, w ramach której prowadzone są negocjacje z dłużnikami w celu polubownego odzyskania należności, a w przypadku braku współpracy – pełna obsługa w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym.

• elastyczność w zakresie ustalania zasad współpracy z tytułu świadczonych usług windykacyjnych;

Więcej w zakładce „windykacja”

Tworzenie i rejestracja spółek

Kancelaria zajmuje się świadczeniem kompleksowych usług w zakresie tworzenia i rejestracji podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego, ich oddziałów, fundacji i stowarzyszeń.

 

Prawnicy Kancelarii przygotowują umowy oraz innego rodzaju akty założycielskie podmiotów gospodarczych oraz reprezentują Klientów w trakcie czynności prawnych, tworzących te podmioty (np. przy zawieraniu umowy przed notariuszem), a także w postępowaniach rejestrowych oraz przez internet (w trybie S24). Doradzamy również w zakresie wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej, biorąc pod uwagę w szczególności kwestie organizacyjne, prawne oraz podatkowe.

 

Kancelaria na bieżąco współpracuje z notariuszami oraz doradcami w celu zapewnienia wdrożenia optymalnych rozwiązań dotyczących nowo utworzonych lub przejętych podmiotów.

Obsługa fuzji i przejęć przedsiębiorstw

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną fuzji, przejęć oraz przekształceń podmiotów gospodarczych, w tym również transakcji obejmujących przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 

Usługa obejmuje w szczególności pełny audyt formalnoprawny funkcjonowania podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, a następnie przedstawia możliwe rozwiązania ze wskazaniem najbardziej optymalnego sposobu przejęcia kontroli nad wyznaczonym przez Klienta podmiotem. Obsługa obejmuje proces od rozpoczęcia audytu do jego zakończenia – w ramach reprezentacji w postępowaniach rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Restrukturyzacja i optymalizacja

Klienci zainteresowani zoptymalizowaniem procesów funkcjonowania swojego przedsiębiorstwa, jak i również inwestorów zamierzających nabyć udziały oraz akcje innego podmiotu gospodarczego lub jego zorganizowanej części, mogą skorzystać z usługi prowadzenia kompleksowych audytów prawnych, zmierzających do wykrycia potencjalnych nieprawidłowości czy też ewentualnych ścieżek rozwoju wynikających z działalności tych podmiotów.

 

Dodatkowo Kancelaria na bieżąco współpracuje z kancelariami podatkowymi, biurami księgowymi, doradcami inwestycyjnymi oraz doświadczonymi menedżerami w celu wsparcia merytorycznego Klienta w zainicjowanym procesie inwestycyjnym.

 

Audyt dopasowany jest do potrzeb danego Klienta i uwzględnia specyfikę branży, w której prowadzi działalność. Usługa audytu prawnego obejmuje między innymi zagadnienia korporacyjne, umowy handlowe, sprawy pracownicze, kwestie administracyjnoprawne, prawa własności intelektualnej, postępowania sądowe itd.

 

Więcej w zakładce Due dilligence

Zastępstwo procesowe

Kancelaria świadczy usługi z zakresu pełnej i bieżącej pomocy prawnej w sprawach cywilnych i administracyjnych, obejmującej prowadzenie postępowania sądowego lub przed organami administracji publicznej w charakterze pełnomocnika strony, a w szczególności:

 

– we wszelkiego rodzaju postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji,
– w postępowaniu mediacyjnym.
– organami administracji publicznej;
– sądami administracyjnymi;
– sądami arbitrażowymi;
– Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;

 

W ramach świadczonej usługi zastępstwa procesowego profesjonalny pełnomocnik bierze czynny udział w postępowaniach sądowych, sporządza pisma procesowe oraz prowadzi w imieniu strony rozmowy i negocjacje, zmierzające do szybkiego i polubownego rozstrzygnięcia danego sporu.

SPECJALIZACJE

IT / e-Commerce

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, w szczególności z branży IT, e-commerce oraz nowoczesnych technologii. Specjalizuje się w przygotowaniu formalnego zaplecza funkcjonowania podmiotów gospodarczych świadczących usługi poprzez sieć internetową, w tym regulaminów, polityk bezpieczeństwa, ogólnych warunków, formularzy i innych.

 

Przeprowadzała liczne procesy restrukturyzacyjne spółek teleinformatycznych, a także brała udział w procesach kreowania oraz wprowadzania nowych usług na rynek, wspierając zarazem Klientów w procedurach związanych z pozyskiwaniem funduszy Unijnych oraz późniejszego rozliczania projektów.

 

W ramach specjalizacji Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie merytoryczne, uwzględniające zarówno bieżące potrzeby Klienta, jak i wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Ochrona danych osobowych (RODO)

Kancelaria oferuje pełną i bieżącą obsługę zmierzającą do zapewnienia przestrzegania przez Klienta procedur związanych z ochroną danych przetwarzanych w systemach informatycznych, w szczególności ochroną danych osobowych uwzględniających aktualne normy prawne (RODO 2018). Merytoryczne wsparcie ze strony pracowników Kancelarii pozwala poznać, zrozumieć, a następnie wdrożyć procedury zmierzające do pełnej ochrony przetwarzanych danych.

 

W ramach świadczonych usług Kancelaria oferuje w szczególności:

 

• prowadzenie audytów w zakresie weryfikacji przestrzegania obowiązujących procedur i norm, w tym uwzględniające zmiany wynikające z wejścia w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  „RODO”;

• przygotowanie kompletnej procedury wraz z dokumentacją obejmującą m.in. Politykę bezpieczeństwa, Instrukcję zarządzania systemem informatycznym, umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, jak i również wszelkie  wzory upoważnień, regulaminów oraz wytycznych zmierzających do zachowania niezbędnych procedur związanych  z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania danego podmiotu.

 

• wsparcie merytoryczne ADO lub IODO

 

Więcej informacji:

Wsparcie Start up`ów

Kancelaria w ramach świadczonych usług w sposób szczególny wspiera przedsiębiorców w początkowej fazie rozwoju, dając im możliwość zrozumienia mechanizmów prawnych obowiązujących w obrocie gospodarczym, jak również zapewnia przygotowanie i wdrożenie wszelkich procedur zmierzających do zabezpieczenia interesów Klienta – zarówno w ramach relacji z partnerami, jak i wynikających z powszechnie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania w danej branży.

Pełna oferta

W celu zapoznania się z pełną ofertą Kancelarii zapraszamy do kontaktu telefonicznego, wizyty w siedzibie kancelarii, bądź poprzez formularz kontaktowy

Skontaktuj się z Nami

i sprawdź w jaki sposób możemy Ci pomóc!

Formularz kontaktowy